Vodovod a kanalizácia - Štandardy kvality

Štandardy kvality, na ktoré sa vzťahuje kompenzačná platba

Na základe Vyhlášky 276/2012 § 6 odst. 2 je VVS, a.s. Košice (ako regulovaný subjekt) povinná uhradiť kompenzačnú platbu odberateľovi alebo producentovi (má s VVS, a.s. písomne uzatvorenú zmluvu za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd), ktorý bol dotknutý nedodržaním štandardu kvality.

Štandardy kvality vody

Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 173 736
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody 458 0 12 1 238 2,62 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 99 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 211 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 916 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 173 736
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 633 9 0 0 0,00 5
§2 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 4 039 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3 689 1 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3 692 57 0 0 0,00 78
§2 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 50 4 5 5 10,00 4
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 432 3 1 1 0,23 7
§2 ods.1 písm.n) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody 2 967 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality dodávky vody v %           98,86
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odvádzanie odpadovej vody: 108 550
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 485 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 2 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 4 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odvádzanie odpadovej vody: 108 550
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 488 5 0 0 0,00 10
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 2 713 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 2 612 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 2 613 30 0 0 0,00 26
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 337 3 2 2 0,59 7
§3 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd 250 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,91
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
Kompenzačná platba v roku 2023  [v eurách]
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za kvalitu, množstvo, pretlak alebo nepretržitú dodávku vody  
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla 29,25
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 80,12
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 74,84
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 173 736
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody 322 0 5 2324 1,55 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 109 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 196 1 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 1 1 1 100,00 0
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 1 117 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 173 736
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 588 3 0 0 0,00 9
§2 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 4 216 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3 683 0 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3 680 18 0 0 0,00 57
§2 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 50 3 0 0 0,00 4
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 499 7 0 0 0,00 3
§2 ods.1 písm.n) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody 2 755 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality dodávky vody v %           94,80
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odvádzanie odpadovej vody: 108 550
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 516 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 11 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 9 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odvádzanie odpadovej vody: 108 550
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 521 1 0 0 0,00 5
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 2 425 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 2 191 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 2 191 9 0 0 0,00 30
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 330 7 1 1 0,30 3
§3 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd 232 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,95
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
Kompenzačná platba v roku 2022  [v eurách]
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 7,25
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za kvalitu, množstvo, pretlak alebo nepretržitú dodávku vody  
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla  
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody  
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 26,90
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody 339 0 1 0 0,29 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 121 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 201 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 1 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 1 245 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 566 8 0 0 0,00 3
§2 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 3 640 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3 239 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3 238 10 0 0 0,00 18
§2 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 52 0 0 0 0,00 3
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 429 14 1 1 0,23 7
§2 ods.1 písm.n) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody 3 111 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,92
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 630 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 23 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 1 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 13 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 634 5 0 0 0,00 1
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 3 014 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 2 861 1 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 2 862 18 0 0 0,00 9
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 346 8 1 1 0,29 7
§3 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd 226 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,96
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
Kompenzačná platba v roku 2021  [v eurách]
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 10,61
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za kvalitu, množstvo, pretlak alebo nepretržitú dodávku vody  
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla  
§ 2 ods. 1 písm. m) -overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 123,27
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 13,57
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody 443 0 1 0 0,23 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 115 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 185 0 1 1 0,55 X
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 1 1 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 1 129 0 2 2 0,18 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 576 8 1 1 0,17 8
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 2 784 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 2 536 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 2 539 38 0 0 0,00 10
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 38 3 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 613 53 3 3 0,49 14
§2 ods.1 písm.n)Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody 2 133 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,87
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 571 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 5 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 3 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 573 5 0 0 0,00 5
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 2 089 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 1 874 1 0 0 0,00 1
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 1 878 21 0 0 0,00 18
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 439 31 4 4 0,91 8
§3 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd 248 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,88
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
A
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za kvalitu, množstvo, pretlak alebo nepretržitú dodávku vody 5,00
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla  
§ 2 ods. 1 písm. m) -overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 101,51
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 59,62
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody 449 0 1 0 0,22 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 186 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 222 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 1 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 1 363 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 742 22 0 0 0,00 8
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 3815 1 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3772 1 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3770 16 0 0 0,00 38
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 61 2 0 0 0,00 3
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 2019 9 9 9 0,45 53
§2 ods.1 písm.n)Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody 2489 0 1 1 0,04 0
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,90
