Vodovod a kanalizácia - Všeobecné informácie

Najčastejšie otázky

Kto stanovuje cenu vodného a stočného?
Kto je vlastníkom vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky?

Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti, vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

Sú osoby prevádzkovateľa oprávnené vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov?

Áno, osoby prevádzkovateľa, resp. ním poverené osoby sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky resp. do cudzích objektov za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie vodovodnej ( kanalizačnej ) prípojky, zistenia a odstránenia havarijných a iných porúch, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky. Vlastník prípojky je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť.

Kto je vlastníkom meradla (vodomeru) na vodovodnej prípojke?

Vlastníkom meradla (vodomeru) je prevádzkovateľ verejného vodovodu, verejnej kanalizácie. Odberateľ je povinný dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo inému neoprávnenému zásahu na meradle.

Kto zabezpečuje opravu vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky?

Opravu a údržbu vodovodnej, kanalizačnej prípojky a vnútorných rozvodov je povinný zabezpečiť odberateľ na vlastné náklady.

Čo je neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu, resp. neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie?

Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu, vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je odber, vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody (odvádzaní odpadových vôd) alebo v rozpore s takouto zmluvou.

Ako sa stanoví množstvo dodávanej vody ak nie je osadené meradlo?

Ak nie je množstvo vody merané vodomerom, množstvo odobratej vody sa určí na základe smerných čísel spotreby na jednotlivé druhy spotreby, alebo ich kombináciou. Smerné čísla spotreby sú stanovené v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 397/2003 Z.z.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu, verejnej kanalizácie môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie:

a. z dôvodu mimoriadnej udalosti a z dôvodov spôsobených živelnými pohromami /napr. povodňou, zosuvom pôdy, búrkou, požiarom a pod/,
b. pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii, vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke,
c. pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d. pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e. pri obmedzení zásobovania vodou,
f. pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g. ak nevyhovuje zariadenie odberateľa alebo producenta technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,
h. ak zariadenie odberateľa alebo producenta alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,
i. ak neumožní odberateľ alebo producent prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke alebo ku kanalizačnej prípojke,
j. ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky,
k. ak odberateľ alebo producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na vodovodnej prípojke, alebo na kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
l. pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
m. v prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
n. v prípade nesplnenia iných povinností odberateľom, ktoré vyplývajú zo Zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zo všeobecne záväzných predpisov, z prevádzkového poriadku VV a VK a zo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom a v prípadoch ak sa u producenta zistilo vypúšťanie odpadových vôd bez potrebného povolenia orgánu verejnej správy, v rozpore s povolením orgánu verejnej správy, v rozpore s prevádzkovým poriadkom,
o. z iných dôvodov podľa osobitných predpisov - Zákon č.42/1994 Z.Z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Myslím si, že je vodomer pokazený. Ako mám overiť správnosť merania?

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla, alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať prevádzkovateľa verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania prevádzkovateľ verejného vodovodu neodkladne písomne oznámi odberateľovi.

Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom zistí, že

a) meradlo nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, ) uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného poruchou neovplyvneného odpočtu; v tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí prevádzkovateľ verejného vodovodu,

b) meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla odberateľ.

Podrobnejšie informácie v Reklamačnom poriadku VVS a.s.

Ako môžem zaplatiť vodné a stočné?

Faktúru za vodné a stočné je možné zaplatiť:
- inkasom faktúry z bankového účtu odberateľa alebo producenta,
- platbou v hotovosti v príslušnom závode,
- jednorazovým príkazom k úhrade faktúry,
- prostredníctvom služby Slovenskej pošty a.s. – Sústredené inkaso platieb obyvateľstva (SIPO)
- poštovým peňažným poukazom

Môže sa prevádzkovateľ rozhodnúť, že mi osadí meradlo? Čo som povinný urobiť?

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne osadiť meradlo na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu všetky potrebné úpravy na vodovodnej prípojke.