Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2022

Svetový deň vody s VVS, a.s.

Už viac ako dvadsaťpäť rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993. VVS, a.s. ako jedna z najvýznamnejších a najstabilnejších spoločností východoslovenského regiónu  si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a využíva túto udalosť pravidelne ako priestor na zvyšovanie povedomia o potrebe chrániť túto strategickú surovinu, uvedomiť si jej hodnotu a význam a edukovať verejnosť aj v rámci zaobchádzania s touto najcennejšou surovinou.

Hlavnou témou Svetového dňa vody pre rok  2022 je – Groundwater, Making the invisible, visible – v preklade – Podzemné vody, zviditeľniť neviditeľné.... Slovensko vďaka prírodným podmienkam (polohe a geologickej stavbe) patrí k štátom bohatým na vodu vo všetkých fázach hydrologického cyklu. V podmienkach SR rozhodujúce zásoby pitnej vody predstavuje práve podzemná voda. 

Keďže podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, je potrebné na nich upriamiť pozornosť, v ceste od zdroja po vodovodný kohútik. Faktom je, že Slovensko patrí ku krajinám s najkvalitnejšou vodou na svete a pitná voda, ktorá nám tečie z vodovodných kohútikov je zároveň ideálny a najzdravší nápoj na pitný režim.

Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. O to viac je dôležité naše vodné zdroje chrániť. Apelovať je potrebné už na mladú generáciu, aby začali čím skôr, preto je tohtoročná kampaň VVS, a.s. zameraná hlavne na nich. 

 

EKOPOSTER ZELENÝ SVET

Súťaž pre základné školy

VVS, a.s. pripravila súťaž pre základné školy s cieľom podporovať zodpovedný prístup detí vo vzťahu k prírode, životnému prostrediu, podnecovať ekologické myslenie žiakov, aby videli, cítili mysleli a konali ekologicky. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia, na vízie ako chrániť vodné zdroje a zlepšiť situáciu  vo svojej krajine. Zároveň podporuje kooperáciu a kolektívnu spoluprácu žiakov v triede.

Úlohou  je zaslanie doposiaľ nepublikovanej výtvarnej práce vyjadrujúcej nejakú myšlienku, výzvu smerom k verejnosti v rámci ochrany vodných zdrojov a životného prostredia. Vyjadriť svoj postoj k environmentálnym problémom kreatívnou formou. Ekoposter by mal obsahovať claim – nejaké posolstvo v súvislosti s ochranou vodných zdrojov a výtvarné prevedenie posolstva formou ľubovoľnej techniky, formát minimálne A3, maximálne A0, nesmie byť však priestorový. Na zadnej strane musí byť nalepená prihláška s čitateľne vyplnenými údajmi (názov školy, adresa, trieda, tel. kontakt na triednu učiteľku).

Prihláška do súťaže TU

Podrobnejšie informácie v štatúte súťaže a informácie  o ochrane vodných zdrojov na inšpiráciu do súťaže budú priebežne na sociálnej sieti fb/vodovodná

 

Štatút súťaže TU

Svetový deň vody 2022 - súťaže

EKOPOSTER ZELENÝ SVET  - Súťaž pre ZŠ - VYHODNOTENIE