Mediálne centrum - Aktuality - Absolventi v realite

Absolventi v realite

Publikované 10.09.2020

Košice, 10.09.2020 - Na takýchto šikovných chlapcov VVS dlho čakala. Teóriu ovládajú dobre, nechýba im zručnosť, prax nadobúdajú postupne, k tomu je potrebný dobrý kolektív a dobrý majster.
Mladí absolventi odboru technik vodár vodohospodár sú v prvom zamestnaní, verme, že aj v poslednom. V týchto zložitých časoch je istá práca po úspešnom ukončení štúdia veľkým lákadlom.

Dobre premyslený ťah
Odbor technik vodár vodohospodár vznikol prakticky na objednávku VVS, a.s..  Dôvod je jednoduchý, vodárenstvo na Slovensku už dlhodobo trápil a trápi nedostatok odborníkov. VVS teda prakticky stála pri zrode tohto odboru a úspešná spolupráca s SOŠ technickou na Kukučínovej ulici v Košiciach práve teraz prináša prvé ovocie.

Od myšlienky k realizácii – SOŠ technická v Košiciach
Priekopnícky nápad zrodený v hlave dvoch pánov – riaditeľa Strednej odbornej školy technickej v Košiciach PhDr. Jána Pitucha a jeho zástupcu PhDr. Milana Lazorčáka zaujal vedenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. natoľko, že dnes vďaka úspešnej spolupráci oboch subjektov po niekoľkoročnej pauze študuje mladá generácia odbor, na ktorý sa zabudlo.
VVS, a.s. dovtedy nespolupracovala so žiadnou strednou školou, ktorá by vodárenský odbor vyučovala a pritom realita bola a je neutešená – vodárenské spoločnosti naliehavo a dlhodobo potrebujú riešiť nedostatok odborných pracovníkov. V dávnejšej minulosti bola situácia priaznivejšia, v roku 1984 v Piešťanoch vznikla jedna z najprestížnejších „učňoviek“ – SOU vodohospodárske. Bohužiaľ, škola už neexistuje.
Príprava materiálov, obsah vzdelávacieho programu, ale i hľadanie názvu – pretože k názvu sa musel vyjadriť i Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, celý tento proces od myšlienky až po realizáciu trval dva roky. Pedagogickí zamestnanci sa museli oboznámiť s celým systémom fungovania vodárenských spoločností. Dnes sú vodárenské spoločnosti vybavené najmodernejšou technikou a technológiami a cieľom bolo poskytnúť absolventa, ktorý zvládne náročnejšie i menej náročné úlohy vo vodárenskej spoločnosti, ktorý bude rozumieť vode, starostlivosti o ňu, ktorý bude technicky a odborne zručný, ale zároveň bude schopný vykonávať i manuálne činnosti súvisiace s opravami či údržbou.
Odborný profil bol tvorený v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou, so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá má v ponuke študijných programov i vodné stavby a vodné hospodárstvo, škola však čerpala i z rôznych odborných publikácií, ktoré majú vytvorené vodárenské spoločnosti.
Program bol definovaný ako štátny vzdelávací program so skúšobným obdobím 4 roky, to znamená, že bol definovaný ako experimentálne štúdium. Po uplynutí každého školského roka bol prehodnocovaný odborníkmi, odbornými a kontrolnými komisiami, po vyhodnotení mala škola možnosť úpravy nedostatkov.
SOŠ technická vytvorila pravdepodobne úspešný model nového učebného odboru, ktorý po schválení odbornou komisiou, Ministerstvom školstva SR a inými úradmi bude zaradený natrvalo do siete odborov a školy, ktoré budú uvažovať nad otvorením tohto odboru, sa budú riadiť týmto schváleným programom.
V tomto roku ubehli štyri roky experimentálneho overovania študijného odboru technik vodár vodohospodár, v tomto období prebieha záverečné hodnotenie experimentu a nie je dôvod, aby nebol zaradený do siete odborov skupiny 36 stavebníctvo.
O tom, že štúdium vody týchto mladých mužov chytilo za srdce, svedčí aj fakt, že až štyria absolventi sa rozhodli pokračovať ďalej v štúdiu na vysokej škole.
V školskom roku 2020/2021 začne študijný odbor technik vodár vodohospodár študovať 15 prvákov.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023