Spoločnosť - Investície - Programovacie obdobie 2014 - 2020

Programovacie obdobie 2014 - 2020

 

 

 

 

 

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020
IROP - Európsky fond regionálneho rozvoja
1. Moravany - kanalizácia (RIÚS) 3 189 944
2. Ploské-Ortáše-Vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem (RIÚS) 1 108 100
3. Kuzmice - kanalizácia a ČOV (RIÚS) 4 124 839
4. Košická Polianka - vodovod (MFO) 1 059 416
5. Sady nad Torysou - vodovod (MFO) 48 083
6. Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod (RIÚS) 4 217 431
7. Fintice - kanalizácia (MFO) 1 253 562
  Spolu: 15 001 375

Poznámka:
RIÚS - Regionálna integrovaná územná stratégia
MFO - mestská funkčná oblasť

 

 

Projekty VVS a.s. kofinancované z fondov EÚ

– schválené Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Programovacie obdobie 2014 - 2020
(Integrovaný regionálny operačný program)

 

 

Projekt: Moravany - kanalizácia

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M831
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M831-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 3 189 943,94 €
Nenávratný finančný príspevok: 2 855 332,57 €

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 12 mesiacov
Začiatok realizácie: 02/2023
Ukončenie realizácie: 01/2024

 

Stručný popis projektu:

Obec Moravany, ktorá je predmetom tohto projektu leží západne od mesta Michalovce, vo vzdialenosti približne 8 km. Súčasťou obce sú Lučkovce, ležiace južne od Moravian. Obec Moravany má 1 031 obyvateľov a nedisponuje vybudovanou kanalizáciou. Predmetom tejto žiadosti je vybudovanie kanalizácie v obci Moravany a časti obce Moravany s názvom Lučkovce s cieľom zvýšiť podiel pripojených obyvateľov v počte 784 (čo predstavuje 76 % z celkového počtu obyvateľov 1031) na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV v Bánovciach nad Ondavou. Novovybudovaná verejná kanalizácia v obci Moravany a časti obce Lučkovce bude zaústená do jestvujúcej kanalizácie v obci Trhovište a splaškové vody budú následne odvedené jestvujúcou kanalizáciou do ČOV Bánovce nad Ondavou. Celková dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete bude 9 013 m, ktorá pozostáva z odbočiek, gravitačnej a tlakovej stokovej siete. Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesnených a nekontrolovaných vypúšťaných žúmp. Investorom ako aj prevádzkovateľom projektu bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a užívateľmi občania obce Moravany a časti obce Lučkovce.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- vybuduje sa gravitačná kanalizácie z PP DN 300 mm v celkovej dĺžke 4 916 m
- vybuduje sa 2 513 m výtlačného potrubia  z materiálu HDPE DN 65, 80, 100 mm
- 4 ks čerpacích staníc
- kanalizačné prípojky v počte 218 ks o celkovej dĺžke 1 584 m
- vybudovaním kanalizácie sa vytvoria podmienky pre napojenie 784 obyvateľov.
- vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu
- zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami
- zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp
- znížia sa náklady spojené s odvádzaním odpadových vôd

 

Projekt: Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M830
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M830-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 1 108 099,84 €
Nenávratný finančný príspevok: 997 289,86 €

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 11 mesiacov
Začiatok realizácie: 02/2023
Ukončenie realizácie: 12/2023


Stručný popis projektu:
 

Miestna časť obce Ploské – Ortáše sa nachádza severovýchodne približne 2,5 km od obce Ploské. Počet obyvateľov časti Ploské Ortáše je 276 z celkového počtu 1247 obyvateľov.

V časti obce Ploské - Ortáše nebola vybudovaná vodovodná sieť, obyvatelia využívali vlastné studne ako výhradný zdroj pitnej vody. Voda v studniach často nevyhovovala hygienickým potrebám, bola kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia boli nútení kupovať pre svoju potrebu balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd bolo problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádzalo k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov.
Bolo preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu došlo k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov miestnej časti, pretože došlo k odstráneniu problémov s pitnou vodou.
Realizáciou projektu sa vybudoval vodovod v časti obce Ploské - Ortáše, ktorý je napojený na jestvujúci vodovod v obci Ploské, výsledkom čoho je komplexné vyriešenie zásobovanie vodou v predmetnej aglomerácii. Novým vodovodom sa zároveň odstránilo riziko kontaminácie vody rôznymi škodlivými látkami.

