Vodovod a kanalizácia - Požiadať o preskúšanie vodomeru

Prípady požiadavky o preskúšanie meradla vodovodnej prípojky

 • Zákazník môže požiadať VVS, a.s. o preskúšanie meradla odo dňa montáže až do dňa demontáže meradla (najneskôr v daný deň).
   
 • Zákazník môže požiadať VVS, a.s. o preskúšanie meradla za účelom „zistenia chýb určeného meradla a vydania dokladu o jeho výsledku“ hocikedy, kým je v používaní na mieste spotreby.
   
 • Štandardne VVS, a.s. vymieňa meradlo na odbernom mieste každých 6 rokov.
 • Ak sa pri preskúšaní meradla zistí, že chyby meradla sú menšie ako najväčšie dovolené chyby, žiadateľovi bude fakturovaná realizácia prác a poskytnutie služby podľa aktuálneho platného cenníka VVS, a.s..
   
 • Žiadosť o preskúšanie meradla môže byť predložená osobne v zákazníckom centre, telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky, resp. písomne alebo elektronicky na
  zakaznik@vodarne.eu.

Upozornenia pre odberateľov:

VVS, a.s. upozorňuje svojich odberateľov, aby zvýšili opatrnosť a neohrozili tak seba a svoj majetok možnými podvodníkmi.

 • zamestnanci VVS, a.s., ktorí vykonávajú odpočty vodomerov (odpočtári) musia mať pri realizácii odpočtov služobný odev s logom VVS, a.s.
   
 • zamestnanci VVS, a.s. sa musia na požiadanie preukázať služobným preukazom
 • zamestnanci VVS, a.s. (odpočtári) nikdy nepracujú s hotovosťou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde)
   
 • vo VVS, a.s. na pozícii odpočtár zatiaľ nepracujú žiadne ženy
   
 • totožnosť zamestnancov VVS, a.s., ktorí sa vydávajú za zamestnancov je možné preveriť na linkách call centra