Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

O danú službu môžete požiadať elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne, zaslaním emailu (prílohou musí byť podpísaná objednávka), osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre alebo písomne.

Odberateľ predloží:
- Doklad totožnosti
- Vyplnenú a podpísanú Objednávku.
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- Dokumentáciu, ku ktorej žiada vyjadrenie nasledovne:

Územné rozhodnutie:
- projektová dokumentácia v stupni pre územné rozhodnutie

Stavebné povolenie:
projektová dokumentácia, ktorá musí obsahovať:
- technickú správu (výpočet potreby vody, množstvo odpadových vôd, množstvo dažďových vôd)
- podrobnú situáciu so zakreslením prípojok
- pozdĺžne profily
- kladačský plán
- vodomerná šachta + vodomerná zostava
- situácia širších vzťahov (kópia katastrálnej mapy)

Kolaudácia stavby:
- stavebné povolenie
- kópia katastrálnej mapy
- situácia skutočného stavu vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Vyjadrenie sa k drobnej stavbe:
- kópia katastrálnej mapy
- projektová dokumentácia vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky s prílohami (viď časť stavebné povolenie)

Táto služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. cenníka Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou.