Produkty a služby - Analýza pitnej a odpadovej vody - Rozbor vôd

Laboratórna činnosť

VVS, a.s. Košice má v súčasnosti Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) akreditované dve laboratóriá pitných vôd a tri laboratóriá odpadových vôd. Laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO/IEC 17025: 2017.

Ich hlavným cieľom je v súlade s Prehlásením o politike kvality zabezpečiť trvalo vysokú kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb.

 

Aktuálne platné Osvedčenie o akreditácii je uznaním, že laboratóriá sú spôsobilé vykonávať objektívne a nezávisle skúšky v rozsahu prílohy k osvedčeniu o akreditácii.

Ostatné skúšky, ktoré nie sú uvedené v prílohe k osvedčeniu o akreditácii, laboratóriá vykonávajú ako neakreditované skúšky alebo zabezpečujú subdodávateľsky.

Analýza pitnej a odpadovej vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice (VVS, a.s. Košice) poskytuje zákazníkom:

Akreditované odbery vzoriek pitnej a odpadovej vody:

 • odber vzoriek vyškolenými a odborne preverenými pracovníkmi
 • doprava vzoriek vzorkovacími vozidlami s chladením a s kontinuálnym zaznamenávaním teploty počas transportu vzorky

Akreditované rozbory vzoriek pitnej, odpadovej vody a kalov:

 • fyzikálno-chemické a chemické skúšky pitných vôd a odpadových vôd
 • mikrobiologické a biologické skúšky pitných vôd
 • špeciálne anorganické skúšky pitných vôd, odpadových vôd
 • rozbory ťažkých kovov v kale
 • špeciálne organické skúšky pitných vôd a odpadových vôd
 • rádiochemické skúšky pitných vôd

Objednávanie služieb

Služby poskytujeme na základe objednávky podanej:

 • telefonicky na telefónnom čísle Call centra,
 • osobne v príslušnom zákazníckom centre,
 • poštou na adresu: Východoslovenská vodárenské spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice

Písomná objednávka musí obsahovať minimálne: názov právnickej alebo fyzickej osoby; adresu; zodpovednú osobu; telefonický kontakt, e-mail na zodpovednú osobu; IČO, DIČ; špecifikáciu odberného miesta; špecifikáciu požadovaných skúšok a odberu (odber vykoná pracovník VVS, a.s., osobné doručenie vzorky); dátum realizácie objednávky.

V prípade pravidelných alebo opakujúcich sa vzoriek v jednom roku postačuje predložiť jednu celoročnú objednávku s uvedením termínov odberu ako aj so zoznamom požadovaných skúšok.

Po podaní objednávky bude zákazník kontaktovaný pracovníkom akreditovaného laboratória alebo vedúcim oddelenia pitných/odpadových vôd. So zákazníkom vyhotoví záznam o preskúmaní požiadaviek, kde sa určí termín, spôsob odberu vzoriek, rozsah vykonávaných skúšok, skúšobné metódy, cena za rozbor, spôsob platby, spôsob doručenia výsledkov.

V prípade záujmu o služby laboratórií je potrebné zo strany zákazníka zvážiť, za akým účelom sa má služba vykonať. Pre potreby úradného konania (kolaudácia stavby, plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia a pod.) je potrebné kontaktovať akreditované laboratórium. V prípade záujmu o rozbor pre vlastnú potrebu, je možné kontaktovať aj neakreditované laboratórium.

Cenník skúšok

Výkony skúšok sa účtujú na základe platného cenníka VVS, a.s. Košice. Na požiadanie bude vypracovaná cenová ponuka v rozsahu podľa individuálnej potreby zákazníka.

Odber vzoriek

Laboratórium na požiadanie zabezpečuje odber vzoriek vyškolenými a odborne preverenými pracovníkmi. Cena za odber je daná vzdialenosťou odberného miesta od laboratória. Požiadavku na odber vzoriek je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu s vedúcim akreditovaného laboratória.

Pre osobné účely si zákazník môže odobrať vzorky do vzorkovníc sám. Vzorkovnice zapožičiava laboratórium a zákazník je poučený o spôsobe odberu a konzervácii vzoriek. V prípade, že si zákazník odoberá vzorky sám, ide o neakreditovaný odber.

O podmienkach a postupe odberu vzoriek sa musí zákazník vopred telefonicky informovať!

Príjem vzoriek

Chemické a fyzikálno-chemické skúšky:
pondelok – štvrtok od 7:00 do 14:00

Mikrobiologické skúšky:
pondelok – utorok od 7:00 do 14:00

Výsledky skúšok

Po vykonaní skúšky laboratórium vystaví Protokol o skúške vzorky. Pri zadávaní objednávky si zákazník určí spôsob prevzatia protokolu: osobne alebo poštou. Laboratória nepredkladajú zákazníkom predbežné výsledky skúšok telefonicky a ani v zjednodušenej forme.

