Mediálne centrum - Aktuality - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. začína s realizáciou ďalších veľkých projektov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. začína s realizáciou ďalších veľkých projektov

Publikované 03.02.2021

Dlhodobou ambíciou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu, je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne svojej pôsobnosti. Hlavnou činnosťou spoločnosti je dodávka kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi, ako aj odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami. K jej cieľom zase patrí snaha zabezpečiť tieto služby pre čo najvyšší počet obyvateľov. K úspešnému napĺňaniu týchto zámerov prispievajú vo veľkej miere investičné projekty, v ktorých bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pokračovať aj v roku 2021.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má doteraz na svojom konte 34 zrealizovaných projektov kofinancovaných zo zdrojov Európskej únie za takmer 435 miliónov eur.
„V priebehu 18-tich rokov sme strojnásobili majetok Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., čo bolo zásluhou investičných akcií, najmä eurofondových, v rámci ktorých sme získali finančné prostriedky na výstavbu nových vodovodov a kanalizácií. Som veľmi rád, že napriek tejto ťažkej dobe nestagnujeme a v týchto projektoch pokračujeme aj v tomto roku,“ hovorí Ing. Stanislav Hreha, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS,a.s.
K úspešne zrealizovaným projektom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2021 pribudnú tri ďalšie, ktoré bližšie opisuje investičný riaditeľ VVS, a.s. Ing. Róbert Hézsely.

 


Kuzmice – kanalizácia a čistiareň odpadových vôd
„Tento investičný projekt rieši výstavbu kanalizačnej siete v obci Kuzmice (okres Trebišov), vrátane súvisiacich objektov na kanalizačnej sieti a výstavbu čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá v obci absentuje. Hlavným cieľom je zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v obci verejnou kanalizáciou a ich čistenie v novovybudovanej ČOV v záujme ochrany životného prostredia a zvýšenia úrovne kvality života v obci“.
Čistiareň odpadových vôd Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka
„Zámerom tohto projektu je energetickým zhodnotením čistiarenských kalov zabrániť unikaniu kalového plynu do ovzdušia, čo bude mať priaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia v regióne. Kalový plyn je zároveň obnoviteľný zdroj energie, ktorý je považovaný za čistú energiu s neutrálnym vplyvom na životné prostredie. Jeho využívaním-spaľovaním v kogeneračnej jednotke sa vyrobí elektrická energia ktorá sa súčasne použije na prevádzku strojnotechnologického zariadenia a zároveň odpadné teplo ktoré vzniká pri prevádzke kogeneračnej jednotky sa využije na vykurovanie objektov ČOV. Realizáciou projektu VVS a.s získa nový energetický zdroj využívajúci obnoviteľný zdroj energie ktorý chráni životné prostredie a zároveň dosiahne zníženie nákladov na prevádzku samotnej ČOV“.

Moravany – kanalizácia
„Projekt rieši vybudovanie kanalizácie v obci Moravany a časti obce Moravany s názvom Lučkovce s cieľom zvýšiť podiel pripojených obyvateľov v počte 784 (čo predstavuje 76% z celkového počtu obyvateľov 1031) na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV v Bánovciach nad Ondavou“.
Začiatok realizácie všetkých troch spomínaných projektov je stanovený na druhú polovicu roka 2021, pričom v súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľov. Ani ich realizáciou sa ale dlhodobé plány Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. neskončia. „Našou snahou do budúcnosti je postaviť kanalizáciu v každej obci, aby všetci obyvatelia Východného Slovenska mali ten istý komfort a tú istú možnosť byť napojení na kanalizáciu a svoje splaškové vody likvidovať na čistiarňach odpadových vôd,“ doplnil Ing.Stanislav Hreha, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023