Mediálne centrum - Aktuality - Nečakajme na zázrak, dusičnany v domových studniach sami od seba nezmiznú

Nečakajme na zázrak, dusičnany v domových studniach sami od seba nezmiznú

Publikované 27.07.2021

V poslednom čase sa zvyšuje dôraz na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín a nápojov. Pravdepodobne to má súvis aj s pandémiou, ktorá nás všetkých prinútila k tomu, aby sme sa o kvalitu toho čo konzumujeme zaujímali ešte o niečo intenzívnejšie ako v minulosti. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. prináša svojim odberateľom zdravú a kvalitnú pitnú vodu, ktorá je neustále podrobovaná prísnym kontrolám. Stále ale množstvo ľudí požíva vodu z individuálnych zdrojov (studní). A tu neraz nastáva problém.

Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR: „Dusičnany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.“

Zdravotné riziko zvýšeného obsahu dusičnanov spočíva v tom, že sa v zažívacom trakte redukujú na toxické dusitany. Tie v žalúdku reagujú so sekundárnymi amínmi v potrave za vzniku tzv. N - nitroso zlúčenín, ktoré sú podozrievané z karcinogénneho (rakovinotvorného) účinku. Vyvolanie nádorového ochorenia hrozí pri dlhodobejšom konzumovaní potravy s nadmerným obsahom dusičnanov. Vysoký obsah dusičnanov môže mať tiež negatívny vplyv na reprodukčné funkcie.

Zvýšený obsah dusičnanov sa vyskytuje najčastejšie v individuálnych zdrojoch – domových studniach. Podľa výsledkov analýz vody z domových studní, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bezplatne organizuje pri príležitosti Svetového dňa vody už 13 rokov (okrem roku 2020 a 2021 – z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie) je vykazovaných každoročne viac ako 30 % nevyhovujúcich vzoriek z cca 3000 analyzovaných vzoriek. Nezriedka sú vo vzorkách prekročené dusičnany 5 až 10 násobne oproti povolenej norme

„Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dodáva do verejných vodovodov pitnú vodu ,ktorá je zdravotne bezpečná a musí spĺňať všetky požiadavky na ňu kladené, teda aj obsah dusičnanov stanovený vyhláškou MZ SR č.247/2017 Z.z. nesmie presiahnuť 50 mg/l.,“ hovorí Ing.Nataša Riganová, vedúca útvaru chemicko-technologických činnosti

Na kvalitu a bezpečnosť vody z vodovodu sa teda odberatelia môžu plne spoľahnúť. Problémom ale stále ostáva vysoký počet nevyhovujúcich vzoriek z individuálnych zdrojov. VVS, a.s pri príležitosti Svetového dňa vody vykonáva bezplatné analýzy vody v ukazovateli dusičnany z individuálnych zdrojov práve kvôli tomu, aby spotrebiteľ mal možnosť sa rozhodnúť ako postupovať pri zistenej nevyhovujúcej kvalite vody zo studne. Ťažisko rozhodnutia je na spotrebiteľovi, aby zvážil zdravotné riziká, ktoré mu pri používaní nekvalitnej vody môžu vzniknúť.

„Ak spotrebiteľ dostane informáciu o zvýšenom obsahu dusičnanov vo vode, je na ňom ako bude ďalej postupovať. Najjednoduchší spôsob je napojiť sa na verejný vodovod, ak je v obci vybudovaný, kde bude mať trvale zabezpečen&u

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023