Zákazník uhradí cenu za výkon skúšky poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry. Úhradu môže zákazník vykonať aj na zákazníckom centre platbou do pokladne (v hotovosti) alebo platobnou kartou.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov jednotlivých laboratórií (pozri kontakt nižšie).

1. Rozbor pitných vôd

Kontrola kvality surovej, upravenej, podzemnej a pitnej vody podľa platnej legislatívy v rozsahu potrebnom pre:

 • prevádzkovú kontrolu verejných vodovodov
 • kolaudačné rozhodnutie (akreditovaný odber a rozbor v rozsahu „minimálny rozbor“)
 • kontrolu kvality vody zo studní pre individuálne zásobovanie

1.1 Akreditované laboratóriá

Špecializované laboratórium vôd Košice – pracovisko Košice
Vedúci skúšobného laboratória: Ing. Oľga Halgašová
tel.: 055/79 24 440, 0911 968 267,
e-mail: olga.halgasova@vodarne.eu

Laboratórium vykonáva chemické skúšky, fyzikálno-chemické skúšky, mikrobiologické skúšky a hydrobiologické skúšky pitných vôd; špeciálne anorganické skúšky pitných vôd, odpadových vôd a kalov; špeciálne organické skúšky pitných vôd a odpadových vôd; rádiochemické skúšky pitných vôd; odber vzoriek pitných vôd.

Laboratórium pitných vôd Michalovce – pracovisko UV Hrádok
Vedúci skúšobného laboratória: Ing. Gabriel Sabo
tel.: 056/68 10 530, 0910 868 647,
e-mail: gabriel.sabo@vodarne.eu

Laboratórium vykonáva chemické skúšky, fyzikálno-chemické skúšky, mikrobiologické skúšky a hydrobiologické skúšky pitných vôd a zabezpečuje odber vzoriek pitných vôd.

1.2 Neakreditované laboratóriá

V prípade záujmu o rozbor pre vlastnú potrebu (nie pre potreby úradného konania), skúšky môže vykonať: LPV Brezovica, LPV Bukovec, LPV Rožňava, LPV Stakčín, LPV Svidník.

Laboratóriá vykonávajú chemické skúšky, fyzikálno-chemické skúšky, mikrobiologické skúšky a hydrobiologické skúšky pitných vôd. Všetky laboratória sa pravidelne úspešne zúčastňujú medzilaboratórných porovnávacích skúšok organizovaných Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave.

Kontaktná osoba: Ing. Jana Szanyiová – vedúci oddelenia pitných vôd
t.č.: 055/79 24 519, 0911 500 404,
e-mail: jana.szanyiova@vodarne.eu

2. Rozbor odpadových vôd

Kontrola kvality odpadových vôd vyplývajúca z vodohospodár. rozhodnutí a podľa platnej legislatívy v rozsahu potrebnom pre:

 • prevádzkovú kontrolu komunálnych a priemyselných čistiarní
 • odpadových vôd prevádzkovú kontrolu verejných kanalizácií
 • kontrolu odpadových vôd vypúšťaných z domových čistiarní

2.1 Akreditované laboratóriá

Laboratórium odpadových vôd Košice – pracovisko Košice
Vedúci skúšobného laboratória: MVDr. Gabriela Michlovičová
tel.: 055/79 24 451, 0911 968 564,
e-mail: gabriela.michlovicova@vodarne.eu

Laboratórium vykonáva chemické skúšky a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd a odber vzoriek odpadových vôd.

Laboratórium odpadových vôd Humenné – pracovisko ČOV Humenné
Vedúci skúšobného laboratória: Ing. Emília Valková
tel.: 057/78 70 563, 0903 360 032,
e-mail: emilia.valkova@vodarne.eu

Laboratórium vykonáva chemické skúšky a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd a zabezpečuje odber vzoriek odpadových vôd.

Laboratórium odpadových vôd Prešov – pracovisko ČOV Kendice
Vedúci skúšobného laboratória: Ing. Ľudmila Pekarovičová
tel.: 051/75 72 441, 0910 968 267,
e-mail: ludmila.pekarovicova@vodarne.eu

Laboratórium vykonáva chemické skúšky a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd a zabezpečuje odber vzoriek odpadových vôd.

2.2 Neakreditované laboratóriá

V prípade záujmu o rozbor pre vlastnú potrebu (nie pre potreby úradného konania), skúšky môže vykonať: LOV Trebišov a LOV Rožňava.

Laboratóriá vykonávajú chemické skúšky a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd. Všetky laboratóriá sa pravidelne úspešne zúčastňujú medzilaboratórných porovnávacích skúšok organizovaných Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave.

Kontaktná osoba: Ing. Emília Rusnáková – vedúci oddelenia odpadových vôd
t.č.: 055/79 24 518, 0910 868 642,
e-mail: emilia.rusnakova@vodarne.eu