Mediálne centrum - Aktuality - VVS získala protikorupčný certifikát. Ako prvá vodárenská spoločnosť na Slovensku.

VVS získala protikorupčný certifikát. Ako prvá vodárenská spoločnosť na Slovensku.

Publikované 31.08.2020

Vo VVS platia už niekoľko mesiacov nové protikorupčné interné predpisy. Vnútorné opatrenia v rámci Vízie transparentnosti, ktorú schválili akcionári na valnom zhromaždení v júni 2019, sa realizovali niekoľko mesiacov. Boli prípravou na protikorupčný certifikačný audit, ktorému sa VVS rozhodla dobrovoľne podrobiť. Prijala sa Príručka protikorupčného manažérskeho systému a dve nové smernice, ktoré upravili samotnú implementáciu medzinárodnej normy do vlastných interných predpisov, posudzovanie konfliktu záujmov, sankcie za porušenie protikorupčnej politiky,  či identifikáciu a elimináciu korupčných rizík.

Podrobnosti o procese realizácie protikorupčného manažérskeho systému vo VVS si vypočujte v podcaste s ekonomickou riaditeľkou Ing. Anitou Gašparíkovou. Tu:

Tieto interné predpisy boli zároveň jedným z nevyhnutných predpokladov na získanie certifikátu podľa medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001:2016. Prísne vnútorné opatrenia sa týkajú všetkých zamestnancov, obchodných partnerov, či vedenia vodární. Podrobnosti o celom procese zavádzania protikorupčného manažérskeho systému prináša Ing. Tibor Jačman z útvaru interného auditu, ktorý na celý proces implementácie dohliadal.

Prečo je korupcia v našej spoločnosti tak nebezpečná?

Tibor Jačman: Korupcia je rozšíreným javom v celej spoločnosti, dokonca celého sveta. Narúša uplatniteľnosť práva, deformuje hospodársku súťaž a spôsobuje nemalé škody pri obchodných transakciách, zvyšuje ich náklady a znižuje kvalitu produktov. Narúša vzájomnú dôveru odberateľsko-dodávateľských vzťahov a prekáža spravodlivosti a efektívnemu fungovaniu trhu. Aj v našej krajine je korupčné konanie trestným činom, ako vo väčšine štátov sveta. Vidíme rastúci trend volania po spravodlivom potrestaní a braní na zodpovednosť takýchto jednotlivcov, ale aj organizácií. Vieme, že samotný zákon nestačí na vyriešenie tohto problému preto podniky a organizácie majú povinnosť aktívne prispievať k boju proti korupcii. Zavedenie systému manažérstva proti korupcii môže veľmi napomáhať k vytvoreniu kultúry integrity transparentnosti, k otvorenosti a dodržiavaniu predpisov a zákonov, ale aj etických pravidiel.


Čo je základným dokumentom protikorupčného manažérskeho systému?

Tibor Jačman: Protikorupčná politika schválená predstavenstvom našej spoločnosti je základným predpokladom, verejným vyhlásením celej našej spoločnosti, že sa zaväzujeme - štatutári ale aj každý zamestnanec, že sa v mene spoločnosti neprijímajú a neponúkajú žiadne dary, iné výhody a prejavy zdvorilosti, ktorých prijatie alebo ponúkanie by sa mohlo javiť ako korupcia v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Navyše je tam aj záväzok, že ak by sa hociktorý zamestnanec dozvedel o nejakej forme korupcie v našej spoločnosti, má možnosť to oznámiť priamo osobe dozerajúcej na dodržiavanie manažérskeho systému e-mailom, telefonicky, alebo písomne či osobne. Organizácia garantuje, že táto osoba nebude nijako postihnutá a bude chránenou osobou.

Vieme, že certifikácia protikorupčného manažérskeho systému prebiehala v polovici augusta, s akým cieľom?

Tibor Jačman: Certifikačný orgán SGS, s.r.o. pri certifikácii sledoval, či naša organizácia správne implementovala všetky požiadavky normy ISO 37001:2016, či sú riadiace činnosti a postupy prijaté na elimináciu definovaných korupčných rizík u všetkých zamestnancov a vo všetkých pracovných procesoch v súlade s touto normou, či sú dostatočné a či fungujú v každodennom živote.

Dá sa to povedať jednoduchšie?

Tibor Jačman: Jednou vetou môžeme povedať, že implementovaný protikorupčný manažérsky systém nám pomôže v každodennej práci zabrániť korupcii tým, že ju odhaľuje, reaguje na ňu a odstraňuje ju prijatím nápravných opatrení, aby sa už nikdy neopakovali a nevyskytovali v tej odhalenej forme.

Ako nový systém prijímajú zamestnanci VVS?

Tibor Jačman: Tento manažérsky systém nie je len o jednej osobe alebo o vedení spoločnosti. Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje konanie počas práce a pri výkone svojho povolania v mene našej spoločnosti. Je na každom jednom z nás, aby poznal potencionálne riziká pri výkone svojho povolania a vedel na to adekvátne reagovať negáciou na protistranu, aj napr. prípadným trestným podaním vo veci.

Ako sú oboznámení zamestnanci a partneri vecného vzťahu s protikorupčnou politikou VVS?

Tibor Jačman: S našou protikorupčnou politikou sú oboznámení všetci zamestnanci na našej intranetovej stránke, ale aj formou vnútorných noriem, smerníc, usmernení, aj osobným poradenstvom a školením v tejto problematike. Vyhlásenie o dodržiavaní tejto protikorupčnej politiky písomne podal každý zamestnanec a každý člen predstavenstva. Všetky vyhlásenia sú uložené na útvare ľudských zdrojov. Naši partneri vecného vzťahu, t.j. aj naši odberatelia a dodávatelia, prípadne aj subjekty, ktoré sú nami obdarované, sa s ňou môžu oboznámiť na našej webovej stránke www.vodarne.eu, dokonca je aj povinnou súčasťou každej jednej našej objednávky alebo zmluvy s partnermi vecného vzťahu.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023