Mediálne centrum - Aktuality - V obci Moravany sa začalo s výstavbou verejnej kanalizácie, výrazne zvýši životnú úroveň v tejto oblasti

V obci Moravany sa začalo s výstavbou verejnej kanalizácie, výrazne zvýši životnú úroveň v tejto oblasti

Publikované 13.02.2023

Z celkového počtu 1 235 934 obyvateľov žijúcich v regiónoch Slovenska, ktoré sú v pôsobnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., je aktuálne pripojených na kanalizáciu 730 569 obyvateľov, čo predstavuje 59,11 % napojenosť. Z tohto dôvodu pokračuje VVS, a.s. v napĺňaní svojich cieľov, medzi ktoré už dlhodobo patrí rozširovanie vodárenskej infraštruktúry.

V týchto dňoch sa začalo s výstavbou  kanalizácie v obci Moravany,  západne od mesta Michalovce. Súčasťou obce sú Lučkovce, ležiace južne od Moravian. Obec Moravany má 1031 obyvateľov a doposiaľ nedisponuje vybudovanou kanalizáciou.  Investorom projektu je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Projekt za takmer 3,2 milióna eur sa realizuje aj vďaka dotácii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa za dvadsať rokov svojej doterajšej existencie vyprofilovala na stabilnú spoločnosť  ponúkajúcu  kvalitné služby v oblasti dodávok pitnej vody, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Jednou z našich priorít je postupné rozširovanie vodárenskej infraštruktúry a napriek neľahkej dobe, poznačenej neistotou a nestabilitou ekonomického trhu, je realizácia projektu „Moravany-kanalizácia“ jasným indikátorom, že naše smerovanie je správne. Vzhľadom na to, že Východné Slovensko stále dobieha historický dlh z minulosti, ktorým je slabé odkanalizovanie, predstavuje vybudovanie kanalizácie v obci Moravany a časti obce Moravany s názvom Lučkovce krok vpred,“ povedal Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ VVS, a.s..

Vďaka výstavbe kanalizácie, ktorá mám byť zrealizovaná do konca roka 2023, sa má zvýšiť podiel pripojených obyvateľov v počte 784 (čo predstavuje 76 % z celkového počtu obyvateľov 1031) na verejnú kanalizáciu. Novovybudovaná verejná kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej kanalizácie v obci Trhovište a splaškové vody budú následne odvedené jestvujúcou kanalizáciou do čistiarne odpadových vôd Bánovce nad Ondavou. Celková dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete bude 9013 m, ktorá pozostáva z odbočiek, gravitačnej a tlakovej stokovej siete.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- vybudovanie gravitačnej kanalizácie z PP DN 300 mm v celkovej dĺžke 4 916 m
- vybudovanie  2 513 m výtlačného potrubia  z materiálu HDPE DN 65, 80, 100 mm
- vybudovanie 4 ks čerpacích staníc
- kanalizačné prípojky v počte 218 ks v celkovej dĺžke 1 584 m

Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesnených a nekontrolovaných vypúšťaných žúmp. Prevádzkovateľom bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a užívateľmi občania obce Moravany a časti obce Lučkovce.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023