Mediálne centrum - Aktuality - Každý jeden zamestnanec je dôležitou súčasťou našej úspešnej spoločnosti

Každý jeden zamestnanec je dôležitou súčasťou našej úspešnej spoločnosti

Publikované 01.02.2022

Vo všeobecnosti platí, že ľudia majú radi „pohľad do zákulisia“, to znamená do sféry, ktorá za bežných okolností nezainteresovaným nie je prístupná. Nie snáď preto, že by mala ostať utajená, ale skrátka preto, že predstavuje zabehnutý interný systém fungovania jednotlivých firiem a spoločností. Aj z tohto dôvodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bližšie predstavuje širokej verejnosti prácu svojich zamestnancov s cieľom priblížiť im procesy jednotlivých útvarov a oddelení, ktorých práca je nevyhnutná pri zabezpečovaní služieb obyvateľstvu. Vďaka týmto informáciám majú potom lepšiu predstavu, koľko zamestnancov na rôznych profesijných postoch je potrebných na to, aby im doma po otočení vodovodného kohútika tiekla zdravá a kvalitná pitná voda a tiež aby odpadové vody z ich domácnosti odchádzali tam, kam majú...

VVS, a.s. je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku. Zamestnáva viac ako 2000 zamestnancov vo svojich 9 závodoch a generálnom riaditeľstve. Zo spomínaného počtu zamestnancov je približne 1300 robotníkov a 700 technicko-hospodárskych zamestnancov. Medzi technicko-hospodárskych zamestnancov patria najmä majstri, vedúci prevádzok a hospodárskych stredísk, technici, chemici, ekonómia a právnici. Zákazníci majú k dispozícii 10 zákazníckych centier a 1 call centrum.

„Veľmi si vážim prácu všetkých našich zamestnancov, pretože vďaka ich nasadeniu, zodpovednosti a profesionálnemu prístupu sú naše služby obyvateľom k dispozícii nepretržite. Za to, ako pristupujú ku svojim každodenným povinnostiam, si zaslúžia naše poďakovanie,“ hodnotí generálny riaditeľ VVS, a.s., Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Zatiaľ čo v minulom článku sme sa zamerali hlavne na nosné robotnícke pracovné pozície vo VVS, a.s., tentoraz upriamime pozornosť na činnosť útvarov na generálnom riaditeľstve VVS, a.s.

„Som nesmierne hrdý na to, že sa nám za 19 rokov existencie VVS, a.s. podarilo vybudovať silnú, stabilnú a prozákaznícky orientovanú spoločnosť. Napojili sme okolo 100 000 nových odberateľov na vodu a kanalizáciu. Majetok spoločnosti sme od roku 2003 strojnásobili a stali sme sa vyhľadávaným zamestnávateľom, ktorý poskytuje prácu viac ako 2000 zamestnancom. Máme na svojom konte úspešne projekty financované zo zdrojov EÚ v objeme takmer pol miliardy eur, vďaka čomu sme sa stali lídrom v čerpaní eurofondov. To všetko je výsledkom úspešnej pracovnej koordinácie jednotlivých útvarov VVS, a.s. pri vytváraní stratégií rozvoja našej spoločnosti, a ich následnom napĺňaní,“ pokračuje Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Organizačná štruktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:

„Samotné generálne riaditeľstvo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré sídli v Košiciach, zamestnáva viac ako 400 zamestnancov rozdelených do 5 úsekov. Úsek generálneho riaditeľa, úsek výrobno-technického riaditeľa, úsek ekonomického riaditeľa, úsek investičného riaditeľa a úsek obchodného riaditeľa,“ vysvetľuje JUDr. Ján Šmídt, vedúci  útvaru ľudských zdrojov VVS, a.s..

„Najväčší počet zamestnancov má úsek výrobnotechnického riaditeľa a to 186 zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti prevádzky verejných vodovodov a kanalizácií vrátane zabezpečenia dodávky pitnej vody vodárenským systémom Starina – Košice. Ďalej chemicko-technologické činnosti v laboratóriách pitných a odpadových vôd, činnosti vodohospodárskeho rozvoja, starostlivosť o dlhodobý majetok a stavebné a servisné činnosti týkajúce sa verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych objektov pre jednotlivé závody.

Druhým najpočetnejším úsekom je úsek ekonomického riaditeľa so 130 zamestnancami. Už z názvu vyplýva, že tento úsek zabezpečuje komplexnú ekonomickú činnosť VVS. Táto činnosť zahŕňa vedenie účtovníctva, platenie daní, plánovanie a financovanie rozvojových projektov, účtovanie miezd a ekonomiku práce, materiálno technické zabezpečenie ako aj starostlivosť o našich zákazníkov v 10 zákazníckych centrách a 1 call centre.

Štvrtým  úsekom je úsek investičného riaditeľa so 40 zamestnancami. Tento úsek komplexne zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby, koordináciu zahraničnej pomoci z eurofondov ako aj štátneho rozpočtu a projektovú činnosť súvisiacu s výstavbou nových verejných vodovodov a kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd a čerpacích staníc.

Tretím úsekom je úsek generálneho riaditeľa s 39 zamestnancami rozdelenými do útvarov právneho, interného auditu a bezpečnosti práce, útvaru ľudských zdrojov a útvaru IT manažéra. Vedúci útvaru interného auditu a bezpečnosti práce je zároveň predstaviteľ manažmentu pre informačný manažérsky systém (IMS).

Posledným úsekom je úsek obchodného riaditeľa s 12 zamestnancami. Tento úsek vypracováva plány obstarávaní, vykonáva priebežný prieskum a analýzu trhu, zabezpečuje nákup tovarov a služieb, analyzuje logistické procesy. Zabezpečuje súlad obstarávania a nákupu so zákonom o verejnom obstarávaní a zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.“


Hlavným predmetom činnosti VVS, a.s. je:

- výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody

- odkanalizovanie miest a obcí, čistenie odpadových vôd

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023