V samotnej obci Ploské je vybudovaný vodovod. Zdrojom pitnej vody je VS Starina – Košice. Obec Ploské je súčasťou skupinového vodovodu Chrastné – Kráľovce – Ploské – Rozhanovce – Hrašovík. Akumulácia pitnej vody je zabezpečená z vodojemu Kráľovce.  Vodovod je v majetku obce a je prevádzkovaný VVS, a.s.. Dĺžka vybudovanej vodovodnej siete je 5,45 km bez prípojok, počet vodovodných prípojok je 150. Dobudovanie vodovodnej siete v časti obce priamo nadväzuje na už zrealizovaný vodovod, čím prispeje k efektívnejšiemu využívaniu vybudovanej vodovodnej siete a vodných zdrojov.
Realizáciou projektu sa dosiahli nasledovné výsledky:
- Čerpacia stanica v počte 1 ks,
- Vodojem 2x50 m3,
- Potrubím HDPE DN 100 o celkovej dĺžke 355,63 m sa zabezpečil prívod pitnej vody do čerpacej stanice  odtiaľ sa potrubím DN 80 o celkovej dĺžke 3732,27 m dopraví pitná voda z čerpacej stanice do vodojemu,
- Vodovodná sieť o celkovej dĺžke 2668,58 m napojená na vodojem, potrubím HDPE DN 100 PN 10 – 1537,17 m a DN 80 PN 10 – 1131,41 m,
- Vodovodné prípojky v počte 90 ks o celkovej dĺžke 517,07 m,
- Odpad z vodojemu (odvedenie vôd z bezpečnostného prepadu, prelivu) potrubie PP DN 150, o celkovej dĺžke 168,38 m,
- Realizáciou projektu (vyššie uvedených objektov) sa vybudovala vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre všetky obývané objekty miestnej časti Ploské – Ortáše, ktoré sú dostupné z verejných komunikácií,
- Zvýšenie percentuálnej napojenosti na verejný vodovod obyvateľov v rámci obce Ploské. Aktuálne napojených na verejný vodovod je 965 obyvateľov a ukončením realizácie projektu sa umožnilo postupné napojenie na verejný vodovod ďalším 276 obyvateľov, čo bude predstavovať 99,52 % z celkového počtu obyvateľov Ploského. Vytvorili sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, a tiež dôjde k zvýšeniu celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

 


Projekt: Kuzmice – Kanalizácia a ČOV

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M868
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M868-421-19


Celkové oprávnené výdavky: 4 124 838,66 €
Nenávratný finančný príspevok: 3 712 354,79 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 15 mesiacov
Začiatok realizácie: 12/2022

Ukončenie realizácie: 03/2024

 

Stručný popis projektu:

Obec Kuzmice sa nachádza v Košickom kraji. Žije v nej cca 1 700 obyvateľov. Počtom obyvateľov obec patrí medzi obce s najvyšším počtom obyvateľov spomedzi obcí Košického kraja oprávnených predložiť projekt v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. V uliciach obce sú už vybudované rozvody vodovodu, plynovodu, telekomunikačných a elektrických káblov a rozvody vzdušných vedení – VN, NN, telekomunikačné vedenie. Pokiaľ ide o odvádzanie splaškových vôd, v súčasnosti sú jednotlivé domy odkanalizované do žúmp, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vodonepriepustné, čím dochádza k ohrozovaniu kvality podzemných aj povrchových vôd a zhoršovaniu životného prostredia. Obec patrí do okresu Trebišov, pričom v zmysle Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Košického kraja (ďalej len krajský plán) v obvodoch Rožňava, Trebišov, Sobrance, Košice – okolie sa má v rámci rozvoja verejných kanalizácií  zvyšovať percentuálny podiel obcí napojených  na  verejnú  
kanalizáciu a ČOV a v  obvodoch  Košice - okolie  a Trebišov zvýšiť percentuálny podiel občanov napojených na verejnú kanalizáciu. Okrem toho sa v zmysle krajského plánu majú kanalizačné systémy budovať komplexne, t.j. vrátane ČOV.

