Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. štartuje realizáciu ďalšieho projektu

VVS, a.s. štartuje realizáciu ďalšieho projektu

Publikované 21.02.2023

„Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem“ je ďalším z  projektov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Projekt v hodnote 1 108 099 eur, s plánovanou dobou výstavby 11 mesiacov, bol dnes odovzdaný zhotoviteľovi. Je realizovaný vďaka dotácii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci neho sa vybuduje vodovod v časti obce Ploské – Ortáše. Ten bude následne napojený na už jestvujúci vodovod v obci Ploské,  ktorého zdrojom pitnej vody je vodná nádrž Starina. Obec Ploské je súčasťou skupinového vodovodu Chrastné – Kráľovce – Ploské – Rozhanovce – Hrašovík. Akumulácia pitnej vody je zabezpečená z vodojemu Kráľovce.

Vodovod patrí do majetku obce a je prevádzkovaný Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.. Dĺžka vybudovanej vodovodnej siete je 5,45 km bez prípojok, počet vodovodných prípojok je150. Dobudovanie vodovodnej siete v časti obce priamo nadviaže  na už zrealizovaný vodovod, čím prispeje k efektívnejšiemu využívaniu vybudovanej vodovodnej siete a vodných zdrojov. Výsledkom bude komplexné vyriešenie zásobovania vodou v predmetnej aglomerácii. Zároveň sa novým vodovodom odstráni aj riziko kontaminácie vody rôznymi škodlivými látkami. „Projekt „Ploské-Ortáše  vytvorí kvalitatívne lepšie životné podmienky, prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu a v neposlednom rade bude znamenať zvýšenie celkovej životnej úrovne miestneho obyvateľstva,“ povedal pri odovzdávaní stavby  Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

 

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:

- pribudne 1 čerpacia stanica  a vodojem 2x50 m3

- potrubím o celkovej dĺžke 352 m sa zabezpečí prívod pitnej vody do čerpacej stanice a odtiaľ sa výtlačným potrubím o celkovej dĺžke 3750 m dopraví pitná voda z čerpacej stanice do vodojemu

- vodovodná sieť o celkovej dĺžke 2761 m napojená na vodojem, potrubím HDPE DN 100 PN 10 - 1526 m a DN 80 PN 10 - 1235 m

- odpad z vodojemu (odvedenie vôd z bezpečnostného prepadu, prelivu) potrubie PP DN 150, o celkovej dĺžke 155 m

- realizáciou projektu sa predpokladá napojenie všetkých obyvateľov v časti obce Ploské - Ortáše na verejný vodovod (aktuálne 301 obyvateľov), čo predstavuje 32,12 % z celkového počtu 937 obyvateľov Ploského.

Prioritnou úlohou VVS, a.s. je zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v dostatočnom množstva a kvalite, čo je zároveň aj jedným z najdôležitejších ukazovateľov životnej úrovne. Z celkového počtu 1 235 934 obyvateľov žijúcich v regiónoch Slovenska v pôsobnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je aktuálne pripojených na verejný vodovod 953 264 obyvateľov, čo predstavuje 77,13 %.  

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023