Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Žiadosť o odstránenie pripojenia (ukončenie)

Ukončením odberu, odvádzania sa rozumie, ak sa ruší napojenie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu.

Uvedenú zmenu je možné vykonať osobne, prípadne písomne alebo elektronicky (zaslaním vyplnenej a podpisom potvrdenej žiadosti ako príloha správy vo formáte PDF na oficiálnu stránku spoločnosti zakaznik@vodarne.eu s potrebnými dokladmi):

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- V prípade úmrtia odberateľa, úmrtný list

2. podpísať: (žiadosť/žiadosti vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- žiadosť o ukončenie dodávky vody
- žiadosť o ukončenie odvádzania vody