Mediálne centrum - Aktuality - Pitná voda z vodovodu - zdravie, bezpečnosť a kvalita

Pitná voda z vodovodu - zdravie, bezpečnosť a kvalita

Publikované 24.09.2021

Moci korporácii, obchodných reťazcov a miliónov výrobkov nemožno odolať, rovnako ako dramaticky rozrastajúcemu sa svetu reklamy, ktorá razantným spôsobom siaha na slobodu človeka. Ľudia žijú s presvedčením, že všetky v reklamách a propagačných materiáloch prezentované výrobky otvárajú cestu k zdravému, pohodlnému a hedonistickému spôsobu života. Pitná voda, ktorá tečie z našich kohútikov, preto musí neraz čeliť konkurencii, ktorá svojimi „overenými“ poznatkami prezentuje alternatívy, ktoré majú pitnú vodu nahradiť.

 

Pitný režim a kvalita vody z vodovodu

V rámci potreby dostatočného pitného režimu, ktorý zabezpečuje správne fungovanie mnohých životne dôležitých procesov v našom organizme, kvalitnú pitnú nemôže suplovať žiaden iný nápoj. Pitná voda v ľudskom tele zabezpečuje transport kyslíka a živín k tkanivám a bunkám, rovnako tak i vylučovanie odpadových látok z tela. Podporuje funkcie srdca, tráviaceho traktu, správnu činnosť obličiek a správne fungovanie kĺbov a svalov. Voda zabezpečuje cirkuláciu krvi a jej riedenie, termoreguláciu organizmu, napomáha k udržiavaniu zdravej, pružnej pokožky a v neposlednom rade aj zvládaniu stresu a regenerácii organizmu.

Nedostatok tekutín po dlhšie časové obdobie vedie k dehydratácii a iným symptómom, ktoré ovplyvňujú celý organizmus - od fyzického výkonu až po imunitný systém. Záchranná služba je neraz privolaná ku kolapsovým stavom, ktoré sú spôsobené práve nedostatočným pitným režimom. Nevyhnutnosť pitia vody je preto dôležité neustále pripomínať všetkým vekovým kategóriám, pričom pri niektorých treba byť obzvlášť obozretný. Sú to hlavne deti a straší ľudia, ktorí neraz pitný režim podceňujú, pretože skrátka nepociťujú smäd.

Snaha obchodníkov vyvolávať u zákazníkov stále narastajúci záujem o prezentované značky a výrobky, dal priestor pre vznik žiarivého sveta plného odkazov, symbolov a značiek. Svet, ktorý je neraz plný povrchných apelov na všetky, aj tie najskrytejšie potreby, túžby, či skryté strachy človeka.

Napriek takýmto ambíciám mnohých výrobcov a reklamných agentúr, vzácnosť a význam pitnej vody nie je možné spochybniť.

 

Prioritou pre naše správne fungovanie je pravidelný príjem pitnej vody,
prioritou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je jej zdravie a vysoká kvalita.

Vzhľadom na to, že verejnosť nie vždy úplne pozná procesy a rozsah kontrol, akými prechádza voda, ktorá im doma tečie z kohútikov, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. o tomto náročnom a zodpovednom procese verejnosť pravidelne informuje.

VVS, a.s. privádza až priamo do našich domácnosti sviežu a zdravotne bezpečnú pitnú vodu pre takmer milión obyvateľov, pričom nad jej požadovanou vysokou kvalitou, okrem pracovníkov vlastných laboratórií, pravidelne bdejú aj príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Aj týmto nepretržitým a dôkladným kontrolám sa VVS, a.s. venuje a odpovedá tak na rôzne otázky, ktoré môžu logicky u ľudí vyplynúť z tlaku reklamných sloganov, bombasticky propagujúcich rôzne nápoje a ich „prínos“ pre zdravie človeka.

„Výroba a distribúcia pitnej vody vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. podlieha na všetkých stupňoch systematickej a veľmi prísnej kontrole v zmysle príslušných právnych predpisov. Jej kvalita je sledovaná od vodárenského zdroja, počas jej akumulácie, úpravy a dopravy až k odberateľovi,“ hovorí Ing. Nataša Riganová, vedúca chemicko-technologických činnosti VVS, a.s.

Kvalita pitnej vody sa pravidelne sleduje v zmysle Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, kde sú sledované ukazovatele mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické. Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody sa sledujú v zmysle vyhlášky MZ SR č.100/2018 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody. Okrem toho sa vykonáva prevádzková kontrola v zmysle vyhlášky č.636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu vody vo verejných vodovodoch.

Rozsah analýz a početnosť rozborov pitnej vody určuje už citovaná vyhláška č.247/2017, na základe ktorej sú vytvorené plány kontrol kvality pitnej vody. Výsledky rozborov sú pravidelne zasielané miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva štátny zdravotný dozor nad kvalitou dodávanej pitnej vody,“ pokračuje Ing. Nataša Riganová

Ľudia neraz vodu z vodovodu nepovažujú za dostatočne kvalitnú a uprednostňujú radšej nákup minerálnych vôd, prípadne iných balených nápojov. Do istej miery na to má vplyv samotná reklamná kampaň predajcov balených vôd, v ktorom okrem vyzdvihovania jedinečnosti produktu predáva aj pútavý obal. Pitná voda „z kohútika“, ktorej si vieme napustiť ľubovoľné množstvo zrejme nie je natoľko atraktívna. A už vôbec si neuvedomujú, ako zaťažujú životné prostredie haldami PET fliaš – „dedičstvom“, ktoré tu zanecháme ďalším generáciám. A keďže vo všeobecnosti sa dívame na kvalitu aj z pohľadu ceny, zrejme drahšiu vodu považujú ľudia aj za kvalitnejšiu. Často ani neskúmajú hlbšie zloženie a kvalitu pitnej vody, ale podliehajú dezinformáciám, ktoré šíria predajcovia zariadení na domácu úpravu vody, prípadne predajcovia balených vôd.

Stále ešte množstvo ľudí nakupuje napríklad filtre na vodu, čo sa deje tiež pod vplyvom dobre premyslenej kampane ich výrobcov.

„O tejto téme už bolo veľa diskutované a existujú aj odborné štúdie. Spotrebiteľ by si mal v prvom rade uvedomiť o akú vodu sa jedná, ktorú mu ponúka upravovať predajca zariadenia na domácu úpravu vody, tzv. filtra. Ak sa jedná o vodu z verejného vodovodu, nie je dôvod takúto vodu upravovať a jej kvalitu si vie overiť na našej webovej stránke, kde je pravidelne zverejňovaná. Ak sa jedná o vodu zo zdroja pre individuálne zásobovanie - studne, mal by si dať vykonať rozbor takejto vody v dôveryhodnom laboratóriu a nemal by sa spoliehať na rozbor, ktorý mu ponúkne vykonať predajca „filtra“. V prípade, že mu poskytne rozbor predajca, mal by si záujemca overiť či sa jedná o dôveryhodné laboratórium. Zariadenia na domácu úpravu vody majú svoje opodstatnenie tam, kde nie je možnosť získať pitnú vodu z verejného vodovodu, tzn. nie je v obci vybudovaný verejný vodovod, alebo to neumožňujú technické podmienky (odľahlé pozemky a pod.), prípadne nie je možné zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou iným spôsobom. Pritom treba zdôrazniť, že z hľadiska ochrany zdravia to nie je definitívne riešenie,“ uzatvára Ing. Nataša Riganová

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023