Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s.: „Rozširujeme vodárensku infraštruktúru na Slovensku“

VVS, a.s.: „Rozširujeme vodárensku infraštruktúru na Slovensku“

Publikované 26.02.2021

Nové projekty Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré sú kofinancované zo zdrojov Európskej únie, sú ďalším krokom k napĺňaniu dlhodobej ambície postaviť kanalizáciu v každej obci, aby mali všetci obyvatelia Východného Slovenska ten istý komfort a tú istú možnosť byť napojení na kanalizáciu a svoje splaškové vody likvidovať na čistiarňach odpadových vôd.

Moravany – kanalizácia

Obec Moravany leží západne od mesta Michalovce, vo vzdialenosti približne 8 km. Súčasťou obce sú Lučkovce, ležiace južne od Moravian. Obec Moravany má 1031 obyvateľov a doposiaľ nedisponuje vybudovanou kanalizáciou.
Projekt rieši vybudovanie kanalizácie v obci Moravany a časti obce Moravany s názvom Lučkovce s cieľom zvýšiť podiel pripojených obyvateľov v počte 784 (čo predstavuje 76% z celkového počtu obyvateľov 1031) na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV v Bánovciach nad Ondavou.

Dôvody realizácie projektu sú teda najmä ekologické. Ide o potrebu ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami a dôležité sú aj z hľadiska možnosti rozvoja obce. Súčasný spôsob likvidácie odpadových vôd cez žumpy, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné, je už neúnosný.
„Okrem vyššie spomenutého dôjde aj k zníženiu nákladov domácnosti spojených s odpadovými vodami. V Moravanoch je vybudovaný verejný vodovod, na ktorý nadväzuje aj náš projekt, výsledkom čoho bude komplexné vyriešenie zásobovania vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v predmetnej aglomerácii,“ hovorí Ing. Dagmar Mazáčová, Útvar pre koordináciu zahraničnej pomoci.

Kuzmice – kanalizácia a čistiareň odpadových vôd

Obec Kuzmice sa nachádza v Košickom kraji. V rámci projektu bude vybudovaných 4,6186 km kanalizačnej siete (vrátane výtlačných potrubí) a nová Čistiareň odpadových vôd (ČOV).
Na kanalizáciu a ČOV bude novopripojených 1 022 ekvivalentných obyvateľov (merateľný ukazovateľ Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd), čo je cca 58 % obyvateľov obce.

„Tento investičný projekt rieši výstavbu kanalizačnej siete v obci Kuzmice (okres Trebišov), vrátane súvisiacich objektov na kanalizačnej sieti a výstavbu čistiarne odpadových vôd, ktorá v obci absentuje. Hlavným cieľom je zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v obci verejnou kanalizáciou a ich čistenie v novovybudovanej ČOV v záujme ochrany životného prostredia a zvýšenia úrovne kvality života v obci,“ hovorí Ing. Róbert Hézsely, investičný riaditeľ VVS, a.s.

V uliciach obce sú už vybudované rozvody vodovodu, no pokiaľ ide o odvádzanie splaškových vôd, v súčasnosti sú jednotlivé domy odkanalizované do žúmp, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vodonepriepustné, čím dochádza k ohrozovaniu kvality podzemných aj povrchových vôd. Obec patrí do okresu Trebišov, pričom v zmysle Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Košického kraja v obvodoch Rožňava, Trebišov, Sobrance, Košice – okolie sa má v rámci rozvoja verejných kanalizácií zvyšovať percentuálny podiel obcí napojených na verejnú kanalizáciu a ČOV a v obvodoch Košice - okolie a Trebišov zvýšiť percentuálny podiel občanov napojených na verejnú kanalizáciu.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023