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 762 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 2 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 2 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 763 2 0 0 0,00 5
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 3008 1 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 3304 3 0 0 0,00 1
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 2914 22 0 0 0,00 21
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 1155 5 9 9 0,78 31
§3 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd 199 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,88
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
A
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 0,54
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za kvalitu, množstvo, pretlak alebo nepretržitú dodávku vody  
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla  
§ 2 ods. 1 písm. m) -overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody  
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 3,45
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 161418
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
"§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody" 430 0 1 0 0,23 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 189 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 270 0 1 1 0,38 X
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 1 0 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 1603 0 1 1 0,06 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 793 7 0 0 0,00 22
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 3695 1 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3464 1 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3466 11 0 0 0,00 16
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 62 5 0 0 0,00 2
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 512 15 5 5 0,97 9
§2 ods.1 písm.n)Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody 3790 0 1 1 0,03 0
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,81
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 726 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 8 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 6 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 735 11 0 0 0,00 2
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 3948 1 0 0 0,00 1
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 3720 1 0 0 0,00 3
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 4061 10 0 0 0,00 22
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 362 7 4 4 1,10 5
§3 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd 268 0 0 0 0,00 0
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,83
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
A
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za kvalitu, množstvo, pretlak alebo nepretržitú dodávku vody  
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla  
§ 2 ods. 1 písm. m) -overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 112,56
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 40,99
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 158280
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
"§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody" 513 0 1 0 0,19 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 231 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 220 2 1 1 0,45 X
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 1 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 1 0 0 0 0,00 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 1707 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 780 21 1 1 0,13 7
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 3643 0 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3732 0 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3727 41 0 0 0,00 11
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 70 3 0 0 0,00 5
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 589 13 4 4 0,68 15
§2 ods.1 písm.n)Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody 3662 5 0 0 0,00 0
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,86
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 459 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 107 1 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0,00 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0,00 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 3 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 595 2 0 0 0,00 11
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 5005 0 0 0 0,00 1
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 5610 1 0 0 0,00 1
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 5597 79 0 0 0,00 10
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 373 5 4 4 1,08 7
§3 ods.1 písm.l) Vyhl.276/2012Z.z. - oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd 239 0 1 1 0,42 0
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,82
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
A
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 1,97
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za kvalitu, množstvo, pretlak alebo nepretržitú dodávku vody 5,00
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla  
§ 2 ods. 1 písm. m) -overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 15,60
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 230,79
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k výhlaške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 154771
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
"§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody" 460 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 173 0 1 1 0,58 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 1 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 190 3 2 20 1,05 2
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 2 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 1953 0 2 2 0,10 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 690 4 1 1 0,15 21
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 3585 3 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3782 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3786 64 0 0 0 41
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 86 3 3 3 3,49 3
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 548 10 2 2 0,37 13
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,57
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 426 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 86 0 0 0 0 1
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 6 0 0 0 0,00 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 515 1 0 0 0 2
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 6500 1 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 5743 2 0 0 0 1
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 5756 25 0 0 0 79
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 344 10 3 3 0,86 5
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,87
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
A
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla 15,75
§ 2 ods. 1 písm. m) -overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 8,98
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody  
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k výhlaške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 151174
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
"§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody" 488 0 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 159 0 1 1 0,68 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 1 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 204 0 4 53 1,99 3
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 4 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 1888 0 1 1 0,15 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 690 5 0 0 0 4
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 6235 1 0 0 0 3
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 4960 1 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 4965 4 0 0 0 64
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 94 1 0 0 0 3
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 557 26 7 7 1,22 10
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,81
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 460 0 1 1 0,22 0
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 1 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 63 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 3 0 1 1 33,33 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 521 0 0 0 0 1
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 4488 0 0 0 0 1
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 3233 1 0 0 0 2
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 3236 15 0 0 0 25
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 410 22 1 1 0,24 10
Úroveň kvality odvádzania vody v %           94,96
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
A
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 6,80
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla  
§ 2 ods. 1 písm. m) -overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 45,02
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§3 ods. 1 písm. g) - dodržanie lehoty na odoslanie odpovede do 30 dní od doručenia podania za množstvo a tlak v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 2,53
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k výhlaške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 146739
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
