Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena odberateľa (prehlásenie odberného miesta)

Zmenou odberateľa na odbernom mieste je, ak došlo k výmene, predaji, kúpe, darovaní či prepise nehnuteľnosti na inú osobu. Pri zmene odberateľa dochádza k zániku zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd medzi pôvodným odberateľom a VVS, a.s. a zároveň k vzniku novej zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd medzi novým odberateľom a VVS, a.s.

Najvhodnejšie je, ak sa pôvodný aj nový odberateľ dostavia spoločne na zákaznícke centrum.

Uvedenú zmenu musí pôvodný aj nový odberateľ vykonať osobne, prípadne písomne alebo elektronicky (zaslaním vyplnenej a podpisom potvrdenej žiadosti o zmenu odberateľa ako príloha správy vo formáte PDF na oficiálnu stránku spoločnosti zakaznik@vodarne.eu s potrebnými dokladmi):

Pôvodný odberateľ k ukončeniu odberu predloží:
- Doklad totožnosti
- Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
- Stav počítadla vodomera
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody (v prípade, ak je odvádzanie do verejnej kanalizácie nemerané)

Pôvodný odberateľ vyplní aj údaje o korešpondenčnej adrese na žiadosti o zmenu odberateľa, ak mení adresu. Údaj je potrebný pre zaslanie faktúry k ukončeniu odberu/odvádzania.

Nový odberateľ predloží:
- Doklad totožnosti
- Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
- Doklad preukazujúci vlastnícky vzťah (list vlastníctva, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti)
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- V prípade úmrtia pôvodného odberateľa úmrtný list
- Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako nového odberateľa)
- Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody (v prípade, ak je odvádzanie do verejnej kanalizácie nemerané)

Ak stav meradla nie je uvedený na žiadosti, tak je potrebné predložiť obojstranne podpísaný preberací protokol. Pôvodný a nový odberateľ podpisujú žiadosť o zmenu odberateľa a nový odberateľ zároveň podpisuje tlačivo týkajúce sa doplňujúcich údajov k žiadosti, prípadne Oznámenie zmeny na odbernom mieste. Príslušné tlačivá vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra.
 

Bytový dom - informácia pre zmenu odberateľa:

V zmysle ust. §8a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov, dňom skončenia správy domu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zo zmlúv uzavretých na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, na nového správcu alebo na spoločenstvo. Dňom,  kedy prevezme správu bytového domu nový správca, resp. spoločenstvo, vzniká povinnosť uhrádzať platby za plnenia, ktoré VVS, a.s. poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov príslušného bytového domu, na nového správcu resp. spoločenstvo. Nový správca odo dňa výkonu správy bytového domu disponuje s finančnými prostriedkami na účte, majiteľom ktorých sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, z uvedeného dôvodu novému správcovi vzniká povinnosť uhradiť faktúru vystavenú za plnenia poskytnuté VVS, a.s. k ukončeniu zmluvného vzťahu s pôvodným správcom, pokiaľ sa pôvodný a nový správca nedohodnú inak.

Ak v čase, kedy prevezme správu bytového domu nový správca, existujú neuhradené faktúry za plnenia, ktoré poskytla VVS, a.s. vlastníkom bytov a nebytových priestorov počas správy bytového domu pôvodným správcom, povinnosť uhradiť tieto faktúry vznikne novému správcovi uzavretím Zmluvy o prevzatí dlhu s VVS, a.s.