Mediálne centrum - Aktuality - Akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dnes hlasovali

Akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dnes hlasovali

Publikované 22.06.2023

Dnes v dopoludňajších hodinách sa konalo riadne valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

„Hlavným predmetom rozhodovania akcionárov bolo schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12. 2022, výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku) a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022. Súčasťou programu bola aj informácia predstavenstva o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2023,“ informoval JUDr. Ľubomír Čigáš, vedúci právneho útvaru VVS, a.s..

Akcionári na zhromaždení zvolili pôvodného člena Dozornej rady VVS, a.s., JUDr. Ondreja Brendzu, ktorému zaniklo funkčné obdobie k 21.6.2023. Ďalším bodom rokovania bol návrh na zmenu stanov. Akcionári schválili aj návrh ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov VVS, a.s. na regulačné obdobie 2023 – 2028.

Očakávaným bodom programu bolo informovanie o programe garantovaných výnosov pre akcionárov VVS, a.s. a následné schvaľovanie akcionárskeho programu nadobúdania vlastných akcií VVS, a.s., ako aj určenie podmienok ich nadobúdania.

„Požiadavky a potreby našich akcionárov sú pre nás naozaj dôležité a tak sa ich snažíme vnímať veľmi pozorne. Jedna z takých  požiadaviek sa týkala zabezpečenia pravidelného garantovaného výnosu z VVS, a.s. pre akcionárov.  Našou ambíciou preto bolo vytvoriť taký finančný nástroj, ktorý by požiadavku garancie každoročnej výplaty finančných prostriedkov v predikovateľnej výške akcionárom dokázal zabezpečiť. V spolupráci s renomovanými poradcami sme dospeli k záveru, že riešením, ktoré spĺňa požiadavku akcionárov bez toho, aby ich vystavovalo neprimeranému riziku, je emisia dlhopisov, ktorých majiteľmi by sa mohli stať výlučne mestá a obce, ktoré sú akcionármi VVS, a.s.. Vlastníctvo dlhopisov VVS, a.s. je pre akcionárov dobrou cestou, ako pre svoje rozpočty miest a obcí zabezpečiť garantovaný pravidelný príjem od vodárenskej spoločnosti. Som naozaj veľmi rád, že akcionári sa o túto tému v uplynulom období živo zaujímali a dnes ju svojím hlasovaním schválili,“ zhodnotil Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.. 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023