"§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody" 491 0 1 67 0,20 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 108 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 177 0 1 1 0,56 X
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 1 1 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 2026 0 0 0 0 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 609 3 0 0 0 5
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 3563 1 0 0 0 1
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3487 0 0 0 0 1
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3478 6 0 0 0 4
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 81 0 0 0 0 1
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 575 19 2 3 0,35 26
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,95
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 325 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 51 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 3 0 0 0 0 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 373 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 3856 1 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 3736 2 0 0 0 1
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 3730 6 0 0 0 15
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 348 10 1 1 0,30 22
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,96
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
A
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla  
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 7,58
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody  
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k výhlaške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 143756
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
"§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. - kvalita pitnej vody" 152 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 55 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak vody 88 0 1 1 1,14 X
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 1 0 0 0 0 1
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie dodávky vody 2257 0 3 3 0,13 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 295 0 1 1 0,34 3
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 3600 0 0 0 0,00 1
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o dodávke vody 3361 1 0 0 0,00 0
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulej dodávky vody 3322 21 0 0 0,00 6
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie preskúšania meradla 107 0 1 1 0,93 0
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 564 1 1 1 0,18 19
Úroveň kvality dodávky vody v %           99,84
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. - množstvo vody za jednotku času 261 0 1 1 0,38 0
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 1 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 1 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. - plynulé odvádzanie vody 0 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. - opätovné obnovenie odvádzania vody 4 0 0 0 0 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 262 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 3754 0 0 0 0 1
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 3653 0 0 0 0 2
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 3661 8 0 0 0 6
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 324 1 1 1 0,32 10
Úroveň kvality odvádzania vody v %           99,95
VYPLATENÉ KOMPENZAČNÉ PLATBY PODĽA §7 A 8
Skrátený opis štandardu kvality
A
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody  
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody  
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 8,69
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody  
§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla 5,00
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 6,27
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody  
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti  
§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody  
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 14,84
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k výhlaške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 140861
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
"§2 ods.1 písm.a) Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.a) Vyhl.317/2008Z.z.) - kvalita pitnej vody" 16 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.b) Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.b) Vyhl.317/2008Z.z.)- množstvo vody za jednotku času 0 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.c) Vyhl.317/2008Z.z.)- lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.d) Vyhl.317/2008Z.z.)- pretlak vody 7 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.e)Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.e) Vyhl.317/2008Z.z.) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.f) Vyhl.317/2008Z.z.)- nepretržitá dodávka vody - prerušenie 1 0 0 0 0 X
§2 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.g) Vyhl.317/2008Z.z.)- opätovné obnovenie dodávky vody 2113 41 87 87 4,04 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§2 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z.-lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §2 ods.1 písm. a), b) alebo d) 0 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.i)Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.h) Vyhl.317/2008Z.z.) -určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 3572 0 0 0 0 0
§2 ods.1 písm.j)Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.i) Vyhl.317/2008Z.z.)- predloženie zmluvy o dodávke vody 3423 0 0 0 0 1
§2 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.l) Vyhl.317/2008Z.z.)- zabezpečenie plynulej dodávky vody 3458 0 89 89 2,59 21
§2 ods.1 písm.l)Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.j) Vyhl.317/2008Z.z.)- zabezpečenie preskúšania meradla 132 0 6 6 4,55 0
§2 ods.1 písm.m)Vyhl.276/2012Z.z. (§1ods.1písm.k) Vyhl.317/2008Z.z.)- overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 852 34 57 58 6,44 1
Úroveň kvality dodávky vody v %           97,59
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.a)Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.a) Vyhl.317/2008Z.z.)- množstvo vody za jednotku času 0 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.b)Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.b) Vyhl.317/2008Z.z.)- lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.c) Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.c) Vyhl.317/2008Z.z.)- pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.d) Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.d) Vyhl.317/2008Z.z.)- lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.e) Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.e) Vyhl.317/2008Z.z.)- plynulé odvádzanie vody 2 0 0 0 0 x
§3 ods.1 písm.f) Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.f) Vyhl.317/2008Z.z.)- opätovné obnovenie odvádzania vody 2 0 0 0 0 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (počet)
§3 ods.1 písm.g) Vyhl.276/2012Z.z. - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa §3 ods. 1 písm. b) a d) 0 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.h) Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.g) Vyhl.317/2008Z.z.) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 4432 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.i) Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.h) Vyhl.317/2008Z.z.) - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 4256 0 0 0 0 0
§3 ods.1 písm.j) Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.j) Vyhl.317/2008Z.z.)- zabezpečenie plynulého odvádzania vody 4231 0 4 4 0,09 8
§3 ods.1 písm.k) Vyhl.276/2012Z.z. (§2ods.1písm.i) Vyhl.317/2008Z.z.)- overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 754 28 62 62 7,94 1
Úroveň kvality odvádzania vody v %           98,79
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k výhlaške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 140861
A B C D E F G
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (%) (počet)
Kvalita pitnej vody 4 0 0 0 0 0 0
Množstvo vody na jednotku času 0 0 0 0 0 0 X
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody 0 0 0 0 0 0 x
Pretlak vody 1 0 0 0 0 0 X
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 0 0 0 0 0 0
Dodávka vody - prerušenie 0 0 0 0 0 0 X
Opätovné obnovenie dodávky vody 1365 3 51 51 3,84 0,037 41
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F G
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (%) (počet)
Určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 2241 0 0 0 0 0 0
Predloženie zmluvy o dodávke vody 2159 0 0 0 0 0 0
Zabezpečenie preskúšania meradla 78 6 10 10 11,9 0,0073 0
Overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody a odstránenie zistenej nesprávnosti 747 61 47 47 6,1 0,034 34
Zabezpečenie plynulej dodávky vody 1802 0 0 0 0 0 0
Úroveň kvality dodávky vody v %             2,68
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F G
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (%) (počet)
Množstvo vody na jednotku času 0 0 0 0 0 0 x
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0 0 0 0 0 0 0
Pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0 0 x
Lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti 0 0 0 0 0 0 0
Odvádzanie vody - prerušenie 1 0 0 0 0 0 x
Opätovné obnovenie odvádzania vody 91 0 0 0 0 0 0
Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2012 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

