Vodovod a kanalizácia - Informácie pre zákazníkov - Všeobecné obchodné podmienky

 

 

 Všeobecné obchodné podmienky

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Všeobecné obchodné podmienky upravujú dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd zariadeniami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorých prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci uzatvoreného zmluvného vzťahu. Právny vzťah medzi dodávateľom/prevádzkovateľom a odberateľom/producentom sa riadi Obchodným zákonníkom a platnými právnymi predpismi pre vodné hospodárstvo. Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravujú vzájomné vzťahy medzi dodávateľom/prevádzkovateľom a odberateľom/producentom, súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody a vody z povrchového odtoku a vyjadrujú špecifické podmienky vyplývajúce z dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
a) verejný vodovod (ďalej len „VV“) je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou VV. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom VV. Za VV ani jeho súčasť sa nepovažujú vodovodné prípojky. Vlastník vodovodu môže previesť vlastníctvo vodovodu na vlastníka VV,
b) verejná kanalizácia (ďalej len „VK“) je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd; VK ani jej súčasťou nie sú kanalizačné prípojky. Vlastník kanalizácie môže previesť vlastníctvo kanalizácie na vlastníka VK,
c) dodávateľ - predávajúci je prevádzkovateľ VV a VK (ďalej len „prevádzkovateľ VV a VK“), je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie VV alebo VK a ktorá prevádzkuje VV alebo VK a má povinnosť uzatvárať zmluvy o dodávke vody z VV, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) VK (ďalej len „zmluva“), v zmluve „zmluvná strana – predávajúci“,
d) odberateľ vody - kupujúci (ďalej len „odberateľ“/„kupujúci”) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu a ktorá odoberá vodu z VV na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi; je vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku/stavby pripojenej na VV, v zmluve „zmluvná strana - kupujúci“,
e) producent odpadových vôd vypúšťaných do VK - kupujúci (ďalej len „producent“/„kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu a ktorá vypúšťa odpadové vody do VK, je vlastníkom nehnuteľnosti/pozemku/stavby pripojenej na VK, v zmluve „zmluvná strana - kupujúci“,
f) rozhodujúci producent odpadových vôd je:
•    producent, ktorý vypúšťa do VK obzvlášť škodlivé látky
•    producent, ktorý môže obmedziť alebo narušiť stabilitu procesov čistenia odpadových vôd alebo negatívne ovplyvniť kvalitu produkovaného kalu množstvom, charakterom, kvalitou odpadových vôd alebo nerovnomernosťou ich vypúšťania do VK
•    producent, ktorý vypúšťa do VK odpadové vody, ktorých množstvo presahuje v celoročnom priemere 100 m3.d-1 alebo v mesačnom priemere 100 m3.d-1
•    producent, ktorý vypúšťa odpadové vody, ktorých bilančné znečistenie je vyššie ako 5 % z celkového denného bilančného znečistenia privádzaného VK na čistiareň odpadových vôd v ktoromkoľvek parametri znečistenia určenom prevádzkovým poriadkom VK
•    iný vlastník VK, ktorý vypúšťa odpadové vody zo svojej VK do inej prevádzkovo súvisiacej VK,
g) v prípade bytových domov je odberateľom/producentom osoba poverená správou nehnuteľnosti alebo objektu (napr. správca, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome) podľa zmluvy alebo inej listiny spísanej podľa osobitného zákona (Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom a účinnom znení),
h) vodovodnou prípojkou (ďalej len „VP“) je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete
s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené; VP sa spravidla pripája na VV navŕtavacím pásom s uzáverom; pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou VV; VP sa privádza voda z VV do objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na VV; vlastníkom VP je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom VV; vlastníctvo k VP, prípadne k ich častiam zriadeným pred 1. 11. 2002 (pred účinnosťou Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) zostáva zachované,
i) kanalizačnou prípojkou (ďalej len „KP“) je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie KP do VK; toto zaústenie je súčasťou VK; KP sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na VK; vlastníkom KP je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom VK, vlastníctvo ku KP, prípadne k ich častiam zriadeným pred 1. 11. 2002 (pred účinnosťou Zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) zostáva zachované,
j) kanalizačná revízna šachta (ďalej len „RŠ“) je šachta (komora) s odnímateľným poklopom vybudovaná na stoke alebo kanalizačnom potrubí tak, že umožňuje zavedenie čistiaceho a kontrolného zariadenia z úrovne terénu, ale neumožňuje vstup osôb (STN EN 752). RŠ môže byť vybudovaná z rôznych materiálov (betón, železobetón, plast, sklolaminát). RŠ umiestnená na KP je súčasťou KP,
k) vnútorný vodovod je zariadenie odberateľa, vodovodné potrubie a inštalácie vrátane príslušenstva slúžiace na rozvod dodávanej vody na pozemku a v objektoch odberateľa, ktoré je na VV pripojené cez VP,

