Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. má na svojom konte ďalšie úspešne zrealizované projekty

VVS, a.s. má na svojom konte ďalšie úspešne zrealizované projekty

Publikované 30.08.2021

V rámci dlhodobej ambície rozširovania vodárenskej infraštruktúry Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. aj v tomto období pokračuje v realizácii plánovaných projektov. Spoločnosť systematicky dbá na to, aby každá nová stavba, či zrekonštruovaný objekt pomáhal zvyšovať životnú úroveň obyvateľov a zároveň zlepšoval kvalitu životného prostredia.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá je lídrom v čerpaní eurofondov a doteraz má doteraz na svojom konte 34 zrealizovaných projektov kofinancovaných zo zdrojov Európskej únie za takmer 435 miliónov eur, realizuje zároveň aj projekty, ktoré sú financované z vlastných zdrojov. A práve k takým patrí aj šesť stavieb, ktoré boli v súčasnom období ukončené, alebo sú tesne pred dokončením.

„Investičný plán na príslušné plánovacie obdobie sa pripravuje a schvaľuje na základe požiadaviek riaditeľov závodov na konci každého kalendárneho roka. Riaditelia závodov v priebehu roka podrobne monitorujú a vyhodnocujú situáciu v ich regiónoch a do svojich požiadaviek zaraďujú stavby, ktoré sú pre nich najdôležitejšie,“ hovorí Ing. Róbert Hészely, investičný riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

 

Petrovce – rozšírenie akumulácie vodojemu

Stavba „Rozšírenie akumulácie vodojemu Petrovce“ (2x100 m3) vyriešila a skvalitnila zásobovanie pitnou vodou pre obec Petrovce a mesto Hanušovce nad Topľou.

V súčasnosti kapacita vodojemov 2 x 150 m3 (starý VDJ) a nového vodojemu 2 x 100 m3 s max. hladinou na kóte 379,20 m n.m. postačuje pre plynulé a bezproblémové zásobovanie obidvoch spotrebísk pitnou vodou. Stavba svojím charakterom nevplývala negatívne na životné prostredie, jej výstavbou boli doriešené prevádzkové problémy v zásobovaní obyvateľov obce Petrovce a mesta Hanušovce nad Topľou.

Stavba bola daná do prevádzky po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v máji 2021.

Realizácia stavby: 09/2019 - 11/2020

Celkové náklady stavby: 284 676,31- Eur

 

 

Kuková – stavebné úpravy rozvodného vodovodného potrubia

Účelom stavby bola rekonštrukcia starého poruchového vodovodného potrubia uloženého v uličnom páse cesty III/3500 vo forme jeho nahradenia novým vodovodným potrubím.

V rámci predmetnej stavby bolo riešené vodovodné potrubie, ale aj prepojenie vodovodných prípojok.

Stavba bola skolaudovaná v júni 2021.

Investícia pre rok: 2020

Celkové náklady stavby: 210 439, 29 Eur                                                                                                        

 

 

 

Košice, ul. Vodárenská – Benkalor

realizovanej v rámci stavby „Výstavba garáží a MTZ skladu v areáli VVS, a.s. na ulici Vodárenská“, kat. územie Severné Mesto, Košice.

Stavba pozostáva z realizácie stavebnej a technologickej časti.

Predmetom stavebnej časti bolo vybudovanie železobetónovej manipulačnej plochy s odvodňovacím-bezpečnostným žľabom, oceľového prístrešku a potrubných rozvodov.

Predmetom technologickej časti výroba a montáž oceľovej dvojplášťovej nadzemnej nádrže na motorovú naftu o objeme 16m3, havarijnej podzemnej nádrže o objeme 5m3, montáž kontajnera ADBlue o objeme 1,5m3, výdajného taktovacieho automatu na naftu, výdajného taktovacieho automatu na AdBlue a montáže elektrických NN rozvádzačov z ich káblovým prepojením s technologickými zariadeniami. Všetky pracovné dáta sú snímané a telemetrickým GSM systémom prenášané na dispečing.

Stavba skolaudovaná a daná do prevádzky 2.6.2021

Investícia pre rok: 2020-2021

Celkové náklady stavby: 117.923,56 Eur                                                                   

 

 

Trebišov – čistiareň odpadových vôd – prevádzková budova. Hospodárskeho strediska dopravy a opráv

Ide o jednopodlažný objekt bez podpivničenia. Objekt je murovaný klasickou technológiou, má obdĺžnikový pôdorys a sedlovú strechu odvodnenú do kanalizácie. Z dispozičného hľadiska je objekt rozdelený na administratívnu časť a priestory pre sociálne zabezpečenie pracovníkov strediska (Šatne, WC, Sprchy). Vstupy do objektu sú riešené z navrhovaných chodníkov napojených na jestvujúcu vnútro areálovú komunikáciu.

Stavba je ukončená, pred kolaudáciou

Investícia pre rok: 2020-2021

Celkové náklady stavby: 318 981,26 Eur                                                                                                                                                       

 

Kontajnerová čistiareň odpadových vôd – Sveržov, Tarnov – zvoz žumpových vôd

Nakoľko v obciach Sveržov ani Tarnov nie je v súčasnosti vybudovaná kanalizácia s náležitým čistením odpadových vôd, predmetná stavba rieši ČOV na žumpové vody. Týmto riešením sa s nižšími investičnými nákladmi vyrieši nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp v týchto obciach, pričom v budúcnosti, ak dôjde k vybudovaniu kanalizácie v týchto obciach, bude ČOV slúžiť na čistenie splaškových odpadových vôd dopravených kanalizáciou do predmetnej ČOV.

Na stavbe v súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác.

Investícia pre rok: 2021

Celkové náklady stavby: 756 308,68 Eur                                                                   

 

Kurima – rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd

Nakoľko stav doposiaľ prevádzkovanej čistiarne odpadových vôd a dvoch prečerpávacích staníc nebol vo vyhovujúcom stave, v roku 2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pristúpila z vlastných zdrojoch ku rekonštrukcii kanalizačných objektoch v obci Kurima. Jednalo sa o vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd spolu s vybudovaním štyroch nových prečerpávacích staníc. Funkčne je objekt čistiarne odpadových vôd navrhnutá na centrálne čistenie splaškových odpadových vôd z celej obce Kurima. Stavebno-technické riešenie ČOV vyplývalo z technologického procesu, ako aj z dispozičných možností na danej parcele. Nutnosť bolo zachovať počas celej výstavby funkčný proces čistenia starej čistiarne odpadových vôd. V čistiarni odpadových vôd je plne automatizovaný proces čistenia, prenos údajov je cez telemetrické zariadenia prenášaný na dispečing závodu Bardejov.

Stavba bola skolaudovaná v novembri 2020 a daná do ročnej skúšobnej prevádzky od 14.12.2020

Investícia pre rok: 2018-2020

Celkové náklady stavby: 1.264.086,90 Eur                                                                                                                                                          

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023