Zákaznicka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie

Žiadosti a formuláre na stiahnutie
 

*Pre podanie požiadavky využite prosím E-služby vodárne.

 

Žiadosti o pripojenie

Žiadosť o pripojenie - voda

Žiadosť o pripojenie - kanál

 

Zmena odberateľa

Zmena odberateľa (prehlásenie odberného miesta)

 

Zmena zmluvných podmienok

Zmena údajov pre výpočet spotreby smernými číslami spotreby vody/resp. odborným výpočtom preverené prevádzkovateľom

Zmena účelu využitia - charakteru odberného miesta (organizácie)

Zmena splatnosti faktúr za vodné stočné

Zmena údajov pre výpočet odvádzanej vody z povrchového odtoku

Začatie odvádzania vôd z povrchového odtoku

Zmena údajov pre výpočet vlastnej spotreby

Zmena maximálnych koncentračných limitov vypúšťaných odpadových vôd

Zmena periodicity a obdobia odpočtu (organizácie)

Zmena spôsobu fakturácie množstva odpadovej vody

Iné zmeny

 

Zmena obchodných a platobných podmienok*

Zmena výšky zálohy (preddavkových platieb)

Periodicita záloh (preddavkových platieb)

Zmena kontaktných údajov obchodného partnera

Zmena adresy a údajov obchodného partnera

Zmena adresy a údajov odberného miesta (dočasná zmena počtu osôb)

Zmena bankového spojenia, spôsobu platby a korešpondenčnej adresy

Zníženie množstva odpadových vôd v súvislosti so zavlažovaním záhrad

 

Žiadosti/objednávky a iné*

Žiadosť o odstránenie pripojenia (ukončenie)

Žiadosť o prerušenie dodávky vody

Žiadosť o obnovenie dodávky vody

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Zakreslenie smeru a výšky podzemného potrubia

Vyhotovenie zjednodušeného situačného náčrtu vodovodnej prípojky

Vytýčenie smeru a výšky podzemného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Vývoz odpadových vôd v rámci projektu „Čisté obce“ 

Vývoz odpadových vôd okrem projektu „Čisté obce“

Dovoz vody cisternou

Rozbor pitnej a odpadovej vody

Predaj plastovej šachty

Hlásenie poruchy

Zemné a výkopové práce

Iné služby

Reklamácie

Sťažnosti

Žiadosť o poskytnutie splátkového kalendára

Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania

Súhlas s elektronických zasielaním dokumentov

 

http://www.vodarne.eu