Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Periodicita záloh (preddavkových platieb)

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2.podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra)
žiadosť o zmenu obchodných a platobných podmienok