Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Žiadosť o prerušenie dodávky vody

Prerušením dodávky vody sa rozumie, ak sa na žiadosť odberateľa prerušuje dodávka vody, pričom sa neruší napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod.

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti

- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):

- žiadosť o prerušenie dodávky vody