Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena adresy a údajov odberného miesta (dočasná zmena počtu osôb)

Dočasnou zmenou počtu osôb sa rozumie odhlásenie osoby, ktorá sa nezdržiava v mieste trvalého bydliska minimálne 90 dní za rok.
Zmena sa týka iba bežného roka, v prípade pretrvávajúcej zmeny, je potrebné zmenu aktualizovať každoročne.

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne alebo e-mailom.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra, v prípade dočasnej zmeny počtu osôb sa podpisuje aj Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody):
- Žiadosť o zmenu obchodných a platobných podmienok
- Čestné vyhlásenie o smerných číslach vody