Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena bankového spojenia, spôsobu platby a korešpondenčnej adresy

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť a mandát na inkaso SEPA vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra)
- Žiadosť o zmenu obchodných a platobných podmienok
- Mandát na inkaso v SEPA (ak odberateľ žiada o spôsob platby bankovým inkasom)

V prípadoch, ak odberateľ žiada o spôsob úhrad prostredníctvom bankového inkasa, je potrebné, aby sa dostavil do zákazníckeho centra osobne, v súvislosti s podpísaním mandátu na inkaso SEPA .
Ak odberateľ žiada o vyplácanie preplatkov prostredníctvom bankového prevodu, danú požiadavku je možné vybaviť osobne, písomne, telefonicky a emailom (číslo bankového účtu uvedené v podpísanej prílohe).