Mediálne centrum - Aktuality - Aj vodárenstvo má svoju novodobú históriu

Aj vodárenstvo má svoju novodobú históriu

Publikované 12.11.2021

Keď v roku 2003 vznikli transformáciou zo štátnych podnikov vodárenské spoločnosti, začala sa písať novodobá história vodárenstva na Slovensku. História, ktorú síce nenájdete v žiadnej učebnici dejepisu a neobjavíte ju ani na stránkach novín či časopisov, no napriek tomu znamená pre nás veľa.

V období prvých rokov nového milénia vznikali nové, mladé akciové spoločnosti, ktorých prioritou od samého začiatku bolo zabezpečovanie nepretržitého zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania obyvateľov celého Slovenska, pričom v rámci kreovania svojej činnosti vychádzali  z dlhodobej tradície štátnych podnikov.

„Transformácia vodárenských spoločností zo štátnych podnikov bola podľa môjho názoru historicky správnym krokom, ku ktorému ak by nedošlo, znamenalo by to stagnáciu vodárenstva na Slovensku. Je to aj z dôvodu, že štátne podniky v minulosti boli odkázané výhradne na politické rozhodnutia. Po skončení tejto éry začali vodárenské spoločnosti fungovať ako akciové spoločnosti, ktoré majú úplne iné postavenie a možnosti,“ hovorí generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Ing. Stanislav Hreha PhD.

Ak sa teda vrátime k spomínanej transformácii, je potrebné spomenúť aj to, že štát sa v tom období zbavil množstva kompetencií, s ktorými sa museli akciové spoločnosti vysporiadať. Každá nová forma fungovania tak dôležitých spoločností, akými sú aj tie vodárenské, je sprevádzaná svojimi „detskými chorobami“. Na rozdiel od procesov v štátnych podnikoch, akciová spoločnosť musí fungovať samostatne. „Tá samostatnosť spočíva napríklad v tom, že akcionármi vodárenských spoločností sú mestá a obce, ktoré nadobudli akcie na základe počtu obyvateľov. Neznamená to ale, že sa akcionár s najvyšším počtom obyvateľov (a tým pádom aj akcií) nejakým spôsobom podieľal na vzniku vodárenských spoločností. Na valnom zhromaždení sa pri vzniku dohodlo, ako budú tieto akciové spoločnosti fungovať, schváli sa stanovy aj pravidlá. Vznikli predstavenstvá a dozorné rady spoločností  a tie mali v prvých rokoch zastúpenie Fondu národného majetku, do ktorého v tom čase štát vložil celý majetok. Fond národného majetku ho následne prerozdelil medzi  vodárenské spoločnosti. Akcionári  rozhodujú o tom, ako budú spoločnosti fungovať. Na valnom zhromaždení si volia zástupcov do dozornej rady, ktorá následne volí členov predstavenstva a to zas vedenie jednotlivých spoločností a riadiacich pracovníkov, ktorí všetky informácie a postupy pretavujú do praxe,“ pokračuje Ing. Stanislav Hreha, PhD., ktorý je zároveň aj prezidentom Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku (AVS) a dokonca jedným z jej iniciátorov a spoluzakladateľov

Asociácia vodárenských spoločností na Slovensku

V záujme komplexného riešenia najpálčivejších problémov vodárenstva,  sa väčšina podnikateľských subjektov, aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností, rozhodla v roku 2004 založiť si vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností. Asociácia vznikla na základe zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a má celoslovenskú pôsobnosť. Jej hlavným zámerom je celoplošne a koncepčne riešiť záujmy a aktuálne problémy vodárenských spoločností.

„Asociácia vodárenských spoločností je pre svojich členov partnerom, s ktorým môžu konzultovať široké spektrum problémov, s akými sa potýka každá jedna vodárenská spoločnosť. Všetko čo Asociácia presadí, či už v legislatíve, alebo odbornej sfére,   sa automaticky vzťahuje na všetkých jej členov. Zabezpečuje tak komfort vodárenským spoločnostiam, ktoré si nemusia sami prácne zháňať informácie, alebo platiť drahé právne analýzy. Všetko riešime spoločne, robíme rôzne konferencie a odborné stretnutia. Ak má teda ktorákoľvek z členských vodárenských spoločností nejaký problém, požiada Správnu radu AVS, ktorá sa ním následne zaoberá prostredníctvom svojej  právnej, ekonomickej, či rôznych ďalších odborných komisií. Tie vypracujú podklady, na základe ktorých Asociácia konkrétny problém ďalej rieši, napr. s príslušnými ministerstvami,“ vysvetľuje prezident AVS, Ing. Stanislav Hreha PhD.

Spolupráca a vymieňanie skúseností v oblasti poskytovania vodárenských služieb je veľmi dôležitá aj na medzinárodnej úrovni. Asociácia vodárenských spoločností na Slovensku je zároveň aj členom európskej vodárenskej asociácie s názvom Eurau, kde sa podieľa na príprave európskej legislatívy. Má v nej aj dvoch svojich zástupcov, pričom jeden zastupuje AVS v oblasti pitnej a druhý v oblasti odpadovej vody.

AVS začala v roku 2005 vydávať aj časopis s názvom Vodárenské pohľady, ktorý má ambíciu vytvárať platformu pre názory členov asociácie, mapovanie jej stratégií a napĺňanie cieľov, ale predovšetkým si dáva za úlohu posilňovať komunikačnú plochu, na ktorej sa stretáva Asociácia a odborná verejnosť.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023