Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Dovoz vody cisternou

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (objednávku vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- objednávku prác a služieb

Táto služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. v zmysle cenníkov Výroba, distribúcia, dodávka pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadových vôd a Výkony dopravy.