Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám závod Svidník

Predstavujeme Vám závod Svidník

Publikované 20.03.2023

História

Mesto Svidník je okresným mestom na severovýchode Slovenska a zároveň administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu pod historickou Duklou. Vzniklo v roku 1944 zlúčením dvoch obcí - Nižný Svidník a Vyšný Svidník.
Prvé vodovody na území okresov Svidník a Stropkov boli vybudované v 50. rokoch minulého storočia, kanalizácia o čosi neskôr – na prelome 50. a 60. rokov. S rozvojom regiónu postupne dochádzalo aj k rozširovaniu vodovodov a kanalizácií.

Súčasnosť

Závod Svidník v súčasnosti prevádzkuje vodovodné zariadenia v  okrese Svidník a Stropkov. V pôsobnosti závodu je 41 obcí, kde spravuje 256,85 km vodovodných sietí , 36 vodojemov, 12 čerpacích staníc a 2 úpravne vôd.  Na verejný vodovod je napojených 95,28 % obyvateľov spravovaných obcí. Pitnou vodou zo Stariny zásobujeme 21575 obyvateľov z 8 obcí.
V rámci pôsobiacich okresov prevádzkuje verejnú kanalizáciu v 14 obciach, kde sú odpadové vody čistené v 10 čistiarňach odpadových vôd a dvoch sezónnych v okolí Domaše. .
Dĺžka kanalizačnej siete je 122,255 km a na  prekonanie výškových rozdielov je vybudovaných 15 kanalizačných prečerpávacích staníc. Celková napojenosť v obciach s vybudovanou verejnou kanalizáciou predstavuje 94,1%.
Na čele závodu, ktorý aktuálne zamestnáva 100 zamestnancov, stojí Mgr. Vladimír Novák

Viac informácií o najmenšom zo závodov VVS, a.s. si môžete pozrieť tu:

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023