Spoločnosť - Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov odberateľa/producenta/objednávateľa, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy (zmluvná požiadavka), resp. iných požiadaviek. Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie predmetu zmluvy/požiadavky. Osobné údaje sa uchovávajú podľa platného registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku, resp. podľa platných právnych predpisov (najmä daňových a účtovných predpisov a predpisov o archívoch a registratúrach). Odberateľ/producent/objednávateľ má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie, právo na prenosnosť, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR a právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 21 až § 28 a § 41 a § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Viac informácií...

Viac informácií Všeobecné obchodné podmienky...