Mediálne centrum - Aktuality - Mimoriadne valné zhromaždenie VVS, a.s. otvorilo aktuálne témy

Mimoriadne valné zhromaždenie VVS, a.s. otvorilo aktuálne témy

Publikované 21.09.2022

Predmetom dnešného rozhodovania akcionárov bolo schvaľovanie zmeny ceny distribúcie a dodávky vody verejným vodovodom, odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu pre regulačné obdobie rokov 2023 -2027. 

„Bolo dôležité, aby akcionári podporili návrh na regulačné obdobie 23-27, hoci cena sa navýši až od 1.1.2023, nakoľko zatiaľ chýba vyhláška. Bol schválený mechanizmus nielen jej zvýšenia, ale aj zníženia ak sa situácia s infláciou, energiami ustáli. Predbežne sa očakáva nárast o pár desiatok centov, konečne slovo má však ÚRSO,“ povedal Ing.Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ VVS, a.s.. Akcionári tento návrh podporili.

Vodárenské spoločnosti potrebujú elektrickú energiu pri všetkých procesoch dodávky pitnej vody, ako aj čistenia odpadových vôd. Dokonca aj na jej distribúciu sú potrebné vysoko výkonné čerpadlá, ktoré fungujú na elektrickú energiu.

„Bez elektrickej energie vodárenské spoločnosti nedokážu zásobovať obyvateľov pitnou vodou a nedokážu čistiť odpadové vody. Ak by nedošlo zo strany ÚRSO k navýšeniu cien za vodné a stočné, tak vodárenské spoločnosti nebudú môcť fungovať. Preto žiadame zodpovedných, aby došlo aj pre vodárenský sektor k zastropovaniu cien, aby na elektrickú, umelo vytvorenú bublinu nedoplácali obyvatelia Slovenska,“ doplnil Ing. Stanislav Hreha, PhD. predseda Dozornej rady VVS, a.s..

Okrem tohto bodu boli akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení informovaní o návrhu opatrení na stabilizáciu  zamestnaneckých vzťahov, ako aj  vzťahov s akcionármi a vytváranie možností pre ďalšie zdroje príjmov VVS, a.s. mimo regulovanej činnosti.

Výsledky z hlasovania a zápisnicu VVS, a.s. zverejní v zákonnej lehote.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023