Projekt rieši výstavbu kanalizačnej siete v obci Kuzmice (okres Trebišov) vrátane súvisiacich objektov na kanalizačnej sieti a výstavbu ČOV, ktorá v obci absentuje. Hlavným cieľom projektu je Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v obci verejnou kanalizáciou a ich čistenie v novovybudovanej ČOV v záujme ochrany životného prostredia a zvýšenia kvality života v obci.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- bude vybudovaných 4 618,60 m kanalizačnej siete (vrátane výtlačných potrubí) a nová ČOV.
- Na kanalizáciu a ČOV bude novopripojených 1 022 ekvivalentných obyvateľov (merateľný
  ukazovateľ Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd), čo je
  cca 58 % obyvateľov obce. Hodnota tohto ukazovateľa je vypočítaná vychádzajúc z počtu
  kanalizačných prípojok, ktoré budú v obci zrealizované z tohto projektu (t. j. 292).
- vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore
  vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu,
- zníži sa znečisťovanie podzemných vôd netesnými žumpami,
- zníži sa znečistenie povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp,
- znížia sa náklady spojené s odvádzaním odpadových vôd.

Po realizácii projektu bude vybudovaná kanalizačná sieť v obci, čo umožní bezpečné odvádzanie produkovaných splaškových vôd, ako aj ich čistenie v novovybudovanej ČOV. Týmto budú odstránené základné vodohospodárske aj hygienické nedostatky, ktoré majú vplyv na kvalitu života v obci, nakoľko bude zamedzené ohrozovaniu kvality podzemných aj povrchových vôd splaškovými vodami. Dosiahne sa zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné konkrétne výsledky:
-    vybuduje sa nová ČOV pre 1 022 EO
-    vybuduje sa gravitačné kanalizačné potrubie z materiálu PVC  DN 300 mm, SN 12 v celkovej dĺžke 4 221,2 m
-    na stokovej sieti sa vybuduje 7 ks čerpacích staníc
-    vybudujú sa výtlačné potrubia z ČS z materiálu PE100 RC d 63/3,6 v celkovej dĺžke 397,4 m
-    vybuduje sa 292 ks kanalizačných prípojok gravitačných z materiálu PVC DN 150 mm resp. DN 200 mm v celkovej dĺžke 1 825,80 m

 

 

Projekt: Košická Polianka - vodovod

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M822
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M822-421-19


Celkové oprávnené výdavky: 1 059 415,96 €
Nenávratný finančný príspevok: 953 473,36 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 20 mesiacov
Začiatok realizácie: 11/2022
Ukončenie realizácie: 12/2023


Stručný popis projektu:

Územie realizácie projektu sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice v geomorfologickej jednotke Košická kotlina. Stavba je situovaná v katastrálnom území –Sady nad Torysou. Obec je napojená na nadradenú cestnú sieť Košického kraja, okresu Košice – okolie a na mesto Košice prostredníctvom cesty III/3410 aIII/3321.
Obec Sady nad Torysou je plynofikovaná, má čiastočne vybudovaný verejný vodovod. Obyvatelia ktorí nie sú napojení na verejný vodovod využívajú vlastné studne ako zdroj vody. Voda v studniach často nevyhovuje hygienickým potrebám, je kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia sú nútení kupovať pre svoje potreby balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd je problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádza k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov. Bolo preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu došlo k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov riešenej časti, pretože sa vytvorili podmienky na odstránenie vyššie uvedených problémov s pitnou vodou.

Realizáciou projektu sa vybudoval vodovod v obci Sady nad Torysou, ktorý je napojený na jestvujúci vodovod v obci Sady nad Torysou, výsledkom čoho sa zvýšilo zásobovanie vodou obyvateľov v predmetnej aglomerácii. V obci Sady nad Torysou časť Byster sa nachádza vodojem, ktorý zabezpečuje nepretržitý príjem pitnej vody v už existujúcom verejnom vodovode. Existujúci vodojem vyhovuje podľa STN 75 5302 na dobudovanie verejného vodovodu, z toho dôvodu nebola nutná výstavba nového vodojemu. Novým vodovodom sa odstránilo riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.

Realizáciou projektu boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
- Napojenie vodovodnej siete Košická Polianka na existujúcu vodovodnú sieť v obci Sady nad Torysou,
- Zásobné potrubie Košická Polianka o celkovej dĺžke 940,60 m,
- Vodovodná sieť Košická Polianka o celkovej dĺžke 5124,27 m,
- Vodovodné prípojky v počte 263 ks o celkovej dĺžke 1460,00 m,
- Realizáciou projektu sa vybudovala vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre celú obec Košická Polianka, a teda sa umožnilo postupné napojenie na verejný vodovod 1028 obyvateľom obce, čím sa vytvorili kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu a tiež dôjde k zvýšeniu celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

 

 

