Mediálne centrum - Aktuality - Nová krv pre vodárenstvo

Nová krv pre vodárenstvo

Publikované 29.04.2024

Zdá sa, že stredné odborné školy stále zápasia s problémom, ako presvedčiť rodičov žiakov základných škôl o starej známej pravde, že remeslo má zlaté dno. Na trhu práce totiž stále absentujú mladí ľudia, ktorí by prevzali štafetu po starších, skúsených kolegoch – vodároch, stavbároch, klampiaroch, či inštalatéroch…Takýto majstri ale ani v súčasnej, modernej dobe neprestávajú byť potrební a žiadaní, pričom neraz zarábajú viac, ako absolventi iných škôl.

Aj vodárenské spoločnosti na Slovensku pociťujú nedostatok odborných a manuálne zručných pracovníkov a táto potreba  je  zriedkakedy v súlade s tým, čo reálne produkujú všeobecne zamerané gymnáziá, alebo vysoké školy, ktorých čerství absolventi sa nezriedka uplatňujú úplne v iných odvetviach, než bol ich študijný odbor. Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe chce takmer každý mladý človek študovať na vysokej škole, situáciu sú nútené riešiť i stredné školy, ktoré okrem vzdelania poskytujú aj odborné, remeselné zručnosti.

Niekedy je pri výbere školy dobré porozmýšľať nad perspektívou a zhodnotiť tento stav pragmaticky.

Na Slovensku dlhodobo chýbala vzdelávacia inštitúcia, ktorá by odborne pripravovala pracovníkov vodárenského odvetia.  Tento fakt a hlavne presvedčenie o nutnosti riešiť vzniknutý stav vyústili do realistického zhodnotenia žalostnej situácie a hľadania spôsobu jej riešenia. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  sa preto ako jediná vodárenská spoločnosť aktívne podieľala na tvorbe a vzniku nového študijného odboru „technik – vodár - vodohospodár“. Ten vznikol v roku 2016 na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici  v Košiciach a o rok na to na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove.  Štúdium špecializovaného odboru  prebieha s významnou podporou VVS, a.s. - spoločnosti, ktorej pracovníci sú dôležitou súčasťou učebného procesu a ktorá zároveň ponúka aj možnosť zamestnania sa pre tých, ktorí úspešne školu ukončia a rozhodnú sa týmto smerom pokračovať. 

  

„Systém tohto typu vzdelávania doplneného praktickou prípravou na výkon povolania a s ním súvisiacich odborných činností je oveľa dôležitejší, než sa na prvý pohľad zdá. Často si to neuvedomujú nielen mladí ľudia, stojaci pred rozhodovaním, kam na strednú školu, ale neraz ani ich rodičia.  Ambície a vysoké očakávania u oboch generácií na závratnú biznis, manažérsku či umeleckú kariéru, prinášajúcu slávu a dych berúce zárobky, sú neraz len nenaplniteľnou chimérou. Tak napríklad ani študenti gymnázií nemajú po škole automaticky zabezpečenú zaujímavú profesionálnu budúcnosť, dokonca ani istotu práce ako takej. Dostávajú síce kvalitné vzdelanie, no vo veľkej väčšine bez zadefinovanej špecializácie, ktorá by im už po samotnej maturite otvárala konkrétne pracovné dvere. Ráta sa s ďalším štúdiom na vysokej škole, ale ako hovoria štatistiky, mnoho maturantov z rôznych príčin v ďalšom štúdiu nepokračuje, čo výrazne determinuje ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce,“ konštatuje Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s..

Kooperáciu s odbornými školami školy považuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. za zaujímavú a obojstranne prínosnú. Je jasným dôkazom nielen uvedomovania si vzácnosti vody, ale aj nevyhnutnosť podpory mladej generácie. Pozornosť a starostlivosť v spojení s odovzdávaním skúseností, to je presne to, čo im VVS, a.s. poskytuje. Študenti odboru technik – vodár - vodohospodár sú nasledovníci súčasných pracovníkov vodárenských spoločností. VVS, a.s. ich vzdelanie podporuje istotou práce, ktorú im ponúka po ukončení štúdia. Mnohí absolventi tohto odboru sa už stali plnohodnotnými pracovníkmi VVS, a.s..

