Mediálne centrum - Aktuality - Skutočná hodnota firmy každý deň prechádza jej vstupnou bránou

Skutočná hodnota firmy každý deň prechádza jej vstupnou bránou

Publikované 09.12.2021

Áno, zamestnanci sú tou najväčšou hodnotou, ktorá vytvára jedinečnosť ktorejkoľvek firmy alebo spoločnosti. Oni predstavujú ten základný kameň na ktorom sa buduje prosperita. Správne nastavené postupy, priority a stratégie zo strany vedenia a managmentu sú samozrejme absolútne nevyhnutné, no sú to práve pracovníci, ktorí ich krátkodobé i dlhodobé vízie pomáhajú napĺňať.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu a je jednou z najväčších spoločností v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd v Slovenskej republike. Pôsobí na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja.

Za nesmierne zodpovednou činnosťou tejto spoločnosti sa nachádza veľké množstvo pracovníkov na rôznych profesijných postoch.

„Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má vzhľadom na predmet svojej činnosti a počet zamestnancov cez sto funkčných zaradení. Od vedúcich funkcií cez administratívno-technických pracovníkov, referentov, technických pracovníkov, až po robotnícke povolania. Každá jedna z týchto pozícií je nesmierne dôležitá a pre plynulé zabezpečovanie našich služieb nevyhnutná. Sme spoločnosť ktorá musí fungovať nepretržite, keďže sa staráme o dodávku pitnej vody pre takmer milión obyvateľov Východného Slovenska a zároveň odkanalizovanie pre takmer 700 000 obyvateľov. Bežný a do tohto procesu nezainteresovaný človek s najväčšou pravdepodobnosťou nemá predstavu, čo v takejto spoločnosti robí cez 2000 zamestnancov. Aké rôzne oddelenia a útvary tu musia fungovať, aby bola zabezpečená plynulá dodávka pitnej vody, ale aj odkanalizovanie a následné čistenie odpadových vôd a čo je vlastne náplňou práce napr. zamestnancov v triede R, ktorí priamo v teréne pracujú na obsluhe a prevádzke vodárenskej siete,“ hovorí Ing.Stanislav Hreha PhD., generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Organizačná štruktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:

„VVS. a.s. je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku. Zamestnáva viac ako 2000 zamestnancov na svojich 9 závodoch a generálnom riaditeľstve. Z našich zamestnancov je približne 1300 robotníkov a 700 technicko-hospodárskych zamestnancov. Medzi TH zamestnancov patria najmä majstri, vedúci prevádzok a hospodárskych stredísk, technici, chemici, ekonómia a právnici. O našich zákazníkov sa staráme v 10 zákazníckych centrách a 1 call centre. Prevažná väčšina zamestnancov má stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo bez maturity. Ide predovšetkým o absolventov stredných škôl, stredných odborných škôl technického zamerania,“ vysvetľuje JUDr. Ján Šmídt, vedúci  útvaru ľudských zdrojov VVS, a.s..

 Medzi nosné robotnícke pracovné pozície vo VVS, a.s. patria:

 • prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií
 • strojník vodohospodárskych zariadení
 • čistič kanalizačných zariadení
 • vodárenský robotník
 • pátrač na sieti
 • odčítač vodomerov
 • vodič cestných motorových vozidiel – špeciálnych, nákladných
 • stavebný strojník
 • prevádzkový zámočník
 • prevádzkový elektrikár
 • kopáč

 

Stručná charakteristika pracovnej náplne:

prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií
montážne práce a prevádzkové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti a vodohospodárskych objektoch vrátane údržby a opráv, uvádzanie vodohospodárskych systémov do prevádzky, výmena vodomerov

strojník vodohospodárskych zariadení
obsluha čerpacích, prečerpávacích staníc, úpravní vôd a čistiarní odpadových vôd vrátane údržby a opráv, obsluha špeciálnych technologických zriadení, montáž, oprava a údržba špeciálnych zariadení na chemickú úpravu pitnej vody

odčítač vodomerov
odčítanie vodomerov rôznych profilov podľa schválených harmonogramov (domácnosti a podnikatelia)

pátrač na sieti
vyhľadávanie porúch na vodovodnej sieti prístrojovou technikou, vytyčovanie vodovodného potrubia a podzemných vedení, vodárenských a kanalizačných poklopov, vodárenských armatúr prístrojovou technikou

vodárenský robotník
ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha vodárenských zariadení, údržba prameňov, príprava chemikálií na chlórovanie pitnej vody, údržba vonkajších priestorov vodohospodárskych objektov a pásiem hygienickej ochrany pomocou malej mechanizácie

čistič kanalizačných zariadení
ručné a strojné čistenie kanalizačných zariadení a zariadení na čistiarni odpadových vôd vrátane údržby a opráv

vodič cestných motorových vozidiel – špeciálnych
riadenie špeciálnych kanalizačných vozidiel, cisterien, motorových vozidiel vybavených meracou a regulačnou technikou

technický pracovník chemik a biológ
chemické a biologické rozbory pitnej a odpadovej vody

Veľkým prínosom pre dopĺňanie vodárenských pracovníkov je aj študijný odbor „technik – vodár - vodohospodár“ na Súkromnej strednej odbornej škole v Trebišove a Strednej odbornej škole technickej v Košiciach. Jeho cieľom je poskytovať vodárňam vyprofilovaných absolventov, ktorých spoločnosť podporuje a zaúča už počas štúdia a navyše im po úspešnom ukončení školy garantuje aj prácu v niektorom z deviatich závodov VVS, a.s..

Mnohí absolventi tohto študijného odboru sa už stali plnohodnotnou súčasťou pracovného tímu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023