Projekt: Sady nad Torysou - vodovod

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041N711
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041N711-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 48 083 €
Nenávratný finančný príspevok: 43 275 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 4 mesiace
Začiatok realizácie: 06/2020
Ukončenie realizácie: 09/2020

 

Stručný popis projektu:

Územie realizácie projektu sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice v geomorfologickej jednotke Košická kotlina. Stavba je situovaná v katastrálnom území –Sady nad Torysou. Obec je napojená na nadradenú cestnú sieť Košického kraja, okresu Košice – okolie a na mesto Košice prostredníctvom cesty III/3410 aIII/3321. Obec Sady nad Torysou je plynofikovaná, má čiastočne vybudovaný verejný vodovod. Obyvatelia ktorí nie sú napojení na verejný vodovod využívajú vlastné studne ako zdroj vody. Voda v studniach často nevyhovuje hygienickým potrebám, je kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia sú nútení kupovať pre svoje potreby balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd je problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádza k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov. Bolo preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu došlo k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov riešenej časti, pretože sa vytvorili podmienky na odstránenie vyššie uvedených problémov s pitnou vodou.

Realizáciou projektu sa vybudoval vodovod v obci Sady nad Torysou, ktorý je napojený na jestvujúci vodovod v obci Sady nad Torysou, výsledkom čoho sa zvýšilo zásobovanie vodou obyvateľov v predmetnej aglomerácii. V obci Sady nad Torysou časť Byster sa nachádza vodojem, ktorý zabezpečuje nepretržitý príjem pitnej vody v už existujúcom verejnom vodovode. Existujúci vodojem vyhovuje podľa STN 75 5302 na dobudovanie verejného vodovodu, z toho dôvodu nebola nutná výstavba nového vodojemu. Novým vodovodom sa odstránilo riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.

Realizáciou projektu boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
- Výstavba Rad 4-1 obec Sady nad Torysou časť Zdoba 125,60 m
- Výstavba Rad 6-2 obec Sady nad Torysou časť Byster 178,40 m
Celková dĺžka rozvodnej vodovodnej siete je 304,00 m, čoho výsledkom bude napojenie projektom zainteresovaných obyvateľov obce Sady nad Torysou.

Realizáciou projektu sa vybudovala vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre časť obce Sady nad Torysou, ktorá touto možnosťou nedisponovala, čím sa zvýši percentuálna napojenosť na verejný vodovod obyvateľov obce. Vytvorili sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu a tiež sa zvýšila celková životná úroveň obyvateľstva.

 


Projekt: Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M897
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M897-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 4 217 431,26 €
Nenávratný finančný príspevok: 3 795 688,13 €

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov
Začiatok realizácie: -
Ukončenie realizácie: -


Stručný popis projektu:
Hlavným dôvodom výstavby vodovodu pre túto oblasť sú veľmi zlé pomery v zásobovaní pitnou vodou. Obyvateľstvo obcí je zásobované pitnou vodou z individuálnych domových studní. V záujmovej oblasti prebieha intenzívna poľnohospodárska činnosť, preto hygienické pomery kvality podzemných vôd sú značne nepriaznivé, individuálne domové studne nezabezpečujú normou predpísanú kvalitu vody a v mnohých prípadoch nespĺňajú ani základné podmienky hygienickej ochrany vodného zdroja. Suché resp. bezzrážkové ročné obdobie spôsobuje podstatný pokles výdatnosti jestvujúcich vodných zdrojov, ale najmä zhoršenie kvality vody. Spomenuté negatívne skutočnosti v zásobovaní pitnou vodou záujmovej oblasti sa odstránia zabezpečením zásobovania z dostatočne výdatného vodného zdroja, s kvalitnou a hygienicky nezávadnou pitnou vodou. V záujmovej oblasti sa nenachádza žiadny vodný zdroj, ktorý by spĺňal požiadavky na množstvo a kvalitu vody potrebnú pre hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod bude preto napojený na vodovodné potrubie DN 1 000 mm Východoslovenskej vodárenskej sústavy, úsek VDJ Medzianky – Košice, do ktorého priteká upravená pitná voda z vodárenskej nádrže Starina.

Doteraz bola zrealizovaná výstavba prívodného potrubia „A“ (obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), „B“(obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), „C“ (obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), vodojemu Tulčík 2 x 250 m3, zásobného potrubia „P“ (obec Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Podhorany, Tulčík) a zásobného potrubia „T“ (obec Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Podhorany, Tulčík). Obec Veľký Slivník má vybudovaný vodovod, vodný zdroj je však nedostatočnej kapacity.