l) vnútorný rozvod kanalizácie je zariadenie producenta, kanalizačné potrubie a inštalácie vrátane príslušenstva slúžiace na odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z pozemku a objektov producenta, ktoré je na VK napojené KP,
m) vodné je platba za dodanú pitnú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1 m3 vyrobenej a dodanej pitnej vody VV podľa osobitného predpisu a množstva odobratej pitnej vody,
n) stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1 m3 odvedenej odpadovej vody VK a spravidla aj čistenej odpadovej vody podľa osobitného predpisu a množstva odvedenej odpadovej vody,
o) meradlo je určené meradlo na meranie množstva pitnej vody (vodomer) alebo na meranie množstva odvedenej odpadovej vody. Meradlo (vodomer) meria množstvo dodanej pitnej vody z VV. Častou príčinou nefunkčnosti vodomera je jeho poškodenie mrazom alebo teplou vodou. Za tieto príčiny nefunkčnosti vodomera je zodpovedný odberateľ. Vodomer je určený na meranie pitnej vody v rozsahu teplôt od 0 °C do 30 °C. Ak sa do vodomera dostane voda nižšej alebo vyššej teploty ako je vyššie uvedené, spôsobí to poškodenie vodomera. Pitná voda dodávaná VV má mať v zmysle Vyhlášky 91/2023 č. 247/2017 Z. z. odporúčanú teplotu od 8 °C do 12 °C. Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie vodomera spôsobené nedostatočnou ochranou vodomera odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie vodomera, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou vodomera hradí odberateľ v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení,
p) vodomerná šachta (ďalej len „VŠ“) je súčasť VP, buduje sa za účelom zabezpečenia prístupu k vodomeru na obsluhu, montáž, demontáž, odčítanie pretečeného množstva a zriaďuje ju vlastník pripájanej nehnuteľnosti na svoje náklady. VŠ musí byť vybudovaná a udržiavaná tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt. Musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná. Podmienky na vybudovanie VŠ stanovuje prevádzkovateľ VV,
q) pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu. Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu,
a spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
r) odpadová voda je odpadová voda obsahujúca rôzny podiel odpadovej vody z domácností, zariadení priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti a vody z povrchového odtoku, ako aj všetkej ostatnej vody vtekajúcej do verejnej kanalizácie,
s) voda z povrchového odtoku je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná VK,
t) merný objekt je objekt určený na meranie prietoku vôd s trvalo inštalovaným meradlom, ktorý má platnú krivku prietokov a umožňuje ručný alebo automatický odber vzoriek vôd, prípadne kontrolu ich kvality. Je osadený na KP a je vo vlastníctve producenta,
u) prerušenie dodávky vody z VV alebo odvádzania odpadových vôd do VK je dočasné zrušenie oboch alebo jednej z uvedených činností zvyčajne na určenú dobu,
v) obmedzením dodávky vody z VV alebo odvádzania odpadových vôd do VK je prerušenie, zníženie alebo regulácia oboch, alebo jednej z uvedených činností zvyčajne na určenú dobu,
w) odberné miesto je samostatne vodárensky (vnútorným vodovodom) a kanalizačne (vnútornou kanalizáciou) prevádzkovo prepojený a uzavretý celok stavby alebo pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka vody alebo z ktorého sa vykonáva odvádzanie odpadových vôd,
x) odpočet meradla je odpis alebo automatický prenos číselného údaja stavu meradla, je vykonávaný obvykle podľa časového harmonogramu odpočtov meradiel alebo potreby prevádzkovateľa VV alebo VK a podľa zmluvne dohodnutých podmienok,
y) odpočtové obdobie je obdobím medzi dvoma fyzickými odpočtami meradla,
z) fakturačné obdobie je obdobím, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie vodného a stočného,
aa) plán záloh je predpis jednotlivých záloh na konkrétne obdobie, dátumy splatnosti, čiastky zálohových platieb,
ab) sadzbou je náklad na 1 kg odbúraného znečistenia u čistiarne odpadových vôd pre určený ukazovateľ vypočítaný z podielu vyčísleného nákladu na jeho čistenie (EUR/rok) a prislúchajúceho odbúraného znečistenia (v kg/rok),
ac) bodová vzorka je jednorazová vzorka odobratá v určitom mieste a čase, dáva informáciu o okamžitom stave kvality odpadovej vody a pitnej vody,
ad) kvalifikovaná bodová vzorka je dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch,
ae) 24-hodinová zlievaná vzorka je vzorka získaná zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín alebo zlievaním minimálne 13 čiastkových vzoriek úmerných prietoku odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín,
af)  inšpekčný monitoring – vykonáva sa u producentov priemyselných odpadových vôd pripojených na VK
v zmysle Vyhlášky č. 315/2004 Z. z.
  Inšpekčný monitoring tvorí:

  • priebežná (plánovaná) kontrola vypúšťaných odpadových vôd do VK - 24-hodinový kontinuálny odber vzoriek
  • náhodná (neplánovaná) kontrola vypúšťaných odpadových vôd do VK - kontinuálny odber vzoriek v trvaní 1 týždňa,

ag) 24-hodinový kontinuálny odber vzoriek znamená odber bodových vzoriek počas 24 hodín, odoberaných v minimálnom intervale 1 hod. (t. j. minimálne 25 vzoriek)
ah) kontinuálny odber vzoriek v trvaní 1 týždňa znamená odber 24-hodinových vzoriek zlievaných proporcionálne k prietoku (t.j. 7 vzoriek za týždeň).

 

 

 


Čl. 3
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd, dodacie podmienky, určenie množstva vody dodanej VV a odpadovej vody odvedenej VK, meranie a meracie zariadenia

3.1. Dodávka vody z VV a odvádzanie odpadových vôd do VK je možné len na základe uzatvorenej zmluvy medzi odberateľom /producentom a dodávateľom. Vodu z VV môže odberateľ odoberať len na účely dohodnuté v zmluve. Neoprávneným odberom vody z VV/vypúšťaním odpadových vôd do VK je odber/vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy alebo v rozpore s takouto zmluvou.

3.2. Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z VV do VP v mieste odbočenia z VV. Za dodávku vody z VV zodpovedá prevádzkovateľ VV. Za dodávku vody VP a vnútornými rozvodmi vody zodpovedá ich vlastník, alebo odberateľ.


3.3. Kvalita dodávanej vody VV spĺňa požiadavky na zdravotnú bezpečnosť a zodpovedá Zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vykonávacích predpisov, Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z. v platnom znení a Vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody. Za kvalitu a kontrolu kvality vody vo VV zodpovedá prevádzkovateľ VV. Kontrolu kvality vody vo VV uskutočňuje prevádzkovateľ VV. Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z VV do VP, ak sa vlastník VV a odberateľ nedohodnú inak (Zákon č. 442/2002 Z. z., § 24 ods. 2). Za kvalitu a kontrolu kvality vody vo VP a vnútorných rozvodoch vody zodpovedá ich vlastník alebo odberateľ.

3.4. Tlakové pomery vo VV v mieste napojenia VP odberateľa zodpovedajú Vyhláške MŽP SR č. 684/2006 Z. z., § 2 ods. 14 - Najnižší hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieti VV musí byť v mieste napojenia VP najmenej 0,25 MPa. Pri zložitej členitosti terénu a v zástavbe na okraji obce môže byť hydrodynamický pretlak najmenej 0,15 MPa. 3.5. Meranie množstva vody dodanej VV zabezpečuje prevádzkovateľ VV určeným meradlom, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, osadeným na VP pre každé odberné miesto uvedené v zmluve. Odpočet nameraných hodnôt na meradle vykonáva prevádzkovateľ VV a je podkladom k fakturácii. Ak nie je množstvo vody merané, stanoví sa množstvo dodanej vody podľa smerných čísel spotreby vody (Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z.). Takto zistené množstvo dodanej vody je podkladom na vyúčtovanie vodného.

3.6. Odvádzanie odpadových vôd VK je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do VK. VK môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa podmienok prevádzkového poriadku a zmluvy. Kontrola kvality a množstva odpadových vôd sa vykonáva v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z. z.. Za odvádzanie odpadových vôd VK zodpovedá prevádzkovateľ VK. Za odvádzanie a kvalitu odpadových vôd odvádzaných KP a vnútornými rozvodmi kanalizácie zodpovedá ich vlastník.

3.7.
Meranie množstva vody odvedenej do VK zabezpečuje producent svojím meradlom, ak to ustanovuje prevádzkový poriadok dohodnutým s prevádzkovateľom VK. Miesto umiestnenia meradla dohodne producent
s prevádzkovateľom VK. Odpočet nameraných hodnôt na meradle vykonáva producent spolu s prevádzkovateľom VK, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Ak sa vlastník VK, prípadne prevádzkovateľ nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z VV, vypúšťa do VK také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z VV, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené množstvo odpadových vôd (s primeraným uplatnením § 5 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z.) je podkladom pre vyúčtovanie stočného.


