Vodovod a kanalizácia - Informácie pre zákazníkov

Vodomer - práva a povinnosti

Množstvo vody dodanej do nehnuteľnosti z verejného vodovodu sa meria vodomerom. Pre vzájomné korektné obchodné vzťahy medzi VVS, a.s. a každým odberateľom, je nevyhnutnou podmienkou, aby vodomer meral správne. Na zabezpečenie tejto podmienky nie je potrebná žiadna mimoriadna starostlivosť, je však potrebné vytvoriť vyhovujúce pracovné resp. technické podmienky.

Pracovné podmienky pre vodomer definuje jeho výrobca. Vodomer má byť inštalovaný v predpísanej polohe – vodorovne, šikmo alebo zvislo - podľa typu. Počas prevádzkovania ani pri manipulácii nesmie byť vodomer vystavený otrasom, mrazu, ani vysokým teplotám. Vodomer nemá byť zatopený.

Aby bolo možné podľa vodomeru určovať množstvo odobratej vody, musí byť tzv. určeným meradlom a spĺňať všetky podmienky v zmysle platnej legislatívy.

Vzťahy medzi vodárenskou spoločnosťou a odberateľom vody alebo producentom odpadových vôd, ich práva a povinnosti upravuje legislatíva Slovenskej republiky v zákone č. 442/2002 Z. z. v znení platných zmien a doplnení.

Vodomer je súčasťou verejného vodovodu, je majetkom prevádzkovateľa vodovodu a prevádzkovateľ vodovodu vodomer osadzuje odberateľovi na vlastné náklady. Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na vlastné náklady.

Odberateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane

poruchy na meradle, dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle, neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu.

Zásahom do vodomeru sa chápe aj zásah do značiek na vodomere. Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika je zakázané v zmysle platného zákona o metrológii č.157/2018 Z.z..

Častou príčinou nefunkčnosti vodomeru je jeho poškodenie mrazom alebo teplou vodou. Za tieto príčiny nefunkčnosti vodomeru je zodpovedný odberateľ.

Vodomer je určený na meranie pitnej vody v rozsahu teplôt od 0 oC do 30 oC. Ak sa do vodomeru dostane voda nižšej alebo vyššej teploty ako je tu uvedené, spôsobí to poškodenie vodomeru.

Pitná voda dodávaná verejným vodovodom má v zmysle Vyhlášky č.247/2017 Z. z. teplotu od 8 oC do 12 oC.

Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ v zmysle z v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - v znení platných zmien a doplnení.

Ochrana vodomera:

Vodovodná prípojka ako aj vodomerná šachta sú vybudované v súlade s platnou legislatívou a v zmysle platných technických noriem. Za predpokladu dodržiavania normálneho používania a prevádzkovania nemôže dôjsť k poškodeniu vodomeru.

Preto, aby nedochádzalo k poškodeniu vodomeru a jeho príslušenstva, je potrebné, aby odberateľ zabezpečil, resp. dodržiaval:

 • aby sa do vodomernej šachty vstupovalo, len ak je to nevyhnutné na prevádzkovanie vodovodnej prípojky a kontrolu inštalovaného vodomeru,
   
 • aby do vodomernej šachty nemali prístup neoprávnené osoby,
   
 • aby sa pri vstupe do vodomernej šachty postupovalo zvlášť opatrne, nijako sa nezaťažovalo vodovodné potrubie a vodomer. Nesmie sa stúpať na vodomer a vodovodné potrubie a nesmú sa klásť na vodomer alebo vodovodné potrubie žiadne predmety,
   
 • aby sa nedotýkalo a nijako nemanipulovalo s vodomerom ako aj s overovacou, zabezpečovacou a montážnou značkou na vodomere,
   
 • aby nedochádzalo k pôsobeniu akýmikoľvek zdrojmi tepla na vodomer a jeho príslušenstvo,
   
 • aby sa udržiavala neverejná časť vodovodnej prípojky, uzatváracie ventily ako aj spätný ventil či klapka a celý vnútorný vodovod v technickom stave zodpovedajúcom legislatívnym a technickým normám,
 • aby sa nerobili úpravy na vnútornom vodovode, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie vodomeru teplou vodou, (v niektorých prevádzkových stavoch na verejnom vodovode pri krátkej vzdialenosti lokálneho ohrevu teplej vody od vodomeru – hrozí poškodenie vodomeru teplou vodou),
   
 • aby bola vodomerná šachta obsypaná do výšky 10 cm pod horný okraj šachty. Po zhutnení výkopu sa dobetónuje po okraj šachty betónom v šírke 20 cm po obvode. Neodporúča sa používať neúplne obsypanú vodomernú šachtu do roviny terénu, mohlo by prísť k poškodeniu vodomeru v zimnom období,
   
 • aby sa vo vodomernej šachte nič neskladovalo,
   
 • aby vodomerná šachta bola zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty (hlavne v zime), aby bola udržiavaná vodotesnosť, čím sa zabráni vniknutiu vody do nej,
   
 • že na poklop vodomernej šachty sa nebudú umiestňovať žiadne predmety. Zároveň sa zabezpečí, aby bol poklop stále viditeľný, nebol zasypaný a nebol zaťažovaný, hlavne prejazdom motorových vozidiel,
   
 • okamžite, ako sa zistia akékoľvek poruchy alebo poškodenia na vodovodnej prípojke alebo na vodomere, ohlásia sa tieto skutočnosti prevádzkovateľovi vodovodu,
   
 • ak sú zistené nedostatky na neverejnej časti vodovodnej prípojky alebo vodomernej šachte, tieto sa v stanovenom termíne musia odstrániť.