Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena údajov pre výpočet vlastnej spotreby

Uvedenú zmenu je možné vykonať osobne, prípadne písomne alebo elektronicky (zaslaním vyplnenej a podpisom potvrdenej žiadosti ako príloha správy vo formáte PDF na oficiálnu stránku spoločnosti zakaznik@vodarne.eu s potrebnými dokladmi):

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- žiadosť o zmenu zmluvných podmienok