3.8. Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do VK priamo KP alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo podľa všeobecne záväzného predpisu.

3.9. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria, určí sa nasledovne:
• ak množstvo vody tvorí len voda odobratá z VV, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• ak množstvo vody tvorí len voda odobratá z jedného vlastného zdroja producenta, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 5 odsek 2 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• ak množstvo vody tvorí voda odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 5 odsek 3 Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,

3.10. Pri zisťovaní množstva odpadových vôd je producent povinný poskytnúť prevádzkovateľovi VK všetky údaje potrebné na tento výpočet (potrebné technické parametre, ukazovatele a výpočty).

3.11. Ak odberateľ/producent odobratú vodu čiastočne spotrebuje (v priebehu technologického procesu alebo táto voda preukázateľne tvorí súčasť produktu) a nevypúšťa ju do VK, je povinný merať vypúšťanú odpadovú vodu svojím meradlom.
V prípade, že nie je možné vypúšťanú odpadovúvodu merať meradlom ani nepriamo meraním vody čiastočne spotrebovanej v technologickom a inom procese, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa stanoví odborným výpočtom. Odberateľ/producent je povinný dodávateľovi poskytnúť a predložiť výkazy, technické výpočty a ukazovatele preverené prevádzkovateľom VK pre odborno- -technický výpočet, ak sa prevádzkovateľ VV a VK s odberateľom/ producentom nedohodol v zmluve inak.

3.12. Ak sa určuje množstvo vody dodanej VV meradlom alebo sa odpadové vody vypúšťajú do VK cez meradlo, musí takéto meradlo spĺňať požiadavky určené Zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení platných predpisov a Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Vlastník meradla zabezpečuje jeho úradné overenie v súlade s uvedenými metrologickými predpismi (následné overenie určeného meradla).

3.13. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, postupuje podľa reklamačného poriadku dodávateľa.

3.14. Ak je súčasťou verejnej kanalizácie čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami, je zakázané vypúšťať do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.


Čl. 4
Práva a povinnosti odberateľa a producenta

4.1. Žiadateľ o pripojenie na VV/VK sa môže pripojiť na VV/ VK len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom resp. s prevádzkovateľom menovaných inžinierskych sietí, ak spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na VV/VK a kapacita VV/ VK to umožňuje.

4.2. Pokiaľ je nehnuteľnosť pripojená na VV alebo VK v súlade s platnými právnymi predpismi, vzniká odberateľovi/ producentovi odpadových vôd nárok na uzavretie písomnej zmluvy. Tento nárok nevzniká, ak sa okolnosti, za ktorých došlo k povoleniu pripojenia na VV alebo VK zmenili tak, že nie sú splnené podmienky pre uzavretie tejto zmluvy na strane odberateľa/producenta. Dodávateľ je oprávnený preskúmať údaje uvedené odberateľom/producentom a požadovať zmenu zmluvného vzťahu podľa zistenej skutočnosti.

4.3. V ojedinelých prípadoch sa pri uzatváraní zmluvy môžu strany dohodnúť, že príjemcom zdaniteľného plnenia a platcom faktúr je tretia osoba (užívateľ pripojenej nehnuteľnosti). Odberateľ však zostáva plne zodpovedný za záväzky zo zmluvy a ručí za všetky pohľadávky vzniknuté v súvislosti so zmluvným vzťahom. Odberateľ/producent môže zmocniť inú osobu aj k úkonom spojeným s bežnou prevádzkou prípojky voči dodávateľovi (vstup na pozemok, výmena vodomera a pod.).

4.4. Odberateľ/producent je povinný preukazovať prevádzkovateľovi
VV a VK vlastnícky alebo iný majetkovoprávny vzťah k nehnuteľnosti/stavbe/pozemku pripojenej na VV alebo VK.

4.5. Ak sa prevádzkovateľ VV dohodne s odberateľom na osadení meradla na VP, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa VV všetky potrebné úpravy na VP.

4.6. Odberateľ a producent sú povinní:
a) dodržiavať podmienky ustanovení prevádzkového poriadku VV a VK, podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom VV alebo VK,
b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na VV alebo na VK na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie VV alebo VK, zistenia a odstránenia havarijných a iných porúch, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu VP alebo KP a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť,
c) oznamovať prevádzkovateľovi VV a VK návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní pitnou vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
d) oznámiť ihneď prevádzkovateľovi VV a VK zistenú poruchu na VP alebo KP vrátane poruchy na meradle, najneskôr však do 1 mesiaca od zistenia z dôvodu lokalizácie miesta poruchy a spôsobu likvidácie uniknutej vody,
e) oznámiť prevádzkovateľovi VV a VK termín realizácie opravy poruchy VP a KP v prípade, ak odstraňovanie poruchy
nerealizuje prevádzkovateľ VV a VK, najneskôr 1 pracovný deň pred termínom realizácie opravy z dôvodu zistenia rozsahu a spôsobu vykonania opravy ale aj doby trvania poruchového obdobia,
f) zabezpečiť opravu a údržbu VP, KP a vnútorných rozvodov na vlastné náklady,
g) zabezpečiť, aby VP bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť ku znečisteniu pitnej vody vo VV a ku zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou z VV, aby KP bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu VK, do ktorej je zaústená,
h) odstrániť na vlastné náklady pripojenie VP a KP spôsobom určeným prevádzkovateľom VV a VK,
i) dbať o to, aby nedošlo ku poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle,


j) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia
proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené,
k) oznámiť prevádzkovateľovi VV a VK nové údaje súvisiace s odberom vody z VV alebo s odvádzaním odpadových vôd do VK,
l) oznámiť prevádzkovateľovi VV alebo VK zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na VV alebo VK.

4.7. Odberateľ nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa VV využívať dodanú vodu z VV na iný ako zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi.

4.8. Producent nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa VK odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta.

4.9. Odberateľ má zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s VP pripojenou na VV.

4.10. Do VK producent odpadových vôd nesmie vypustiť látky, ktoré nemajú charakter odpadových vôd a mohli by spôsobiť narušenie, obmedzenie alebo vyradenie procesu čistenia odpadových vôd, príp. zníženie čistiaceho efektu,  alebo iné ohrozenie. Ide o tieto látky:
a) rádioaktívne, infekčné a iné, ohrozujúce zdravie a bezpečnosť obsluhovateľov kanalizácie prípadne obyvateľstva
alebo spôsobujúce nadmerný zápach,
b) narušujúce materiál stokovej siete alebo objektov na nej vrátane čistiarne odpadových vôd,
c) spôsobujúce prevádzkové poškodenia alebo poruchy
v prietoku stokovej siete alebo ohrozujúce prevádzku objektov na kanalizácii,
d) horľavé, výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné, dusivé alebo otravné zmesi,
e) nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vyvíjajú jedovaté látky, pesticídy,
jedy, omamné látky a žieraviny,
f) soli, použité v období zimnej údržby komunikácií v množstve presahujúcom v priemere za toto obdobie 30 mg/l,
g) uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg/l,
h) ropa a ropné látky v množstve presahujúcom 20 mg/l,
i) drenážne vody resp. spodné vody.

