Mediálne centrum - Aktuality - Akcionári VVS schválili výsledky hospodárenia za rok 2019

Akcionári VVS schválili výsledky hospodárenia za rok 2019

Publikované 20.07.2020

Košice, 20. júla - Mimoriadne, prvýkrát v histórii spoločnosti sa riadne valné zhromaždenie VVS konalo korešpondenčne, teda výlučne prostredníctvom písomného korešpondenčného hlasovacieho lístka. Primátori a starostovia - akcionári dostali korešpondenčné hlasovacie lístky poštou s presnými pravidlami hlasovania a s programom valného zhromaždenia.

V súlade so zákonom a rozhodnutím predstavenstva spoločnosti o korešpondenčnom hlasovaní spoločnosť prijímala hlasovacie lístky do 29. 6. 2020 do polnoci. Následne, 30. júna sa pod dohľadom notára spočítavali hlasy v jednotlivých hlasovaniach. Výsledky sú akcionárom dostupné na internetovej stránke spoločnosti.

 

 

17. júla sa na návrh mesta Košice uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie s takmer 78 % účasťou. Vedenie Košíc navrhovalo zmenu stanov vodární, u akcionárov však nenašlo podporu.
O špecifickom korešpondenčnom valnom zhromaždení, o jeho výsledkoch ako aj o mimoriadnom valnom zhromaždení sme sa rozprávali s vedúcim právneho útvaru VVS JUDr. Jozefom Lenártom.

Ako dopadlo korešpondenčné hlasovanie, ktoré sa vo VVS konalo prvýkrát?
J. Lenárt: Riadne valné zhromaždenie, ktoré v tomto roku prebiehalo korešpondenčne, sa uskutočnilo v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. Naša spoločnosť sa rozhodla akceptovať usmernenie Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sa kvôli epidemiologickej situácii rozhodlo, že je prospešné pre spoločnosti riešiť valné zhromaždenie na diaľku korešpondenčne, aby sa okrem právnej funkčnosti chránilo aj zdravie akcionárov, štatutárnych zástupcov.

Aké novinky, či zmeny korešpondenčné hlasovanie prinieslo? Boli nejaké nejasnosti problémy?
J. Lenárt: Bolo to pre akcionárov niečo nové, štandardný zaužívaný spôsob sa zmenil, tým, že bolo potrebné zmeniť formu a hlasovať korešpondenčne. Označiť výsledky hlasovania a vzápätí to poštou poslať na adresu spoločnosti. Boli aj malé nejasnosti zo strany niektorých akcionárov, predsa len išlo o novinku a nebolo jednoduché nespraviť chybu, preto potom aj vznikli menšie nedorozumenia. Napríklad si niektorí zabudli overiť svoj podpis, alebo doručili korešpondenčný hlasovací lístok neskoro. Ale celkovo by som to hodnotil ako úspešné riadne valné zhromaždenie.

Aké závery vyplynuli z tohtoročného hlasovania akcionárov?
J. Lenárt:
Akcionári schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku a tiež výsledok hospodárenia za rok 2019. Zvolili chýbajúceho člena do Dozornej rady, Ing. Peter Molčana, ktorého do tejto funkcie navrhlo Mesto Sabinov.
Tento rok boli v programe valného zhromaždenia aj návrhy na zmenu stanov VVS. Ako dopadlo hlasovanie?
J. Lenárt: Správne, išlo o dva samostatné návrhy na zmenu stanov, jeden bol z dielne predstavenstva VVS, druhý návrh inicioval akcionár mesto Košice. Návrhy na zmenu stanov však nezískali podporu akcionárov, takže k žiadnej zmene v stanovách nedôjde.

VVS mala uplynulé mesiace ekonomicky náročný rok. Začali platiť zákony, ktoré zvýšili náklady spoločnosti na prácu zamestnancov za víkendy, nadčasy alebo rekreačné poukazy, čo navyšovalo výdavky VVS. Kompetentný Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) to však pri cenotvorbe nezohľadnil. Ako na to reagovali akcionári na valnom zhromaždení?
J. Lenárt: Predstavenstvo spoločnosti navrhlo podať odvolanie voči rozhodnutiu ÚRSO. Tento návrh bol predložený na rokovanie valného zhromaždenia, pretože si vyžaduje súhlas akcionárov. Akcionári akceptovali návrh predstavenstva na odvolanie a schválili ho v plnom znení.

Akcionári VVS pred rokom schválili víziu transparentnosti. Aká je situácia po roku?
J. Lenárt:
Predstavenstvo predložila informácie o plnení úloh z vízie transparentnosti, schválenej pred rokom, akcionári ju vzali na vedomie, jednotlivé úlohy boli splnené.


Podrobnosti o ekonomických ukazovateľoch VVS za rok 2019 nájdete vo výročnej správe na www.vodarne.eu.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023