Spoločnosť - Investície - Projekty v príprave

Projekty v príprave

 

 

Prehľad  investičných projektov VVS, a.s. v aglomeráciách nad 2000 EO
z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS

 

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Projekty v príprave  PO 2021 - 2027
1. Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV 7 932 979
2. Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV 9 430 082
3. Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV 8 869 587
4. Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV 3 067 339
5. Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity 3 589 660
  Spolu:  32 889 647

 

Programovacie obdobie 2014 - 2020
(Operačný program Kvalita životného prostredia)

 

 

Projekt: Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV

 

Rozpočtový náklad: 7 932 979 €
Lehota výstavby: 30 mesiacov

 

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obciach Malcov a Lenartov a jej napojenie a na novovybudovanú ČOV v Malcove.
Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 11 793,91 m a bude sa skladať z gravitačnej stokovej siete v celkovej dĺžke 11 583,25 m z plastových rúr SN12 DN 200-300 mm, konkrétne v obci Malcov v celkovej dĺžke 7 153,75 m a v obci Lenartov v celkovej dĺžke 4 429,50 m a tlakovej stokovej siete v celkovej dĺžke 210,66 m z tlakových plastových rúr DN 80 mm, konkrétne v obci Malcov v celkovej dĺžke 101,66 m a v obci Lenartov v celkovej dĺžke 109,00 m. Na stokovej sieti je navrhovaných celkom 4 ks čerpacích staníc.
Na kanalizácii sa zároveň vybuduje 437 ks kanalizačných odbočiek z plastových rúr DN 150 mm v celkovej dĺžke 4 234,70 m, konkrétne v obci Malcov 274 ks odbočiek v celkovej dĺžke 2 025,00 m a v obci Lenartov 163 ks odbočiek v celkovej dĺžke 1 141,00 m.

Po jej dobudovaní sa umožní pripojenie všetkým 2 239 obyvateľom obcí Malcov a Lenartov na novovybudovanú kanalizáciu. Výstavba ČOV sa bude realizovať v obci Malcov s celkovou projektovanou kapacitou 2 634 EO. Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

 

Projekt: Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV

 

Rozpočtový náklad: 9 430 082 €
Lehota výstavby: 30 mesiacov

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obci Streda nad Bodrogom a jej napojenie na novovybudovanú ČOV Streda nad Bodrogom.
Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 17 505,00 m a bude sa skladať z gravitačnej stokovej siete v celkovej dĺžke 12 529,40 m z plnostenných hladkých kanalizačných rúr PVC SN12 DN 300 mm a tlakovej stokovej siete v celkovej dĺžke 4 975,60 m z tlakových plnostenných jednovrstvových rúr PE100-RC PN 10. Na stokovej sieti je navrhovaných celkom 13 ks čerpacích staníc.
Na kanalizácii sa zároveň vybuduje 315 ks šácht a realizuje sa 657 ks jednoduchých kanalizačných odbočiek z plnostenných hladkých kanalizačných rúr PVC SN8 DN 150 mm v celkovej dĺžke 4 234,70 m a 3 ks združených kanalizačných prípojok z materiálu HDPE DN 200 mm v celkovej dĺžke 366,00 m.

Po jej dobudovaní sa umožní pripojenie všetkým 2 480 obyvateľom obce na novovybudovanú kanalizáciu. Výstavba ČOV sa bude realizovať v obci Streda nad Bodrogom s celkovou projektovanou kapacitou 2 900 EO. Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

 

Projekt: Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV

 

Rozpočtový náklad: 8 869 587 €
Lehota výstavby: 30 mesiacov

 

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obciach Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota a jej napojenie na novovybudovanú ČOV v Rochovciach.
Celková dĺžka novovybudovanej gravitačnej stokovej siete bude 9 723,4 m z kanalizačných PP rúr DN/ID 300 mm, konkrétne v obci Rochovce kanalizácia v celkovej dĺžke 2 565,0 m, v obci Slavošovce v celkovej dĺžke 2 319,0 m a v obci Čierna Lehota kanalizácia v celkovej dĺžke 4 839,4 m. Na kanalizácii sa zároveň vybuduje 371 ks jednoduchých kanalizačných odbočiek a združených prípojok z PP rúr DN/ID 150-200 mm v celkovej dĺžke 1 922,8 m, konkrétne v obci Rochovce 108 ks kanalizačných odbočiek v celkovej dĺžke 562,4 m, v obci Slavošovce 49 ks kanalizačných odbočiek a 8 ks združených prípojok v celkovej dĺžke 463,3 m a v obci Čierna Lehota 206 ks kanalizačných odbočiek v celkovej dĺžke 897,1 m.

Po jej dobudovaní sa umožní pripojenie všetkým 2 933 obyvateľom obcí Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota na novovybudovanú kanalizáciu. Výstavba ČOV sa bude realizovať v obci Rochovce s celkovou projektovanou kapacitou 3 100 EO. Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

 

Projekt: Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV

 

Rozpočtový náklad: 3 067 339 €
Lehota výstavby: 30 mesiacov

 

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v časti obci Kamenica nad Cirochou, ktorá ešte nie je odkanalizovaná, pričom v kapacite novobudovaných stôk je uvažované aj s výhľadovou výstavbou rodinných domov podľa spoločného Územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka a jej napojenie na intenzifikovanú čistiareň odpadových vôd v Kamenici nad Cirochou.
Splašková kanalizácia v obci Kamenica nad Cirochou sa vybuduje v celkovej dĺžke 3 113,08 m z kanalizačných PP rúr DN/ID 300 mm, pričom sa na kanalizácii zároveň vybuduje 91 ks jednoduchých kanalizačných odbočiek z kanalizačných PP rúr DN 150 mm v celkovej dĺžke 346,46 m s tým, že sa po dobudovaní kanalizácie umožní napojenie všetkým obyvateľov oboch obcí na kanalizáciu. Intenzifikáciou ČOV Kamenica nad Cirochou sa zvýši kvalita vypúšťaných vyčistených odpadových vôd za účelom dodržania limitných hodnôt znečistenia a zvýšenie projektovej kapacity ČOV na 3 226 EO.
Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a intenzifikovanú ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

 

 

Projekt: Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity

 

Rozpočtový náklad: 3 589 660 €
Lehota výstavby: 24 mesiacov

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je zvýšenie kapacity a modernizáciu existujúcej čistiarne odpadových vôd pri ponechaní existujúceho prítoku splaškových odpadových vôd a existujúceho odtoku vyčistených odpadových vôd aj s existujúcim výustným objektom do recipientu Novoveský potok.
Navrhovaná intenzifikácia existujúcej ČOV rieši modernizáciu mechanického predčistenia, nové biologické čistenie s denitrifikáciou a nitrifikáciou s jemnobublinnou aeráciou a internou cirkuláciou aktivačnej zmesi, nové dosadzovacie nádrže aj s čerpacou stanicou kalov a následné terciárne dočistenie membránovou filtráciou a kompletné nové kalové hospodárstvo s mechanickým odvodnením kalu.
Intenzifikáciou ČOV Košická Nová Ves sa zvýši kvalita vypúšťaných vyčistených odpadových vôd za účelom dodržania limitných hodnôt znečistenia a zvýšenie projektovej kapacity ČOV na 4 000 EO, čím sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.