4.11. Pre zabezpečenie ochrany VV, VK a VP a KP pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti je odberateľ/producent povinný rešpektovať pásma ochrany, ktoré sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany takto:
a) 1,5 m pri VV a VK do priemeru 500 mm vrátane,
b) 2,5 m pri VV a VK nad priemer 500 mm.

4.12. V pásme ochrany je zakázané:
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV alebo VK, VP a KP alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky,
d) vykonávať terénne úpravy.

4.13.
Odberateľ/producent súhlasí s vykonaním montáže, demontáže alebo výmeny meradla dodávateľom/prevádzkovateľom na odbernom mieste v zmysle platných právnych predpisov a prevádzkových potrieb dodávateľa/prevádzkovateľa.


Čl. 5
Práva a povinnosti prevádzkovateľa VV alebo VK


5.1. Prevádzkovateľ VV a VK:
a) je oprávnený požadovať od odberateľa/producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku VV a VK; inak odberateľ zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil,
b) je oprávnený od odberateľa/producenta požadovať potvrdenie (tlakové skúšky, predloženie revíznych správ), že vnútorné rozvody vody a kanalizácie spĺňajú technické požiadavky, inak nebudú napojené na VV a VK,
c) rozhoduje o: technickom riešení, umiestnení a parametroch VP/KP; mieste a spôsobe pripojenia VP/KP na VV/VK;
umiestnení a technických podmienkach VŠ/RŠ a osadenia meradla na VP/KP,
d) má právo na úhradu za dodávku vody “vodné” a za odvádzanie odpadových vôd „stočné“,
e) je oprávnený požadovať od odberateľa/producenta, aby na VŠ a RŠ vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy (prestavbu, prípadne zrušenie VŠ/RŠ) aj keď sa VP/KP prípojka neruší.

5.2. Dodávateľ nesmie pri uzatváraní zmluvy a po dobu jej trvania jednať v rozpore s dobrými mravmi a hlavne nesmie odberateľa/producenta diskriminovať.

5.3. Prevádzkovateľ VV/VK môže odmietnuť pripojenie na VV/VK, ak žiadateľ o pripojenie na VV/VK nesplní technické podmienky pripojenia na VV/VK určené prevádzkovateľom VV/VK.

5.4. Prevádzkovateľ VV nie je povinný splniť požiadavky odberateľa na čas dodávky, množstvo, tlak a odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky jestvujúcimi zariadeniami VV. Splnenie týchto požiadaviek si zabezpečuje odberateľ na vlastné náklady a vlastným zariadením po schválení prevádzkovateľom VV.

5.5. Prevádzkovateľ VK nie je povinný splniť požiadavky producenta na množstvo a odlišnú kvalitu odpadovej vody, ktoré presahujú možnosti odvádzania odpadových vôd jestvujúcimi zariadeniami VK. Splnenie týchto požiadaviek si zabezpečuje producent na vlastné náklady a vlastným zariadením po schválení prevádzkovateľom VK. 


5.6. Prevádzkovateľ VV/VK nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo rerušení dodávky vody/odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený dodávku vody/odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť.

5.7. Prevádzkovateľ VV môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z VV alebo odvádzanie odpadových vôd do VK:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti a z dôvodov spôsobených živelnými pohromami (napr. povodňou, zosuvom pôdy,
búrkou, požiarom a podobne),
b) pri poruche na VV alebo na VK,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania vodou,
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa alebo producenta technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo VV môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,
h) ak zariadenie odberateľa alebo producenta alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,
i) ak neumožní odberateľ alebo producent prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo VP alebo ku KP,
j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie VP alebo KP,
k) ak odberateľ alebo producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na svojej VP, alebo na svojej KP v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
l) pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
m) v prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
n) v prípade nesplnenia iných povinností odberateľom, ktoré vyplývajú zo Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách, zo všeobecne záväzných predpisov, z prevádzkového poriadku VV a VK a zo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom a v prípadoch, ak sa u producenta zistilo vypúšťanie odpadových vôd bez potrebného povolenia orgánu verejnej správy, v rozpore s povolením orgánu verejnej správy, v rozpore s prevádzkovým poriadkom,
o) pri poruche na VP alebo na KP v prípade, ak je VP alebo KP majetkom vlastníka VV alebo VK,
p) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov - Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpiso
v.


5.8. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody alebo odvádzanie odpadových vôd podľa čl. 5.7. písm. a), b), c), e) bez predchádzajúceho upozornenia. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd podľa čl. 5.7. písm. a), c) je prevádzkovateľ bezodkladne povinný oznámiť vlastníkovi VV alebo VK, príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia,nemocniciam, nemocniciam s poliklinikou, hasičským jednotkám a obci. Prerušenie alebo obmedzenie podľa čl. 5.7. písm. b), e) je prevádzkovateľ povinný oznámiť do 24 hodín po vzniknutej udalosti dotknutým odberateľom
a producentom.

5.9. V prípadoch uvedených v čl. 5.7. písm. b), c), d), e), o) je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohto prerušenia alebo obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou alebo náhradné odvádzanie odpadových vôd spôsobom dohodnutým s vlastníkom VV a VK v medziach technických možností a miestnych podmienok alebo ustanovení prevádzkového poriadku. Uvedené neplatí na prerušenie a obmedzenie podľa čl. 5.7. písm. g) až n).

5.10. Prevádzkovateľ VV a VK je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa čl. 5.7. písm. a) až d) a bezodkladne obnoviť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd.

5.11. Prevádzkovateľ VV je povinný ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v nevyhnutnom rozsahu, ak o to požiada odberateľ a technické podmienky to umožňujú. Ak technické podmienky neumožňujú ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody, prevádzkovateľ VV je povinný obmedziť alebo prerušiť dodávku vody najneskôr do 48 hodín od požiadania. O takéto obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody nemôže odberateľ požiadať z dôvodu pravidelnej regulácie dodávky vody.

5.12. Pri prerušení a obmedzení dodávky vody a odvádzania odpadových vôd podľa čl. 5.7. písm. f) až n), je prevádzkovateľ povinný najmenej 3 dni vopred oznámiť toto prerušenie dotknutým odberateľom/producentom a podľa čl. 5.7. písm. f) aj dotknutej obci.

5.13. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd podľa čl. 5.7. písm. d) je prevádzkovateľ povinný najmenej 15 dní vopred oznámiť toto prerušenie obci a dotknutým odberateľom alebo producentom s uvedením doby trvania vykonania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác.

