Mediálne centrum - Aktuality - Vo VVS, a.s. sa riadiaceho kormidla závodu Rožňava ujala skúsená odborníčka

Vo VVS, a.s. sa riadiaceho kormidla závodu Rožňava ujala skúsená odborníčka

Publikované 30.05.2022

V súvislosti so zvolením Ing. Stanislava Prcúcha za generálneho riaditeľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., bolo nevyhnutné nájsť plnohodnotnú náhradu na uvoľnený post riaditeľa závodu Rožňava. Ing. Stanislav Prcúch bol v tejto riadiacej funkcii dlhých 17 rokov. Od jeho nástupcu sa preto vyžadovala nielen dôkladná znalosť vodárenskej problematiky, ale aj skúsenosti. Práve z týchto dôvodov padla voľba na Ing. Tatianu Kúdelovú, ktorá posledných 12 rokov zastávala v závode Rožňava funkciu výrobno-technického námestníka VVS, a.s.
Ing. Tatiana Kúdelová vyštudovala Lesotechnickú akadémiu S.M.Kirova, odbor chem.technológia v Petrohrade. V minulosti pracovala na viacerých pozíciách Štátnej vodnej správy a od roku 2008 pracuje vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..


Aké sú aktuálne Vaše pocity? Vnímate svoj posun ako nečakanú výzvu, alebo ako prirodzený vývoj reflektujúci Vaše skúsenosti?
Je to pocit zodpovednosti.  Napriek desaťročnej skúsenosti v riadiacej funkcii na pozícii  výrobno - technického námestníka moje rozhodnutie zúčastniť sa výberového konania na pozíciu riaditeľa závodu Rožňava sprevádzalo malinké zaváhanie. Pokračovať v úspešnej práci predchádzajúceho vedenia závodu je pre mňa veľkou výzvou, pri ktorej sa budem snažiť v maximálnej miere zúročiť nadobudnuté  skúsenosti z predchádzajúcich pracovných pozícií. Verím, že za podpory kolektívu závodu ako aj vedenia spoločnosti sa nám podarí napredovať a dosahovať priaznivé výsledky.

Vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti pôsobíte už dlhodobo a zatiaľ čo v súčasnej dobe je badateľná skôr častá zmena pôsobísk, Vy ste prekazateľne tejto sfére verná a nemáte ambíciu meniť zameranie. Čím je pre Vás toto odvetvie také zaujímavé?
Pozitívny vzťah k prírode mám od detstva vďaka výchove. V oblasti životného prostredia  pracujem od roku 1993. Počas 13 – tich rokov pôsobenia  v oblasti štátnej vodnej správy som nadobudla bohaté skúsenosti s aplikáciou  zákonov, predpisov a vyhlášok. Už počas môjho pôsobenia ako referenta  štátnej vodnej správy som zistila, že práca v oblasti  životného prostredia, na úseku ochrany vôd nie je klasická úradnícka práca, ale je spojená s neustálym rozvojom a sledovaním aktuálneho technologického pokroku. V našej spoločnosti som nastúpila na pozíciu technológa, kde som prešla celým procesom výroby a dodávky  vody, ako aj  čistenia odpadových vôd. 
Po nástupe na pozíciu výrobno-technického námestníka mi pribudla oblasť investícií a plánovania, čo mi umožňuje byť súčasťou technologického rozvoja v našom regióne. Moja práca nie je jednotvárna, musím byť zorientovaná v mnohých oblastiach, aby som bola schopná prijímať správne a hlavne efektívne rozhodnutia.

Vaše dlhoročné skúsenosti na pozícii námestníčky sú nepochybne veľkou výhodou aj pri vstupe do novej, ešte zodpovednejšej funkcie. Aké sú Vaše vízie a plány? Pripravujete aj inovácie, alebo budete kontinuálne pokračovať v už nastavených procesoch?
Momentálne je mojou hlavnou úlohou bezproblémový prechod závodu pod nové vedenie. Plánujem pokračovať v už započatých projektoch a zámeroch, týkajúcich sa obnovy a rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií v pôsobnosti závodu Rožňava, s cieľom zabezpečenia ochrany vodárenských zdrojov, dodávky kvalitnej pitnej vody, zníženia spotreby energií v našich prevádzkach, ako aj zabezpečenia čistenia odpadových vôd na požadovanej úrovni.  Výzvou do nasledujúceho obdobia je hľadanie spôsobov  a možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie v našich prevádzkach.

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023