Mediálne centrum - Aktuality - Systematická práca prináša výsledky

Systematická práca prináša výsledky

Publikované 31.05.2023

Dlhodobou ambíciou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je neustále zlepšovať kvalitu života obyvateľstva v regióne svojej pôsobnosti. Hlavnou činnosťou spoločnosti je dodávka kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi, ako aj odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a ich následné čistenie v čistiarňach odpadových vôd. K jej cieľom patrí snaha zabezpečiť tieto služby pre čo najvyšší počet obyvateľov. K úspešnému napĺňaniu týchto zámerov prispievajú vo veľkej miere investičné projekty, hlavne eurofondové.  

Prehľad doposiaľ zrealizovaných projektov

P.Č.

FOND

CELKOVÉ INVESTIČNÉ VÝDAVKY (EUR)

NÁZOV PROJEKTU

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2004 - 2006

ISPA/KOHÉZNY FOND

1.

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína

29 139 807

2.

Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín

23 081 159

3.

Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd

27 624 672

4.

Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľa

57 541 736

5.

Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa

71 813 312

ŠTRUKTURÁLNE FONDY

1.

Rozhanovce - kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí

4 694 275

2.

Bardejov - Dlhá Lúka - Bardejovská Nová Ves - kanalizácia

3 929 695

3.

Skupinový vodovod obcí údolia Kaňapty

2 820 076

 

Spolu

220 644 732

 

 

 

 

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013

KOHÉZNY FOND

1.

Zemplínske Hámre -kanalizácia

4 002 805

2.

Svidník - Medzianky - prívod vody z vodárenskej nádrže Starina

12 879 661

3.

Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vŕbnica - kanalizácia a ČOV

8 159 789

4.

Rakovnica - vodovod

1 969 585

5.

Intenzifikácia ČOV Bardejov

15 937 629

6.

Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava - mestská šasť Nadabula a Rožňavská Baňa

3 858 073

7.

Komárany, Nižný Kručov - kanalizácia, vodovod

2 648 487

8.

Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

10 573 835

9.

Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia

4 096 667

10.

Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov

2 419 579

11.

Stropkov - Krušinec - Tisinec - rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

16 070 529

12.

Valaliky, Geča - kanalizácia

11 823 325

13.

Snina ČOV - zvýšenie kapacity

7 944 591

14.

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

54 859 321

15.

Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia

2 729 575

 

Spolu

159 973 451

 

 

 

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020

KOHÉZNY FOND

1.

Trhovište,Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV

12 837 790

2.

Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV

11 331 624

3.

Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV

14 797 700

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

1.

Sady nad Torysou - vodovod

83 572

 

Spolu

39 050 686

     

 

SPOLU ZA CELÉ OBDOBIE ČERPANIA FONDOV EÚ

419 668 869

 

 

 

 

 

P.Č.

 

 

 

 

FOND

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY (EUR)

 

NÁZOV PROJEKTU

 

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020

IROP - Európsky fond regionálneho rozvoja

1.

Moravany - kanalizácia (RIÚS)

3 208 091

2.

Ploské-Ortáše-Vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem (RIÚS)

1 108 100

3.

Kuzmice - kanalizácia a ČOV (RIÚS)

4 124 839

4.

Košická Polianka - vodovod (MFO)

1 059 416

5.

Fintice - kanalizácia (MFO)

1 253 562

 

Spolu

10 754 008

 

 

 

 

 

Poznámka:

 
 

RIÚS - Regionálna integrovaná územná stratégia

 

 

Priamo úmerne s rozširovaním vodárenskej infraštruktúry (ale aj vďaka informovanosti občanov) sa zvyšuje aj napojenosť. Plynulú dodávku pitnej vody spoločnosť VVS, a.s. zabezpečuje nepretržite vo všetkých spotrebiskách regiónu svojej pôsobnosti.

Rozširovanie vodárenskej infraštruktúry

Rozširovanie vodárenskej siete a budovanie nových vodárenských objektov (vodojemy, čistiarne odpadových vôd, úpravne vôd, administratívne budovy a ďalšie) – to je činnosť, v ktorej VVS, a.s. nepoľavuje a napriek ekonomicky neľahkej a nestabilnej dobe,  neupúšťa ani od plánov do budúcnosti.  

A aké zmeny v tejto oblasti nastali za 20 rokov doterajšej existencie VVS, a.s.?

Verejné vodovody v roku 2003 a v súčasnosti

Vo východoslovenskom regióne s pôsobnosťou VVS, a.s. má v súčasnosti 604 obcí verejný vodovod. Oproti roku 2003, kedy vznikla VVS, a.s., bolo s verejným vodovodom 444 obcí, čo znamená značný nárast napojených obcí na verejný vodovod.

 

 

Verejná kanalizácia v roku 2003 a v súčasnosti

V roku 2023 je z celkového počtu 1 235 934 obyvateľov v rámci pôsobenia VVS, a.s. na verejnú kanalizáciu pripojených 730 569 obyvateľov. V období vzniku VVS, a.s. bolo na verejnú kanalizáciu pripojených 613 632 obyvateľov.

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023