5.14. V prípade prerušenia dodávky vody a odvádzania odpadových vôd podľa čl. 5.7. písm. p) prevádzkovateľ postupuje podľa osobitného predpisu (Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

5.15.
Prevádzkovateľ VV a VK je povinný obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd oznámiť vhodným preukázateľným spôsobom a zverejniť na svojom webovom sídle.

5.16. Náklady spojené s prerušením alebo obmedzením dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd z dôvodov podľa čl. 5.7. písm. g) až n) a čl. 5.11. hradí odberateľ alebo producent podľa cenníka prevádzkovateľa VV alebo VK.

5.17. Prevádzkovateľ VV a VK nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody a odvádzania odpadových vôd z dôvodov podľa čl. 5.7. písm. a) až p).

5.18.
Po zistení neoprávneného odberateľa, či už oznámením inej osoby alebo samotným odberateľom, resp. zistením prevádzkovateľom VV a VK, sa vykoná v zmysle § 32 ods. 1 písm. j) a l) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách prerušenie dodávky pitnej vody z VV alebo odvádzania odpadových vôd do VK.

5.19. V prípade neoprávneného odberu vody z VV alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do VK podľa § 25 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ oprávnený od odberateľa/producenta požadovať zaplatenie pokuty vo výške do 600 EUR, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Prevádzkovateľ je oprávnený uplatniť zaplatenie tejto pokuty a náhradu škody aj v prípadoch, ak dôjde ku poškodeniu meradla, resp. k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle (v zmysle § 26 ods. 1 písm. e) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).

5.20.
Prevádzkovateľ VV a VK akceptuje preukazovanie poruchy na VP a KP v prípade, ak budú dodržané termíny uvedené v Čl. 4. bode 4. 6., pričom za najskorší začiatok poruchového obdobia považuje dátum začiatku obdobia poslednej fakturácie vystavenej pred oznámením poruchy.


Čl. 6
Kontrola kvality odpadových vôd

6.1. Producent odpadových vôd môže do VK vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody, ktoré mierou znečistenia a nožstvom zodpovedajú prevádzkovému poriadku VK. Znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do VK musí byť v súlade s odporúčanými maximálnymi koncentračnými hodnotami, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., resp. NV SR č. 269/2010 Z. z., ak zmluvné podmienky nestanovujú inak.

6.2. Kontrola kvality vypúšťaných odpadových vôd sa vykonáva odberom a následnou analýzou vzorky. Odber vzoriek odpadových vôd sa vykonáva v poslednej RŠ na KP pred zaústením do VK. V prípade, kde to technické podmienky neumožňujú, možno určiť iné vhodné miesto odberu vzorky. Na účely kontroly sa odoberá kvalifikovaná bodová vzorka
(resp. bodová vzorka).

6.3. Prevádzkovateľ VK oznámi producentovi vykonanie kontroly bezprostredne pred jej začatím a odber kontrolnej vzorky vypúšťaných odpadových vôd musí byť vykonaný za účasti producenta. Prevádzkovateľ VK odovzdá paralelnú časť odobratej vzorky producentovi. Paralelné vzorky musia byť analyzované najneskôr do 48 hodín od ukončenia odberu vzorky.

6.4. Ak producent nepredloží do 7 dní protokol o skúške s výsledkami rozboru paralelnej vzorky, znamená to, že rozbor paralelnej vzorky nebol vykonaný. Prekročenie maximálnych koncentračných limitov dohodnutých v zmluve je prevádzkovateľ VK povinný oznámiť producentovi do 10 dní od odberu vzorky. Ak producent predloží protokol o skúške s výsledkami rozboru paralelnej vzorky, tie sa porovnávajú s výsledkami rozboru kontrolnej vzorky prevádzkovateľa VK. Rozhodujúce sú výsledky rozboru prevádzkovateľa VK.


6.5. V prípade, že rozdiel výsledkov rozboru zistených producentom a prevádzkovateľom VK je väčší ako 25 %, prevádzkovateľ VK vykoná opakovaný odber najneskôr do doby 30 dní od odobratia prvej kontrolnej vzorky. Odber opakovanej kontrolnej vzorky sa vykoná podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

6.6. Kontrola kvality vypúšťaných odpadových vôd sa vykonáva podľa podmienok určených v bodoch 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. v prípade, ak zmluvné podmienky nestanovujú inak.

6.7. V prípade prekročenia zmluvných maximálnych koncentračných limitov zaplatí producent za vypúšťanie odpadových vôd do VK zmluvnú pokutu, v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve.

6.8. U rozhodujúcich priemyselných producentov má prevádzkovateľ právo kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd v rámci inšpekčného monitoringu. Na základe inšpekčného monitoringu sa posudzujú:
a) výsledky a spôsob kontroly odpadových vôd zabezpečovanej producentom odpadových vôd vo vzťahu k zmluvne
dohodnutým hodnotám ukazovateľov pre príjem odpadových vôd do VK,
b) prekračovanie zmluvne dohodnutého množstva odpadových vôd, množstva znečistenia odpadových vôd a režimu vypúšťania odpadových vôd do VK.

6.9. Pri mimoriadnom zhoršení kvality vody alebo mimoriadnom ohrození kvality vôd (havárie) v zmysle Zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, je túto skutočnosť producent povinný neodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi VK. Producent je povinný v takomto prípade vykonať okamžité opatrenia na zníženie dopadu havárie vo VK a následne v čistiacom procese v úzkej spolupráci s prevádzkovateľom VK. Zodpovednosť a úhrada nákladov spojená s odstraňovaním následkov havárie vyplýva pre producenta odpadových vôd z príslušných platných právnych predpisov a zo zmluvy.


Čl. 7
Cena vodného a stočného, fakturačné a platobné podmienky

 

7.1. Ceny za vodné a stočné sú určené dodávateľom na základe cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Aktuálne platné ceny za vodné a stočné dodávateľ zverejňuje na webovej stránke, prostredníctvom zákazníckych centier a call centra.

7.2. Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla, tak sa pri zmene ceny vykoná odpočet stavu meradla najneskôr do 30 dní od zmeny ceny. Odpočet stavu meradla sa vykoná minimálne jedenkrát ročne. Pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla, tak sa na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie ceny použije údaj o priemernej dennej spotrebe za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom a prvým odpočtom stavu meradla po zmene ceny.

7.3. Podkladom na zaplatenie vodného a stočného je faktúra. Faktúra sa považuje za doručenú do 3 dní odo dňa odoslania na korešpondenčnú adresu odberateľa/producenta, ak nie je dohodnuté inak.


