Vodovod a kanalizácia - Informácie pre zákazníkov - Reklamačný poriadok

 

 

Reklamačný poriadok

 

 

ČLÁNOK 1
Všeobecné ustanovenia

1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ako „predávajúci“  postupuje pri reklamácii v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Obchodného zákonníka – zákon č. 513/1991 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ostatných príslušných právnych predpisov a na základe dohody zmluvných strán.

2. Reklamáciu môže uplatniť iba odberateľ/producent/objednávateľ (ďalej len odberateľ) a to nasledujúcimi spôsobmi:
a)   ústne – v pracovných dňoch počas pracovnej doby

  • osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre predávajúceho
  • telefonicky na vyhradenej telefonickej linke predávajúceho

b)   písomne

  • listom  na adrese sídla spoločnosti alebo ktoréhokoľvek závodu
  • elektronicky na emailovej adrese zakaznik@vodarne.eu
  • prostredníctvom E-služby vodárne
    Predávajúci je povinný reklamáciu prijať.

3. Pri reklamácii je odberateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje, čitateľne a v úradnom jazyku popísať predmet reklamácie, uviesť dátum a reklamáciu doručiť alebo zaslať predávajúcemu. Ak odberateľ uplatní reklamáciu telefonicky na vyhradenej telefonickej linke predávajúceho, tento hovor sa nahráva a stáva sa podkladom pre riešenie reklamácie v predmete uvedenom odberateľom v samotnej nahrávke.

4. Odberateľ je povinný oznámiť spoločnosti predmet reklamácie bez zbytočného odkladu od času zistenia chyby, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

5. Reklamácia nezbavuje odberateľa povinnosti uhradiť reklamovanú faktúru v určenej lehote, pričom predavajúcemu nezaniká právo penalizácie reklamovanej faktúry. V  prípade nezaplatenia vodného, resp. aj stočného nie je dotknuté právo na prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou  v zmysle § 32.1)

6. Za neopodstatnenú sa považuje aj taká reklamácia, ktorú nie je možné riadne preskúmať, alebo ak odberateľ pri riešení  reklamácie neposkytol potrebnú súčinnosť (napr. sprístupnenie potrebných priestorov a pod.).

7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


ČLÁNOK 2
Predmet reklamácie

Odberateľ má právo požiadať:
1. o preskúšanie meradla v zmysle § 30 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

2. o odstránenie iných vád a nedostatkov výrobku alebo služby.


 


ČLÁNOK 3
Reklamácia meradla

1. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo meradlo reklamovať.

2. Predávajúci preverí na mieste samom podnet odberateľa. Ak po preverení odberateľ požaduje úradné preskúšanie meradla, pri jeho reklamácii sa postupuje v súlade s § 30 a násl.1) (Čl. 3 ods. 3 až 7 tohto Reklamačného poriadku).

3. Odberateľ môže formou písomnej žiadosti požiadať predávajúceho (ako vlastníka resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu) o preskúšanie meradla za účelom zistenia chyby určeného meradla hocikedy,  kým je v používaní na mieste spotreby ale najneskôr v deň jeho demontáže.

4. Predávajúci je povinný do 30 dní1) odo dňa doručenia žiadosti o preskúšanie meradla zabezpečiť jeho preskúšanie podľa osobitného predpisu.2) Písomné oznámenie o výsledku preskúšania meradla predávajúci zašle odberateľovi v lehote do 14 dní3) odo dňa, kedy bol tento výsledok (vystavený určenou organizáciou alebo Slovenským metrologickým ústavom)  doručený  predávajúcemu.

 

 


5. Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom zistí, že:
a)  meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom2) alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis,4) uhradí ten, komu bola odchýlka podľa bodu 7 tohto článku na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí predávajúci;

b)  meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi2) alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis,4) uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla odberateľ.

6.  Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.

7.  Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa odberu vody v porovnateľnom období minulého roku. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových pomeroch,  podľa množstva dodávanej vody v nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom dohodnutým s odberateľom.

 


ČLÁNOK 4
Reklamácia iných chýb a nedostatkov

1. Pri reklamácii  iných vád a nedostatkov výrobku alebo  služby je odberateľ povinný uviesť ich presné označenie a informáciu, akú nápravu požaduje.

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu (predávajúci) nezodpovedá za škodu a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti,5) pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ (predávajúci) oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť podľa § 321).


3. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (predávajúci) nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti,5) pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ (predávajúci) oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť podľa § 321).

 


ČLÁNOK 5
Záverečné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok je účinný odo dňa 1.11.2021.
2. Reklamačný poriadok je prístupný na internetovej stránke predávajúceho www.vodarne.eu a jeho zákazníckych centrách.1)   Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
2)   Zákon č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 16 ods. 6 a 7.

3)   Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012, ktorou sa stanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou § 2 ods.1 písm. l).
4)    Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
5)    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov § 3 ods. 2.