Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Hlásenie poruchy

Poruchu je možné nahlásiť buď telefonicky na telefónnych kontaktoch na dispečing, písomne, osobne alebo e-mailom.

Pri osobnom podaní hlásenia o poruche je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak hlásenie o poruche podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (hlásenie o poruche vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- hlásenie o poruche