7.4. Platba je splatná podľa dátumu splatnosti uvedenom na faktúre.
a) Splatnosť vyúčtovacej faktúry:
• ak má odberateľ/producent dohodnutý spôsob došlej platby SIPO, splatnosť je posledný kalendárny deň nasledujúceho
mesiaca, v ktorom bola faktúra vyhotovená
• ak má odberateľ/producent dohodnutý iný spôsob došlej platby (peňažný poštový poukaz, bankový prevod, bankové
inkaso) splatnosť je: 14 dní, 21 dní alebo 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Ak tento dátum pripadá na nepracovný deň, splatnosť faktúry je nasledujúci pracovný deň. Štandardná je 14-dňová splatnosť, ostatné splatnosti sú predmetom individuálneho posudzovania a schvaľovania.
b)
Splatnosť faktúry za opakované dodávky:
• ak má odberateľ/producent dohodnutý spôsob došlej platby SIPO, splatnosť je posledný kalendárny deň prvého mesiaca, na ktorý sa platba za opakované dodávky vzťahuje
• ak má odoberateľ/producent dohodnutý iný spôsob došlej platby (peňažný poštový poukaz, bankový prevod, bankové inkaso) splatnosť je: 14. deň, 21. deň alebo posledný pracovný deň prvého mesiaca, na ktorý sa platba za opakované dodávky vzťahuje. Ak 14. alebo 21. deň pripadá na nepracovný deň, splatnosť platby je nasledujúci pracovný deň.

7.5. Dodávka vody z VV a odvádzanie odpadových vôd VK sa z hľadiska Zákona č. 222/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o DPH“) považuje za opakované dodanie tovaru alebo služby, t. j. dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby opakovane v dohodnutých lehotách.

7.6. Obdobím opakovaného dodania tovaru alebo služby, t. j. dohodnutým obdobím je: mesiac, kvartál, polrok, rok. Dohodnuté obdobie nepresahuje obdobie 12 kalendárnych mesiacov. Fakturačným obdobím je 1 mesiac, 3 mesiace,
6 mesiacov, 1 rok. Dohodnuté obdobie nemusí byť totožné s fakturačným obdobím.

7.7.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny dohodnutého obdobia podľa prevádzkových potrieb spoločnosti.

7.8. Odberateľ/producent, ktorý má fakturačné obdobie iné ako 1 mesiac a rozhodne sa, že bude uhrádzať platby za opakované dodávky, dohodne si s dodávateľom plán záloh. V každej nasledujúcej vyúčtovacej faktúre je výška platby za opakované dodávky s DPH určená na základe predchádzajúcej spotreby a produktu na odbernom mieste. Ak je fakturačným obdobím 1 rok, tak sú jednotlivé výšky platieb za opakované dodávky určené ako 1/11 spotreby pri dohodnutom období mesiac; 1/4 spotreby pri dohodnutom období kvartál; 1/2 spotreby pri dohodnutom období polrok a 1/1 spotreby pri dohodnutom období rok. Rovnakým princípom sú určené jednotlivé výšky platieb za opakované dodávky pre ostatné fakturačné obdobia. Minimálna výška jednotlivej platby za opakované dodávky s DPH je zverejnená na internetovej stránke www.vodarne.eu. Ak je výška jednotlivej platby za opakované dodávky  nižšia ako minimálna, dohodnuté obdobie  sa predĺži (z mesiaca na kvartál atď.).

7.9. Vo fakturačnom období dodávateľ porovná množstvo predpokladanej spotreby a skutočnej spotreby na základe odpočtu stavu meradla, prípadne údajov zadaných a zúčtovaných v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z.. Ak je predpokladaná spotreba nižšia alebo vyššia ako skutočná spotreba, rozdiel spotrieb sa považuje z hľadiska zákona o DPH za dodanie tovaru alebo služby v poslednom mesiaci fakturačného obdobia.

7.10. Ak nie je možné určiť predpokladanú spotrebu, dodávateľ ju určí podľa predpokladaného odberu potvrdeného odberateľom/producentom, resp. odborným odhadom.

7.11.
Dodávateľ a odberateľ/producent sú oprávnení jednostranne zmeniť plán záloh pri zmene výšky odberu/produkcie oproti predchádzajúcemu fakturačnému obdobiu, pri zmene ceny, prípadne iných zmenách. Pri platbách prostredníctvom SIPO dodávateľ oznámi zmenu výšky platieb za opakované dodanie tovaru alebo služby zmenou na platobnom doklade SIPO.

7.12. Zmena výšky platby za opakované dodávky je možná na obdobie, ktoré ešte nebolo dodávateľom zaúčtované.

7.13. Finančné vyrovnanie voči odberateľovi/producentovi, ktoré vznikne na základe rozdielu predpokladanej a skutočnej spotreby za fakturačné obdobie sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou stanovenou na základe skutočnej spotreby
a súčtom prijatých platieb za opakované dodávky. Tento rozdiel bude oznámený odberateľovi/producentovi vo faktúre ako preplatok, resp. nedoplatok.

7.14. Koniec fakturačného obdobia je stanovený harmonogramom fakturácie. V prípade meraných odberných miest je to deň odpočtu, ktorý je vykonaný z dôvodu fakturácie podľa harmonogramu fakturácie.

7.15. Dodávateľ má právo na vykonanie mimoriadneho odpočtu kedykoľvek v priebehu fakturačného obdobia.

7.16. Platbu za odber vody a odvádzanie odpadových vôd je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:
a) inkasom z bankového účtu odberateľa/producenta,
b) platbou v hotovosti,
c) platbou kartou,
d) bankovým prevodom,
e) prostredníctvom služby Slovenskej pošty a. s. – Sústredené inkaso platieb obyvateľstva (SIPO) - tento spôsob platby je možný len pre odberateľa/producenta typu „domácnosť“,
f) poštovým peňažným poukazom.

7.17.
Pokiaľ odberateľ/producent neuhradí 3 za sebou idúce platby za opakované dodávky, dodávateľ má právo zrušiť plán záloh.

7.18. Ak má odberateľ/producent dohodnutý spôsob platby za opakované dodávky SIPO a neuhradí najmenej 3 platby z aktuálnej Dohody spôsobom SIPO, dodávateľ je oprávnený zmeniť spôsob platby na peňažný poštový poukaz a platobnú podmienku na 14 dní.

7.19. Ak odberateľ/producent neuhradí čiastku uvedenú vo faktúre za dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd, dodávateľ má právo prerušiť alebo obmedziť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd 31. deň po lehote splatnosti faktúry na všetkých jeho odberných miestach. Dodávateľ obnoví dodávku vody/odvádzanie odpadových vôd až po úhrade všetkých pohľadávok relevantných pre odpojenie.

7. 20. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi/producentovi podľa dohodnutého spôsobu odoslanej platby. V prípade neprevzatia preplatku odberateľom/producentom, nie je dodávateľ povinný preplatok vrátiť opakovane a v takom prípade musí odberateľ/producent o vrátenie neprevzatého preplatku požiadať. V prípade opakovaného vrátenia môže byť platba vrátená aj iným ako dohodnutým spôsobom. Ak má odberateľ/producent dohodnutý spôsob odoslanej platby SIPO alebo poštový peňažný poukaz, preplatok mu bude vrátený podľa dohodnutého spôsobu platby, len ak je suma preplatku vyššia ako limit, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.vodarne.eu. Preplatok bude odberateľovi/producentovi vyplatený na ktoromkoľvek zákazníckom centre VVS, a.s..

