Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s.: „20 rokov sme tu pre Vás“

VVS, a.s.: „20 rokov sme tu pre Vás“

Publikované 18.05.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.) je najväčšou spoločnosťou v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvádzania odpadových vôd a ich následného čistenia v Slovenskej republike. Spoločnosť, ktorej akcionármi sú mestá a obce, prevádzkuje najrozsiahlejšiu vodárenskú sieť v našej krajine a  zároveň patrí k najväčším zamestnávateľom na Východnom Slovensku. Tento rok si pripomína 20. výročie svojho vzniku.

V roku 2003 vznikli transformáciou zo štátnych podnikov vodárenské spoločnosti, čím sa začala  písať novodobá história vodárenstva na Slovensku. V období prvých rokov nového milénia vznikali nové, mladé akciové spoločnosti, ktorých prioritou od samého začiatku bolo zabezpečovanie nepretržitého zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania obyvateľov celého Slovenska, pričom vo svojej činnosti vychádzali  z dlhodobej tradície štátnych podnikov. VVS, a.s. prebrala väčšiu časť vodárenského systému východoslovenského kraja, vrátane vodohospodárskych objektov a začala naplno pracovať na dobudovaní rozostavaných stavieb vodovodných i kanalizačných sietí a zariadení. Od prvého napĺňala zámery, strategických cieľov a úloh vodného hospodárstva. Zároveň zaviedla organizačné zmeny a novú organizačnú štruktúru.

VVS, a.s. sa v mnohých smeroch prepracovala na pozíciu lídra medzi vodárenskými spoločnosťami na Slovensku. V priebehu 20-tich rokov narástol jej majetok štvornásobne, čo bolo zásluhou investičných akcií, najmä eurofondových. „Spoločnosť sa zamerala na rekonštrukciu, ale aj na výstavbu nových vodovodných a kanalizačných radov a čistiarní odpadových vôd. Ku dnešnému dňu úspešne zrealizovala a spustila do prevádzky 27 vodohospodárskych projektov financovaných z prostriedkov EU a štátneho rozpočtu, ktoré významným spôsobom pomohli ochrániť  životné prostredie, skvalitnili život občanov v našom regióne a zároveň pomohli zabezpečiť udržateľný rozvoj regiónu,“ hovorí Ing. Róbert Hézsely, investičný riaditeľ VVS, a.s.. S rozširovaním vodárenskej infraštruktúry súvisí aj narastajúca krivka napojenosti obyvateľstva na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.    

Technologický vývoj pomáha k dosahovaniu cieľov

VVS, a.s. počas 20 rokov svojej doterajšej existencie výrazne napredovala v rôznych smeroch. Automatizácia a elektronizácia spoločnosti priniesla skvalitnenie práce zamestnancov a služieb poskytovaných zákazníkom. Rekonštrukcie priestorov, modernizácia vybavenia, nové technológie, obnovy vozového a strojového parku.

Na životnom prostredí a kvalite dodávanej vody záleží

Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, VVS, a.s. svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia. Jedným z mnohých dôkazov je napríklad aj úspešný projekt Čisté obce, ktorý realizuje VVS, a.s. v lokalitách, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. Zďaleka to ale nie je jediná aktivita spoločnosti, ktorou chce deklarovať jednu z jej základných priorít. Aj výroba a distribúcia pitnej vody vo VVS, a.s. podlieha na všetkých stupňoch systematickej a veľmi prísnej kontrole v zmysle príslušných právnych predpisov. Jej kvalita je sledovaná od vodárenského zdroja, počas jej akumulácie, úpravy a dopravy až k odberateľovi.

Zamestnanci - základný pilier úspešnej spoločnosti

VVS, a.s. zamestnáva aktuálne 2056 zamestnancov vo svojich 9 závodoch a na generálnom riaditeľstve. Zo spomínaného počtu zamestnancov je približne 1300 robotníkov a 700 technicko-hospodárskych zamestnancov. „Zamestnanec, to je srdce našej vodárenskej spoločnosti. VVS, a.s. sa snaží zabezpečovať im stabilné pracovné miesta s motivujúcou mzdovou a sociálnou politikou a podporovať ich odborné vzdelávanie. Pracujeme na zlepšovaní kvality života zamestnancov, ako aj ich sociálnej istoty a s tým súvisiacim vytváraním produktívnejšieho prostredia a budovaním lojality,“ uvádza generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s., Ing. Stanislav Prcúch.

VVS, a.s vychádza v ústrety svojim zákazníkom

Analýza spotrebiteľskej spokojnosti jednoznačne ukázala, že zákazníci hodnotia VVS, a. s. ako transparentnú spoločnosť. VVS, a.s. od svojho vzniku nepretržite pracuje na rozširovaní svojich služieb, kde sa v centre záujmu nachádzajú práve spokojní zákazníci. O svojich zákazníkov sa spoločnosť stará v desiatich zákazníckych centrách a jednom Call centre. Zároveň napĺňa ambíciu prispôsobiť sa dobe a prenášať zákaznícke požiadavky stále viac do online priestoru, vďaka ktorému zákazníci získajú potrebné údaje z pohodlia svojho domova a nadobúdajú tak neustále vyšší užívateľský komfort. K dispozícii sú im E-služby, vynovené webové sídlo spoločnosti, elektronická certifikácia produktov, či podstránka pre dodávateľov, diaľkové odpočty a mnohé ďalšie služby. Aktuálne informácie získavajú zákazníci aj prostredníctvom sociálnych sietí ako Facebook, či Instagram.

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023