 

Ako posudzujú perspektívu odboru „technik - vodár - vodohospodár", pri ktorého výučbe participuje aj VVS, a.s., sme sa opýtali aj riaditeľov oboch spomínaných škôl.
„Je to perspektívny študijný odbor, ktorý pripraví žiaka na prácu vo vodárenskej spoločnosti. Keďže voda vždy bola, je a bude dôležitou súčasťou našich životov, odbor technik - vodár - vodohospodár je potrebný a má budúcnosť. Ak sa žiakom poskytnú lákavé benefity zo strany zamestnávateľa, čiže Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré budú pre žiakov zaujímavé, prospešné a zvýšia atraktivitu tohto odboru, myslím si, že záujem žiakov o neho bude len a len stúpať,“  konštatuje PaedDr. Zuzana Lenártová, riaditeľka SOŠ technickej v Košiciach.

Úspech akéhokoľvek projektu potvrdí až jeho implementácia do reálneho života. Napriek tomu, že odbor je na trhu vzdelávania možné vnímať stále ako relatívne mladý, výsledky sú badateľné.
„Vznik študijného odboru technik – vodár - vodhospodár iniciovala samotná Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá avizovala akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov viacerých profesií. Pre mnohých rodičov a žiakov je rozhodujúcim faktorom pri výbere tohto študijného odboru, že po skončení štúdia budú mať pracovné uplatnenie. Tento študijný odbor všestranne pripraví žiaka (teoreticky i prakticky) nielen na prácu vo vodárenstve, vo vodnom hospodárstve, ale v neposlednom rade aj pre štúdium na vysokej škole technického zamerania. Aktuálne ho u nás študuje 59 žiakov,“ hovorí Mgr. Miroslav Tóth, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA Trebišov.

 

 

Úzke prepojenie teoretického a odborného vzdelávania s praktickou prípravou u najväčšej vodárenskej spoločnosti na Slovensku, ktorá študentom dáva možnosť stať sa hneď po škole jej zamestnancom, je bonus, ktorý poskytuje naozaj máloktorá škola. A zdá sa, že tento model si nachádza svoje zaslúžené miesto v ponuke vzdelávacích inštitúcií. Prax to potvrdzuje. „Podľa spätnej väzby od majstrov a vedúcich zamestnancov zo závodov našej spoločnosti je medzi študentmi veľa šikovných a zodpovedných mladých ľudí. Samozrejme tí najlepší študenti pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu, ale môžeme povedať, že tí, ktorí sa rozhodli pracovať po škole u nás sa osvedčili. Od roku 2020 už zamestnala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. spolu 13 absolventov odboru technik - vodár - vodohospodár zo SOŠ technickej v Košiciach a 9 absolventov rovnakého odboru zo SSOŠ DSA v Trebišove,“ hovorí JUDr. Ján Šmídt, vedúci útvaru ľudských zdrojov VVS, a.s

Po skončení školy zastávajú absolventi predovšetkým robotnícke pracovné pozície ako prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií, pátrač na sieti, odčítač vodomerov, strojník vodohospodárskych zariadení a pod. Po získaní pracovných skúseností to však môžu byť budúci majstri, či vedúci zamestnanci na prevádzkach verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Ak je chuť a vôľa, vedia sa posúvať smerom vpred.

 

Máme pre Vás súťaž, v ktorej je možné získať študentské balíčky pozostávajúce z mikiny, záložky, zápisníka, pera, dizajnovej EKO kvalitnej fľaše na dodržiavanie pitného režimu a dáždnika.

Sledujete facebookový profil VVS, a.s. https://www.facebook.com/vvskosice a vyhrajte:

Štatút súťaže: tu

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023