7.21. Pri úhrade faktúry je nevyhnutné použiť variabilný symbol uvedený na príslušnej faktúre. Pri úhrade platby za opakované dodávky je potrebné použiť ako variabilný symbol číslo zmluvného účtu. Uvedené neplatí, ak je platba inkasovaná dodávateľom (SIPO, SEPA bankové inkaso). Pokiaľ odberateľ/producent poukáže platbu bez uvedenia variabilného symbolu, resp. uvedie nesprávny alebo neidentifikovateľný variabilný symbol, dodávateľ je oprávnený platbu priradiť na existujúce pohľadávky príslušného odberateľa/producenta. V prípade, ak dodávateľ neeviduje žiadne pohľadávky voči odberateľovi/producentovi, ktorý takúto platbu poukázal, je dodávateľ povinný vrátiť platbu príslušnému odosielateľovi. Pokiaľ jej vrátenie nie je možné, je dodávateľ oprávnený držať takúto platbu po dobu jej premlčania a následne po jej uplynutí ju zaúčtovať podľa platných právnych predpisov.

7. 22. Pokiaľ odberateľ/producent poukáže platbu na iný bankový účet, ako je účet dodávateľa, dodávateľ má právo vymáhať pohľadávku a fakturovať úrok z omeškania za oneskorenú platbu od dátumu splatnosti až do prijatia správne poukázanej platby. Dodávateľ má taktiež právo prerušiť alebo obmedziť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd v zmysle bodu 7. 19. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

7.23. V prípade dohodnutého spôsobu platby inkasom faktúry z bankového účtu odberateľa/producenta, je odberateľ/producent povinný vykonať všetky úkony nevyhnutné pre umožnenie využitia inkasného spôsobu úhrady záväzkov
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj pokynmi dotknutej banky a dodávateľa. Odberateľ/producent je taktiež povinný zabezpečiť na svojom bankovom účte v čase splatnosti svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a plne zodpovedá za omeškanie alebo nezrealizovanie inkasných príkazov z týchto dôvodov. Ak nebude možné inkaso zrealizovať, odberateľ/producent je povinný bezodkladne vykonať úhradu iným spôsobom.

7.24. Dodávateľ má právo vymáhať pohľadávky prostredníctvom zmluvne dohodnutej inkasnej spoločnosti.

7. 25. Dodávateľ má právo fakturovať úroky z omeškania z uhradených, z neuhradených aj z čiastočne uhradených faktúr vo výške podľa platných právnych predpisov.

7.26. Ak odberateľ/producent spĺňa podmienky na účtovanie vodného a stočného v rozdielnych cenách za 1 m3, odberateľ/producent je povinný dodávateľovi písomne oznámiť údaje potrebné pre rozdelenie odobratej/odvedenej vody podľa týchto cien.

7.27. Hodnoverným dokladom pre dodávateľa na preukázanie výpočtu spotreby vody smernými číslami je:
•    čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody predložené odberateľom/producentom alebo
•    oznámenie doručené prevádzkovateľovi VV a VK a vydané Obecným úradom alebo mestskou časťou Miestneho úradu o počte osôb, ktoré sa trvalo alebo prechodne zdržujú na mieste, pre ktoré sa vykonáva výpočet spotreby vody.

7.28. Ak sa určuje množstvo odobratej vody/vypúšťanej odpadovej vody na adrese odberného miesta v zmysle smerných čísel spotreby vody (Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z.), odberateľ/producent je povinný predložiť čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody počas kalendárneho roka, v ktorom nastala zmena v množstve odberu vody/produkcii odpadovej vody. V prípade, ak nie je zmena trvalého charakteru, je povinný predkladať daný doklad v každom kalendárnom roku, v ktorom zmena pretrváva.

7.29. Ak nie je možné preukázateľne určiť obdobie odberu/odvádzania vody na odbernom meste, dodávateľ je oprávnený, po preverení všetkých skutočností a po vzájomnej dohode s odberateľom/producentom, stanoviť dĺžku užívania na 100 dní, 120 dní alebo 180 dní za rok.

7.30. Ak nie je možné preukázateľne určiť nemerané množstvo a obdobie odberu/odvádzania vody na odbernom mieste s neobývanou nehnuteľnosťou, dodávateľ je oprávnený,
po preverení všetkých skutočností a po vzájomnej dohode
s odberateľom/producentom, stanoviť dĺžku užívania na 100 dní za rok.

7.31. Množstvo odvedenej vody z povrchového odtoku VK sa stanovuje v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť množstvo odvedenej vody z povrchového odtoku pri zmene priemerného ročného dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hodnota ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu sa vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do VK na účely spoplatnenia aktualizuje každoročne.

7.32. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne oznámiť každú zmenu, ktorá má vplyv na zmenu údajov v súvislosti s fakturáciou.

7.33. Dodávateľ oznámenú zmenu zohľadní pri prvej fakturácii vodného a stočného po doručení oznámenia v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. Oznámením nezaniká právo oznámenú skutočnosť preveriť a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preverenia. Ak je výsledok preverenia odlišný od nahláseného oznámenia odberateľom/producentom, o tejto skutočnosti dodávateľ bezodkladne informuje odberateľa/producenta.

7. 34. Množstvo odobratej, resp. odvedenej vody za čas neoprávneného pripojenia sa stanoví výpočtom, a to z množstva dodanej pitnej vody/odvádzanej odpadovej vody, ktoré sa určí podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. a dĺžky obdobia, počas ktorého dotyčný odoberal pitnú vodu z VV, resp. odvádzal odpadové vody do VK v rozpore so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

7.35. V zmysle právnych predpisov je možné dĺžku obdobia uvedenú v bode 7.34. stanoviť maximálne do dvoch rokov.

7.36. Dodávateľ akceptuje odberateľom/producentom oznámenú zmenu korešpondenčnej adresy a písomne oznámenú zmenu bankového spojenia, čo znamená, že toto oznámenie je prejavom súhlasu oboch zmluvných strán a je považované za zmenu zmluvy.

7.37. Odberateľ/producent akceptuje dodávateľom zistenú/preverenú zmenu adresy odberného miesta, kde sa má za to, že daná zmena je prejavom súhlasu oboch zmluvných strán a je považovaná za zmenu zmluvy.

7.38. Odberateľ/producent akceptuje dodávateľom vykonanú zmenu fakturačného obdobia (periodicita) ako aj harmonogramu fakturácie (mesiac), čo znamená, že každá zmena je prejavom súhlasu oboch zmluvných strán a je považovaná za zmenu zmluvy.

7.39. Dodávateľ uhradí kompenzačnú platbu (vysporiadanú o zrážkovú daň) za nedodržanie štandardov kvality v súlade s Vyhláškou č. 276/2012 Z. z., kde sa odberateľ/producent a dodávateľ dohodli, že kompenzačná platba je považovaná za zmluvne dohodnutú platbu.