Počet odberných miest pre odber pitnej vody: 164810
A B C D E F G
Zaznamenané udalosti v sledovanom období Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu Podiel odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k celkovému počtu odberných miest Udalosti neukončené v sledovanom období
(počet) (počet) (počet) (počet) (%) (%) (počet)
Určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky 2595 0 0 0 0 0 0
Predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 2500 0 0 0 0 0 0
Overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie, prípadne čistenie odpadových vôd, odstránenie zistenej nesprávnosti vyúčtovania 594 64 63 63 10,00 0,09 28
Zabezpečenie plynulého odvádzania vody 2172 0 0 0 0 0 0
Úroveň kvality odvádzania vody v %             2,00

Dodávka vody:

ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1

  • písm. c) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody
  • písm. e) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody.
  • písm. g) – lehota na opätovné obnovenie dodávky vody
  • písm. k) – lehota na zabezpečenie plynulej dodávky vody
  • písm. l) – lehota na zabezpečenie preskúšania meradla a písomné oznámenie výsledku preskúšania písm. m) – lehota na overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody a písomné oznámenie výsledku

Odvádzanie vody:

ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1

  • písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej odpadovej vody
  • písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti
  • písm. g) – lehota na odoslanie odpovede za množstvo odvádzanej vody za jednotku času a hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti, okrem udalostí podľa osobitného predpisu
  • písm. j) – lehota na zabezpečenie plynulého odvádzania vody
  • písm. k) – lehota na overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd a písomné oznámenie výsledku

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejného vodovodu a kanalizácie

