Mediálne centrum - Aktuality - Svetový deň vody s VVS, a.s. - Projekt súťaží Vodovodná

Svetový deň vody s VVS, a.s. - Projekt súťaží Vodovodná

Publikované 22.03.2023

Tento rok je posolstvom Svetového dňa vody myšlienka o urýchlení zmien k vyriešeniu  krízy vody a hygieny. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou.  Cieľom projektu súťaží Vodovodná - súťaže je rovnako i zodpovedne napĺňať členské  záväzky voči  AVS: informovať o kvalite pitnej vody, osvetovou nenásilnou formou osloviť deti a mládež, ponúknuť im atraktívnou komunikáciou Vodovodnú ako produkt, ktorý je zdravou alternatívou pitného režimu. Všetky aktivity smerom ku zákazníkovi, nielen počas Svetového dňa vody ale aj  počas celého roka 2023 v tomto jubilejnom roku sú čiastočne zamerané aj na odkomunikovanie informácie o 20. výročí spoločnosti  – toto číslo je synonymom stability, prosperity, spoľahlivosti a kompetentnosti v rámci činnosti VVS, a.s. a ponúkaných služieb zákazníkom. Posolstvo silnej, úspešnej a významnej značky v rámci východoslovenského regiónu v spojení s témou tohtoročného Svetového dňa vody a zameraním sa na produkt voda – jej kvalitu, význam, v zmysle nenahraditeľnosti a ideálnej alternatívny zdravého pitného režimu je nosnou líniou kampane ku Svetovému dňu vody.    

 

Cieľová skupina projektu Vodovodná

Kampaň je zameraná aj vzhľadom na jubileum VVS, a.s. na viac cieľových skupín zákazníkov, od detí predškolského veku až po stredné školy – formou súťaží s edukatívnym charakterom atraktívnym spôsobom adekvátne cieľovej skupine. Súťaže sú určené MŠ, ZŠ a SŠ priamym oslovením vedenia škôl. Do súťaže sa ale môže zapojiť akákoľvek materská, základná alebo stredná škola v mieste pôsobenia VVS, a.s.


Súťažia celé triedy  MŠ, ZŠ a SŠ

Projekt súťaží Vodovodná pozostáva z realizácie samostatných štyroch súťaží, realizácia každej je podmienená cieľovými skupinami a požadovanými formami i nárokmi. Rozdelenie zahŕňa i špeciálne kritériá pri vyhodnocovaní.

1. Prespievaj vodárenskú skladbu„ Tá pravá, vodovodná“ -  súťaž je zameraná na triedy MŠ a 1. stupeň ZŠ

Úlohou tried je pod vedením svojich pedagógov prespievať vodárenskú skladbu „Tá pravá vodovodná“. Podstatou je vzbudiť v študentoch záujem a chuť spolupracovať a odprezentovať produkt pitná voda z vodovodu ako ideálnu alternatívu zdravého pitného režimu. Pôvodná melódia môže byť zachovaná, príp. upravená.  Súčasťou súťažného príspevku/nahrávky môže byť aj tanec ako „oslava“ tej najvzácnejšej tekutiny. Cieľom je v deťoch prebudiť environmentálne cítenie a pozitívny postoj k prírode všeobecne. Vyhodnotené a odmenené budú triedy MŠ aj ZŠ na prvých troch miestach. Absolútny víťaz získava pre svoju školu 20% zľavu na vodné a stočné na 1 rok. 

2. Natoč krátky spot na tému „Môj život s vodou“ – súťaž pre  2. stupeň ZŠ a SŠ - kolektívne dielo celej triedy s použitím školských kamier alebo smartfónov. Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov ku kreatívnemu a vtipnému vystihnutiu svojho každodenného života, ktorého bežnou súčasťou je pitná voda z vodovodu. Prostredníctvom vlastnej videotvorby by mali dynamicky vyjadriť pozitívny vzťah a postoj k životnému prostrediu. Ambíciou VVS, a.s. je takto cieľavedome pestovať kritický a aktívny postoj k prírode a jej ochrane už u detí, podporovať ich pocit zodpovednosti za stav nášho životného prostredia. Rozsah súťažného príspevku: max 30-sekúnd, forma filmového pásu

Súťažný príspevok triedy formou fotodokumentácie (série fotiek s popisom), prípadne krátkym filmom by mal byť zaslaný aj s krátkym vyhodnotením a popisom, aký zmysel mal EKO projekt pre žiakov.  Vyhodnotené a odmenené budú triedy ZŠ aj SŠ na prvých troch miestach. Absolútny víťaz získava pre svoju školu 20% zľavu na vodné a stočné na 1 rok. 

Projekt súťaží Vodovodná štartuje presne na Svetový deň vody, teda 22. marca a trvá do 22. 4. 2023. Podrobné informácie aj so štatútmi súťaží sú na webe VVS, a.s.: www.vodarne.eu

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023