Mediálne centrum - Aktuality - Akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. hlasovali

Akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. hlasovali

Publikované 10.06.2024

Dnes sa v dopoludňajších hodinách konalo riadne valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Najväčšia vodárenská spoločnosť na Slovensku neustále hľadá spôsoby prehlbovania informovanosti a vylepšovania komunikačného prepojenia so svojimi akcionármi a dnešné valné zhromaždenie podčiarklo tento zámer. Prvýkrát sa uskutočnilo v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej ulici v Košiciach, pričom tento polyfunkčný priestor ponúkol nové možnosti.

„Jedným z našich cieľov je zvyšovať úroveň valného zhromaždenia akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Jeho realizáciou sme ako prejav úcty k akcionárom chceli poskytnúť priestor pre vyššiu účasť v komfortnejších podmienkach a prostredí, ktoré ponúka širšie spektrum možností prezentácie. Štandardné body programu rokovania riadneho valného zhromaždenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. boli, okrem iného, doplnené napríklad aj o multimediálne prezentácie k vybraným bodom programu,“  povedal Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s..

„Hlavným predmetom dnešného rozhodovania akcionárov bolo schvaľovanie zákonom vyžadovaných dokumentov a správ. Riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12. 2023, výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku) a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023. Súčasťou programu bola aj informácia predstavenstva o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2024 a doplnenie stratégie ďalšieho rozvoja spoločnosti,“  informoval o programe dnešného valného zhromaždenia JUDr. Ľubomír Čigáš, riaditeľ vnútornej správy VVS, a.s..

Vzhľadom na to, že trom členom dozornej rady zastupujúcim samosprávy vyprší mandát koncom tohto mesiaca, bolo potrebné rozhodnúť o ich pokračovaní/mandáte v dozorne rade.

Akcionári zvolili všetkých doterajších členov dozornej rady s končiacim mandátom a opätovne zvolili za členov Ing. Karola Patakyho, primátora mesta Kráľovský Chlmec, Ing. Róberta Puciho, poslanca NR SR a Michala Domika, primátora mesta Rožňava.

Po zvolení JUDr. Ondreja Brendzu, primátora mesta Stropkov do predstavenstva spoločnosti, akcionári doplnili dozornú radu o PaedDr. Dominika Frajkora, primátora mesta Sečovce, ktorý sa stal jej novým členom.

Dnes prebehla aj voľba členov Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť. Ide o nový orgán posilnenia kontroly miest a obcí nad VVS, a.s. a skvalitnenie dohľadu pri jej hospodárení. Ďalším bodom rokovania bolo schvaľovanie akcionárskeho programu nadobúdania vlastných akcií VVS, a.s. a určenie podmienok ich nadobúdania. Akcionári rovnako tak schválili aj návrh ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov VVS, a.s..

Výsledky z hlasovania Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zverejní v zákonnej lehote.

 

Galéria

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023