Mediálne centrum - Aktuality - Ani občasné dažde v posledných dňoch výrazne nepomohli

Ani občasné dažde v posledných dňoch výrazne nepomohli

Publikované 02.08.2022

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva  pitnou vodou z podzemných aj povrchových zdrojov. Dlhodobé obdobie sucha má za následok významný pokles hladín podzemných vôd, čím sa zvýšili nároky na prevádzkovanie verejného vodovodu a plynulé zabezpečenie dodávky pitnej vody do zásobovaných oblastí.  Platí to pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Každý z deviatich závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. musí stav pravidelne monitorovať, vyhodnocovať a promptne reagovať na situáciu a potreby miestneho obyvateľstva, vyplývajúce z dlhotrvajúceho sucha. V súčasnosti sa javí, že najviac ohrozenými oblasťami, čo sa týka deficitu pitnej vody, sú oblasti - obce, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a zásobovanie pitnou vodou riešia domovými studňami. Tie ale v takýchto podmienkach neraz vysychajú. Starostovia týchto obcí sa preto na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. obracajú s požiadavkou dodávky pitnej vody cisternami.

Aktuálny stav k 1.8.2022

V porovnaní s predchádzajúcimi týždňami sa situácia v obciach bez verejného vodovodu, ktoré zásobuje cisternami závod Prešov, nezlepšila. Aj naďalej je tu nízka výdatnosť prameňov. Cisterny preto zásobujú obce Žehňa, Tuhrina, Lesíček a Mirkovce. Vo všetkých uvedených obciach je situácia kritická a momentálne najkritickejšia je v obci Tuhrina. Po víkendových dažďoch došlo k zakaleniu vody v pramenisku. Odstávka vody z prívodného potrubia bude pretrvávať, až kým nedôjde k jej vyčisteniu.

Závod Michalovce zaznamenal uplynulé dni mierny nárast výdatnosti prameňov. V pôsobnosti závodu je zabezpečená dodávka vody prostredníctvom verejného vodovodu a v súčasnosti vie pokryť všetky požiadavky odberateľov na množstvo a kvalitu dodávanej pitnej vody.

V rámci závodu Bardejov je situácia na vodovodoch, ktoré má vo svojej pôsobnosti, v súčasnosti stabilizovaná. Všetky vodovody sú sebestačné, bez potreby náhradného zásobovania.

Závod Trebišov v obciach, v ktorých prevádzkuje verejný vodovod, nepociťuje momentálne problém, ktorý by bol spôsobený dlhotrvajúcim suchom.

V oblasti pôsobnosti závodu Rožňava je dodávaná pitná voda cisternami do obce Hrušov a Dedinky.  Zároveň je naďalej zabezpečený dovoz vody pre obec Pača, kde je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu obec Pača.

Závod Humenné v súčasnosti neeviduje výrazné zmeny vo výdatnosti vodných zdrojov. Situácia je ale stabilná a neboli zaznamenané žiadne problémy v dodávke pitnej vody pre obyvateľstvo. V obciach v Medzilaboreckom okrese (Oľšinkov, Výrava, Svetlice) je aktuálne zaznamenaná spodná hranica výdatnosti prameňov, preto bolo potrebné vyhlásenie regulácie spotreby pitnej vody a to najmä na polievanie záhrad, umývanie motorových vozidiel a ostatných činností, ktoré nie sú nevyhnutné pre ľudskú potrebu.

Vzhľadom na to, že situácia sa zatiaľ výrazne nezmenila, závod Košice naďalej pociťuje zníženie výdatnosti vodných zdrojov (Čermeľ, Medzev, Košická Belá). V minulom týždni boli cisternami doplňované vodojemy v obci Ďurkov a Ruskov, kde bol z dôvodu dlhodobého teplého počasia evidovaný nárast spotreby vody. Obyvateľom týchto obcí zatiaľ nebola regulovaná dodávka vody.


Závod Svidník neeviduje žiadnu lokalitu, kde by sucho ovplyvnilo obmedzenie dodávky vody. Výdatnosť prameňov je postačujúca, dokonca sa mierne zvýšila oproti minulému obdobiu. Nie je preto potrebné zásobovanie obcí cisternami.

Závod Vranov nad Topľou uvádza, že situácia v súvislosti so suchom sa v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami veľmi nezlepšila. Aj napriek ochladeniu a zrážkam pretrváva deficit pôdnej vody, čo sa prejavuje na znižovaní výdatnosti vodných zdrojov. Závod zásobuje všetky obce vodou z verejného vodovodu, akurát v obci Jusková Voľa jeden až dvakrát do týždňa dopĺňa cisternou vodu do vodojemu. Pri vodovode Hermanovce – Bystré,  kde klesla výdatnosť podzemných zdrojov, je nedostatok vody z podzemných zdrojov  dopĺňaný vodou z povrchového toku, ktorý sa ale v prípade dažďov zakalí a nie je možné z povrchového toku odoberať vodu. Situácia je ale zvládnuteľná.

 

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023