Mediálne centrum - Aktuality - Projekty VVS, a.s. zvyšujú kvalitu života obyvateľov

Projekty VVS, a.s. zvyšujú kvalitu života obyvateľov

Publikované 26.02.2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má doteraz na svojom konte 34 zrealizovaných projektov kofinancovaných zo zdrojov Európskej únie za takmer 435 miliónov eur.

K novým projektom, ktoré plánuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštartovať v roku 2021, patrí aj Čistiareň odpadových vôd Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka.

Mesto Michalovce má 40 tis. obyvateľov. Okres Michalovce má 110 tis. obyvateľov.
Projekt počíta s realizáciou jednej aktivity – Čistiareň odpadových vôd (ČOV) Michalovce – plynojem, Kogeneračná jednotka. Výsledkom bude kogenerčná jednotka o výkone 160 kWe a 177 kWt vyrobených formou vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla z kalového plynu vznikajúceho z čistiarenských kalov. Nadväzuje na projekty bioplynových staníc pri ČOV Košice, Humenné a Prešov, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť zrealizovala v minulosti.

Zámerom projektu je energetickým zhodnotením čistiarenských kalov zabrániť unikaniu kalového plynu do ovzdušia, čo bude mať priaznivý vplyv na kvalitu prostredia v regióne. Kalový plyn je zároveň obnoviteľný zdroj energie, ktorý je považovaný za čistú energiu s neutrálnym vplyvom na životné prostredie. Jeho využívaním - spaľovaním v kogeneračnej jednotke sa vyrobí elektrická energia, ktorá sa súčasne použije na prevádzku strojnotechnologického zariadenia a zároveň odpadné teplo, ktoré vzniká pri prevádzke kogeneračnej jednotky, sa využije na vykurovanie objektov ČOV. Realizáciou projektu VVS a.s získa nový energetický zdroj využívajúci obnoviteľný zdroj energie, ktorý chráni životné prostredie a zároveň dosiahne zníženie nákladov na prevádzku samotnej ČOV.

„Verím, že obidva projekty, ktoré sa budú realizovať v našom okrese, výrazne pomôžu odstrániť problémy, ktoré ľudí trápia. Oceňujem, že projekt Čistiarne odpadových vôd v Michalovciach má okrem toho i ambíciu priniesť aj pozitívne ekonomické výsledky pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., rovnako ako aj ekologické pre celý náš priestor,“ hovorí Viliam Záhorčák, primátor mesta Michalovce

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023