Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena údajov pre výpočet spotreby smernými číslami spotreby vody/resp. odborným výpočtom preverené prevádzkovateľom

Zmenou údajov pre výpočet spotreby smernými číslami sa rozumie, ak došlo k zmene v počte jednotiek alebo druhu spotreby vody oproti platným údajom v karte odberného miesta ku dňu hlásenia zmeny.

Uvedenú zmenu je možné vykonať osobne, prípadne písomne alebo elektronicky (zaslaním vyplnenej a podpisom potvrdenej žiadosti ako príloha správy vo formáte PDF na oficiálnu stránku spoločnosti zakaznik@vodarne.eu s potrebnými dokladmi):

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať (žiadosť a čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok
- Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody.