Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. zverejnila výsledky hlasovania z Mimoriadneho valného zhromaždenia

VVS, a.s. zverejnila výsledky hlasovania z Mimoriadneho valného zhromaždenia

Publikované 17.03.2022

Ing. Stanislava Hrehu. PhD. zvolilo za člena dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS, a.s.) 65,13% akcionárov (58,65 % zo všetkých akcionárov). Druhý kandidát, Mgr. Marcel Gibóda, získal 35 % hlasov (31,52 % akcionárov). Na valnom zhromaždení hlasovali akcionári zastupujúci 90,05 % všetkých hlasov. Vyplýva to z výsledkov hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré 16.3.2022 zverejnila VVS, a.s.

V zmysle stanov VVS, a.s. sa o každom kandidátovi do dozornej rady  hlasovalo samostatne.

Okrem voľby členov dozornej rady mimoriadne valné zhromaždenie rozhodovalo o zmene stanov, ktorá upravuje prevod akcií a predkupné právo akcionárov. Účelom tejto úpravy bolo zosúladenie znenia stanov VVS, a.s. so schválenou zmenu legislatívy, ktorej cieľom je zamedziť možným prevodom akcií VVS, a.s. na subjekty zo súkromného sektora. Túto zmenu podporili hlasujúci akcionári, zastupujúci 75,76% akcií, čo predstavuje 68,56% z celkového počtu akcií.

Návrh na prenesenie právomoci valného zhromaždenia schvaľovať návrh ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na predstavenstvo spoločnosti nezískal dostatočnú podporu akcionárov. Získal síce nadpolovičnú väčšinu 60,21% hlasov (54,21% všetkých hlasov), ale na túto zmenu je potrebná dvojtretinová väčšina.

Správu o zmene podoby akcií zo zaknihovaných na listinné, vzali akcionári na vedomie a hlasovalo za ňu 66,01% hlasov (59,44% z celkového počtu hlasov).

Mimoriadne valné zhromaždenie VVS, a.s. sa uskutočnilo 1. marca 2022. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa mimoriadne valné zhromaždenie konalo korešpondenčnou formou. Termín na zverejnenie zápisnice zákon stanovuje do 15 dní od konania valného zhromaždenia.

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je slovenská vodárenská spoločnosť založená v roku 2003 so sídlom v meste Košice. Venuje sa výrobe a distribúcii pitnej a úžitkovej vody, prevádzke kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a s tým súvisiacim servisným službám.

S viac ako 2000 zamestnancami je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023