Mediálne centrum - Aktuality - Závod Bardejov chce pokračovať v doterajšej ceste, aj dosahovať nové ciele

Závod Bardejov chce pokračovať v doterajšej ceste, aj dosahovať nové ciele

Publikované 09.06.2023

V závode Bardejov, ktorý je jedným z deviatich závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., nastala začiatkom júna personálna zmena na poste riaditeľa. Po Ing. Stanislavovi Ševčíkovi, dlhoročnom riaditeľovi závodu Bardejov, ktorý sa stal výrobno - technickým riaditeľom VVS, a.s., prebral riadiacu funkciu Ing. Juraj Fellegi.


„Ďakujem vedeniu spoločnosti za dôveru, ktorú som dostal. Prijímam to s pokorou, plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Závod preberám nastavený na vysokej úrovni v každom smere a už len to nebude ľahké udržať. Verím však, že s týmto profesionálnym kolektívom, ktorý v závode funguje to navzájom dokážeme a časom dosiahneme vytýčené ciele a výsledky, čím tú úroveň závodu spoločne dvihneme vyššie,“ hovorí nový riaditeľ závodu Bardejov, Ing. Juraj Fellegi.

Vzhľadom na to, že Ing. Juraj Fellegi pôsobil vo VVS, a.s. aj pred menovaním do funkcie riaditeľa závodu, problematiku vodárenstva, ale aj systém fungovania spoločnosti, pozná dokonale. Automaticky sa ale natíska otázka, ako túto zmenu vo svojom pracovnom živote vníma a či bude kontinuálne pokračovať v doterajšom smerovaní závodu Bardejov, alebo má v pláne zásadné zmeny.

„Vnímam to ako výzvu, pri ktorej budem maximálne využívať nadobudnuté skúsenosti z predchádzajúcej riadiacej funkcie na poste výrobno – technického námestníka závodu, na ktorej som pracoval vyše piatich rokov. Závod Bardejov preto poznám veľmi dobre, viem ako funguje, ako je nastavený, aké sú  jeho ciele a vízie. Z predchádzajúcej pozície som mal možnosť byť súčasťou pri tvorbe a nastavovaní týchto plánov, s ktorými som stotožnený, čo ovplyvnilo aj to, že som pri tejto príležitosti zastávať post riaditeľa závodu ani na sekundu nezaváhal. Touto cestou by som chcel ešte raz poďakovať terajšiemu výrobno – technickému riaditeľovi VVS Ing. Stanislavovi Ševčíkovi (bývalému riaditeľovi závodu Bardejov) za skúsenosti a rady, ktoré som pod jeho pôsobením mohol nabrať,“ pokračuje Ing. Juraj Fellegi

Môžete už teraz prezradiť niečo konkrétnejšie z cieľov, ktoré by ste chceli dosiahnuť a na ktorých realizácii budete pracovať?

„Samozrejme, že prvotnou úlohou je zabezpečiť plynulý a bezproblémový chod závodu. Ďalej chcem pokračovať a zamerať sa na energetickú úspornosť pri výrobe, dodávke pitnej vody a odkanalizovania. Pokračovať v opravách vodojemov a zveľaďovaní majetku spoločnosti (objektov), pokračovať v rozbehnutých projektoch v rámci investičnej výstavby resp. obnovy vysokopovrchových úsekov vodovodov s cieľom celkového znižovania stratovosti vody na závode Bardejov, znižovať prítok balastných vôd do kanalizácií. Dotiahnuť dokončenie viacerých rozpracovaných čistiarni odpadových vôd, na ktorých sa momentálne pracuje, s ich následným uvedením do prevádzky. Z dôvodu všeobecného poklesu výdatnosti vodných zdrojov v posledných rokoch vnímam intenzívnu potrebu zaoberať sa štúdiami na prepojenie viacerých skupinových vodovodov. Jedným z ďalších pre mňa dôležitých cieľov, na ktorých už pracujem, je jednoznačne zväčšiť pôsobnosť závodu Bardejov a zvýšiť tak majetok spoločnosti preberaním infraštruktúrneho majetku obecných verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,“ uzatvára svoje plány nový riaditeľ závodu Bardejov.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v každodennej práci, ako aj v napĺňaní dlhodobých plánov a vízií.

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023