Prevádzka verejného vodovodu
Príloha č. 11 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejného vodovodu MWh Množstvo predanej vody z verejného vodovodu tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu MWh/tis.m³ Komentár
2017 17217,982 34 284,274 0,502  
Prevádzka verejného vodovodu
Príloha č. 11 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejného vodovodu MWh Množstvo predanej vody z verejného vodovodu tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu MWh/tis.m³ Komentár
2016 17696 34 481 0,513  
Prevádzka verejného vodovodu
Príloha č. 11 k vyhláške č. 88/2015 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejného vodovodu MWh Množstvo predanej vody z verejného vodovodu tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu MWh/tis.m³ Komentár
2015 18997 33 842 0,561  
Prevádzka verejného vodovodu
Príloha č. 8 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejného vodovodu MWh Množstvo predanej vody z verejného vodovodu tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu MWh/tis.m³ Komentár
2014 19888 33 539 0,593  
Prevádzka verejného vodovodu
Príloha č. 8 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejného vodovodu MWh Množstvo predanej vody z verejného vodovodu tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu MWh/tis.m³ Komentár
2013 21355 34 084 0,626  
Prevádzka verejného vodovodu
Príloha č. 8 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejného vodovodu MWh Množstvo predanej vody z verejného vodovodu tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu MWh/tis.m³ Komentár
2012 22710 34 750 0,654  
Prevádzka verejného vodovodu
Príloha č. 8 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejného vodovodu MWh Množstvo predanej vody z verejného vodovodu tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu MWh/tis.m³ Komentár
2010 24763 36 220 0,683  
Prevádzka verejnej kanalizácie
Príloha č.12 k vyhláške č.88/2015 Z.z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií MWh Množstvo odkanalizovanej vody tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie MWh/tis.m³ Komentár
2017 30581,782 42565,733 0,718  
Prevádzka verejnej kanalizácie
Príloha č.12 k vyhláške č.88/2015 Z.z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií MWh Množstvo odkanalizovanej vody tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie MWh/tis.m³ Komentár
2016 30137 41369 0,728  
Prevádzka verejnej kanalizácie
Príloha č.9 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií MWh Množstvo odkanalizovanej vody tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie MWh/tis.m³ Komentár
2015 29544 42277 0,699  
Prevádzka verejnej kanalizácie
Príloha č.9 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií MWh Množstvo odkanalizovanej vody tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie MWh/tis.m³ Komentár
2014 29332 41934 0,699  
Prevádzka verejnej kanalizácie
Príloha č.9 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií MWh Množstvo odkanalizovanej vody tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie MWh/tis.m³ Komentár
2013 30007 42669 0,703  
Prevádzka verejnej kanalizácie
Príloha č.9 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií MWh Množstvo odkanalizovanej vody tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie MWh/tis.m³ Komentár
2012 28987 42986 0,674  
Prevádzka verejnej kanalizácie
Príloha č.9 k vyhláške č.428/2010 Z.z.

Obchodné meno/sídlo: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460
Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií MWh Množstvo odkanalizovanej vody tis.m³ Energetická náročnosť prevádzky verejnej kanalizácie MWh/tis.m³ Komentár
2010 29980 43234 0,693  

Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb:

ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1

KP = A + B *(D-C)

A = 1% z RV za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. c), e) / § 3 ods. 1 písm. b), d)
2,5% z R za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. g) / § 3 ods. 1 písm. g)
5,- EUR za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. k),l) / § 3 ods. 1 písm. j)
5% z FS za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. m) / § 3 ods. 1 písm. k)

ak D≤C , tak

B =0

ak D>C, tak

B = 0,25% z RV za štandard kvality: § 2 ods.1 písm. c), e), g) / § 3 ods. 1 písm. b),d), g)
0,25 EUR za štandard kvality: § 2 ods.1 písm. k), l) / § 3 ods. 1 písm. j)
0,1% z RV za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. m) / § 3 ods. 1 písm. k)

C = 30 za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. c), e) / § 3 ods. 1 písm. b), d)
5 za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. g) / § 3 ods. 1 písm. g)
10 za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. k), l), m) / § 3 ods. 1 písm. j), k)

KP = kompenzačná platba v eurách za odberné miesto
RV = ročné vyúčtovanie pitnej/odvedenej vody
FS = fakturovaná suma pôvodne vystavenej faktúry za dodávku pitnej/odvedenej vody
A,B,C = premenné
D = počet dní nedodržania štandardu kvality

Príklad výpočtu kompenzačných platieb:

D = 12 dní
FS za dodávku pitnej vody = 250,- EUR
KP = 5/100*250 + 0,1/100*250*(12-10)
KP = 13,- EUR

Maximálna výška kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality za dodávku vody/odvádzania vody je 10% z ročného vyúčtovania odberného miesta za dodávku vody/odvádzania vody pre príslušné odberné miesto.

Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý toto nedodržanie štandardov kvality vykonal a za nedodržanie viacerých štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý tento súbeh vyvolal, sa odberateľovi alebo producentovi uhradí len jedna kompenzačná platba s najvyššou ustanovenou alebo vypočítanou hodnotou. (§ 6 ods. 5)