7.40. Dodávateľ štandardne neposkytuje splátkové kalendáre na úhradu pohľadávok. Každá prípadná žiadosť o poskytnutie splátkového kalendára sa posudzuje a schvaľuje individuálne. Za vyhotovenie splátkového kalendára je účtovaný poplatok v zmysle platných cenníkov dodávateľa. Poplatok je zahrnutý v splátkovom kalendári a jeho úhrada je prednostná pred úhradou faktúr, na ktoré je splátkový kalendár vystavený. Žiadosť o splátkový kalendár nezbavuje odberateľa/producenta povinnosti uhradiť pohľadávku v plnej výške v lehote splatnosti. V prípade nedodržania splátkového kalendára - tým sa rozumie nedodržanie lehoty splatnosti splátky a výšky čiastky k úhrade, má dodávateľ právo vymáhať poplatok za vystavenie splátkového kalendára v neuhradenej výške, účtovať úroky z omeškania a ak ide o pohľadávku za vodné a stočné prerušiť alebo obmedziť dodávku vody/odvádzanie odpadových vôd.

7.41. Platba v zákazníckom centre dodávateľa, (t.j. platba
v hotovosti pri príjme do pokladne a platba kartou) je spoplatnená v zmysle platných cenníkov dodávateľa. Spoplatnenie sa netýka úhrady záloh za ostatné práce a služby.

7.42. Na neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti dodávateľ vyhotoví a odošle odberateľovi/producentovi upomienku. Za vyhotovenie upomienky je účtovaný poplatok v zmysle platných  cenníkov dodávateľa. Výška poplatku je uvedená v upomienke. Splatnosť poplatku je 30 dní
od doručenia upomienky. Spoplatnenie sa netýka upomienok zálohových faktúr.

7.43. Splatnosť faktúr za ostatné práce a služby je: 14 dní, 21 dní alebo 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Ak tento dátum pripadá na nepracovný deň, splatnosť faktúry je nasledujúci pracovný deň. Štandardná je 14-dňová splatnosť, ostatné splatnosti sú predmetom osobitného posudzovania a schvaľovania. Faktúra sa považuje za doručenú do 3 dní odo dňa odoslania na korešpondenčnú adresu objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak.

7.44. Platbu za ostatné práce a služby je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:
a) inkasom z bankového účtu odberateľa/producenta,
b) platbou v hotovosti,
c) platbou kartou,
d) bankovým prevodom
e) poštovým peňažným poukazom

7.45. Zaplatením všeobecne sa rozumie pripísanie celej dlžnej čiastky na účet dodávateľa v jeho peňažnom ústave alebo úhrada v hotovosti do pokladne dodávateľa.

 


Čl. 8
Doručovanie
 

8.1. Dodávateľ doručuje všetky písomnosti na oznámenú a vzájomne dohodnutú korešpondenčnú adresu odberateľa/producenta/objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak. 

8.2. Ak má odberateľ/producent/objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o elektronickom zasielaní dokumentov, korešpondencia v nej uvedená (faktúry, prípadne iná korešpondencia) je dodávateľom elektronicky zasielaná na vzájomne dohodnutú emailovú adresu odberateľa/producenta/objednávateľa. Korešpondencia sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania.

8.3. Ak má odberateľ/producent/objednávateľ aktivovanú službu elektronické zasielanie faktúr prostredníctvom externého portálu, faktúry sú umiestňované do konta odberateľa/ producenta/objednávateľa vedeného na externom portáli.
Faktúra sa považuje za doručenú v deň jej vyhotovenia. 

8.4. Všetky písomnosti, ktoré dodávateľ zasiela prostredníctvom pošty sa považujú za doručené, a to aj v takých prípadoch,
ak odberateľ/producent/objednávateľ: a) nevyzdvihol zásielku v odbernej lehote,
b) uviedol nesprávnu korešpondenčnú adresu,
c) bol neznámym adresátom,
d) bol nezastihnutým adresátom,
e) zomrel,
f) odmietol zásielku prevziať.


Čl. 9
Reklamácie

9.1. Odberateľ vody/producent odpadových vôd má právo uplatniť voči prevádzkovateľovi VV a VK zodpovednosť za chyby a reklamáciu, pričom postupuje podľa Reklamačného poriadku vydaného dodávateľom, ktorý je k dispozícii  odberateľom/producentom v sídle prevádzkovateľa a vo všetkých jeho zákazníckych centrách, ako aj na jeho internetovej stránke.

9.2. Odberateľ vody/producent odpadových vôd má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Čl. 10
Ukončenie a zmena zmluvy

10.1. Zmluva zaniká dohodou, alebo písomnou výpoveďou uplynutím 1 mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká dňom úmrtia odberateľa, resp. dňom zániku podnikateľského subjektu, ktorý je odberateľom/producentom.

10.2. V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie
od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3. Odberateľ/producent je povinný umožniť dodávateľovi vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením odberu.


Čl. 11
Spracovanie osobných údajov

11.1. Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov odberateľa/producenta/objednávateľa, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy (zmluvná požiadavka), resp. iných požiadaviek. Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie predmetu zmluvy/požiadavky. Osobné údaje sa uchovávajú podľa platného registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku, resp. podľa platných právnych predpisov (najmä daňových a účtovných predpisov a predpisov o archívoch a registratúrach). Odberateľ/producent/objednávateľ má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie, právo na prenosnosť, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR a právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 21 až § 28 a § 41 a § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).


Čl. 12
Záverečné ustanovenia

12.1. Vzťahy medzi prevádzkovateľom, odberateľom a producentom, ktoré nie sú vyslovene zmluvou upravené, sa riadia: Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a príslušnými STN (EN).

12.2. Odberateľ/producent/objednávateľ súhlasí s tým, že z dôvodu bezpečnosti budú telefonické hovory s odberateľom/
producentom/objednávateľom v telefonickom centre automaticky nahrávané a odberateľ/producent/objednávateľ súhlasí s použitím týchto záznamov ako dôkazu v prípade reklamácie alebo sporu.

12.3.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou zmluvy. Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, čo bola odberateľovi zmena Všeobecných obchodných podmienok oznámená. Dodávateľ je oprávnený meniť Všeobecné obchodné podmienky v prípade, ak dôjde ku zmene okolností, ktoré platili v čase ich vzniku. Dodávateľ upovedomí odberateľa písomne alebo iným vhodným a preukázateľným spôsobom o zmene Všeobecných obchodných podmienok.

12.4. Ak odberateľ/producent nesúhlasí so zmenou Všeobecných obchodných podmienok a medzi zmluvnými stranami nedôjde ku dohode, má odberateľ/producent právo odstúpiť od zmluvy, a to písomným oznámením doručeným dodávateľovi najneskôr do 7 dní pred účinnosťou zmeny Všeobecných obchodných podmienok.

12.5.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 07. 2021.