Výstupom projektu bude vybudovaný skupinový vodovod v obciach Záhradné, Tulčík, Podhorany a Veľký Slivník v celkovej dĺžke 28 643,0 m vrátane 695 ks vodovodných prípojok v celkovej dĺžke 4 170,0 m a vodojem „Záhradné“ o objeme 650 m3 vrátane čerpacej stanice. Realizáciou projektu sa zabezpečí potrebná kvantita a kvalita pitnej vody a umožní sa prístup k základným environmentálnym službám pre 3 475 obyvateľov, čím sa dosiahne predpoklad zlepšenia zdravotného stavu a životnej úrovne obyvateľov.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné konkrétne výsledky:
    - Prívod vody pre Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod:
•   Prívodné potrubie „D“ v celkovej dĺžke 4 336 m z profilu DN/ID150 mm a využijú sa rúry z HDPE PE 100 podľa STN 64 3041
    - Čerpacia stanica v počte 1 ks (Q = 7,85 l/s)
    - výtlačné potrubie „B“ do vodojemu „Záhradné“ v celkovej dĺžke 791 m a vybuduje sa z profilu DN/ID 100 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
    - Vodojem „Záhradné“ 650 m3
    - Zásobné potrubie „Z“ - Záhradné v celkovej dĺžke 1 169 m a vybuduje sa z profilu DN/ID 150 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
    - Vodovodná sieť Záhradné
•   Celková dĺžka potrubia rozvodnej vodovodnej siete je 7 849 m, vybuduje sa z profilov DN/ID 150-100 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
•   Domové vodovodné prípojky v počte 230 ks v celkovej dĺžke 1 380 m z rúr IPE DN 32 mm
    - Vodovodná sieť Tulčík
•   Celková dĺžka potrubia rozvodnej vodovodnej siete je 8 351 m, vybuduje sa z profilov DN/ID 100 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
•   Domové vodovodné prípojky v počte 305 ks v celkovej dĺžke 1 380 m z rúr IPE DN 32 mm
    - Zásobné potrubie „VS“ – Veľký Slivník v celkovej dĺžke 850 m a vybuduje sa z profilu DN/ID 150 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
    - Vodovodná sieť Podhorany
•   Celková dĺžka potrubia rozvodnej vodovodnej siete je 5 297 m, vybuduje sa z profilov DN/ID 100 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
•   Domové vodovodné prípojky v počte 160 ks v celkovej dĺžke 960 m z rúr IPE DN 32 mm


 


Projekt: Fintice - kanalizácia

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M845
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M845-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 1 253 562,13 €
Nenávratný finančný príspevok: 1 128 205,92 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 12 mesiacov
Začiatok realizácie: 11/2022
Ukončenie realizácie: 11/2023


Stručný popis projektu:

Obec Fintice nemala vybudovanú kanalizáciu. Vzniknutá produkcia splaškových odpadových vôd z domácnosti, občianskej a technickej vybavenosti obce bola zachytávaná výhradne v domových žumpách s následným odvozom do najbližšej ČOV na jej čistenie. Dôvody realizácie projektu boli preto najmä ekologické. Išlo teda o potrebu ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami ale tiež sa prihliadalo aj na možnosť ďalšieho rozvoja obce.
Predmetom projektu bola výstavba splaškovej kanalizácie v obci Fintice. Splaškové odpadové vody vznikajúce spotrebou pitnej vody v domácnostiach a v zariadeniach občianskej a technickej vybavenosti obce sú odvádzane na likvidáciu cez stokovú sieť a výtlačné potrubie do jestvujúcej kanalizácie mesta Prešov a následne do ČOV Prešov.

Realizáciou projektu boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
- vybudovalo sa 2260,19 m gravitačnej kanalizácie z materiálu PVC DN 300 mm a DN 250 mm a 2729,20 m výtlačného potrubia,

- kanalizačné odbočky v počte 113 ks o celkovej dĺžke 595,45 m, 1 ks čerpacej stanice a tým sa vytvorili podmienky pre napojenie 600 obyvateľov obce Fintice ako aj napojenie ZŠ a MŠ v obci,
- vytvorili sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu,
- znížilo sa znečisťovanie podzemných vôd netesnými žumpami,
- znížilo sa znečistenie povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp,
- znížili sa náklady spojené s odvádzaním odpadových vôd.

Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV Prešov sa dosiahlo zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.