Spoločnosť - Investície - Programovacie obdobie 2014 - 2020

Programovacie obdobie 2014 - 2020

 

 

 

 

 

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020
IROP - Európsky fond regionálneho rozvoja
1. Moravany - kanalizácia (RIÚS) 3 208 091
2. Ploské-Ortáše-Vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem (RIÚS) 1 108 100
3. Kuzmice - kanalizácia a ČOV (RIÚS) 4 124 839
4. Košická Polianka - vodovod (MFO) 1 059 416
5. Sady nad Torysou - vodovod (MFO) 48 083
6. Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod (RIÚS) 4 217 431
7. Fintice - kanalizácia (MFO) 1 253 562
  Spolu: 15 019 522
 
OP KŽP - Kohézny fond
1. Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV 12 044 658
2. Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV 9 663 742
3. Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody 37 038 898
  Spolu: 58 747 298
  SPOLU ZA CELÉ PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020 73 766 820

Poznámka:
RIÚS - Regionálna integrovaná územná stratégia
MFO - mestská funkčná oblasť

 

 

Projekty VVS a.s. kofinancované z fondov EÚ

– schválené Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Programovacie obdobie 2014 - 2020
(Integrovaný regionálny operačný program)

 

 

Projekt: Moravany - kanalizácia

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M831
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M831-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 3 208 091 €
Nenávratný finančný príspevok: 2 887 012 €

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 12 mesiacov
Začiatok realizácie: 10/2022
Ukončenie realizácie: 09/2023

 

Stručný popis projektu:

Obec Moravany, ktorá je predmetom tohto projektu leží západne od mesta Michalovce, vo vzdialenosti približne 8 km. Súčasťou obce sú Lučkovce, ležiace južne od Moravian. Obec Moravany má 1 031 obyvateľov a nedisponuje vybudovanou kanalizáciou. Predmetom tejto žiadosti je vybudovanie kanalizácie v obci Moravany a časti obce Moravany s názvom Lučkovce s cieľom zvýšiť podiel pripojených obyvateľov v počte 784 (čo predstavuje 76 % z celkového počtu obyvateľov 1031) na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV v Bánovciach nad Ondavou. Novovybudovaná verejná kanalizácia v obci Moravany a časti obce Lučkovce bude zaústená do jestvujúcej kanalizácie v obci Trhovište a splaškové vody budú následne odvedené jestvujúcou kanalizáciou do ČOV Bánovce nad Ondavou. Celková dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete bude 9 013 m, ktorá pozostáva z odbočiek, gravitačnej a tlakovej stokovej siete. Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesnených a nekontrolovaných vypúšťaných žúmp. Investorom ako aj prevádzkovateľom projektu bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a užívateľmi občania obce Moravany a časti obce Lučkovce.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- vybuduje sa gravitačná kanalizácie z PP DN 300 mm v celkovej dĺžke 4 916 m
- vybuduje sa 2 513 m výtlačného potrubia  z materiálu HDPE DN 65, 80, 100 mm
- 4 ks čerpacích staníc
- kanalizačné prípojky v počte 218 ks o celkovej dĺžke 1 584 m
- vybudovaním kanalizácie sa vytvoria podmienky pre napojenie 784 obyvateľov.
- vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu
- zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami
- zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp
- znížia sa náklady spojené s odvádzaním odpadových vôd

 

Projekt: Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M830
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M830-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 1 108 100 €
Nenávratný finančný príspevok: 997 290 €

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 12 mesiacov
Začiatok realizácie: 10/2022
Ukončenie realizácie: 09/2023


Stručný popis projektu:

Miestna časť obce Ploské – Ortáše sa nachádza severovýchodne približne 2,5 km od obce Ploské. Počet obyvateľov časti Ploské Ortáše je 276 z celkového počtu 909 obyvateľov.

V súčasnosti nie je v časti obce Ploské - Ortáše vybudovaná vodovodná sieť, obyvatelia využívajú vlastné studne ako zdroj vody. Voda v studniach často nevyhovuje hygienickým potrebám, je kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia sú nútený kupovať pre svoje potreby balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd je problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádza k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov.
Je preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu dôjde k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov miestnej časti, pretože dôjde k odstráneniu problémov s pitnou vodou.
Realizáciou projektu sa vybuduje vodovod v časti obce Ploské - Ortáše, ktorý bude napojený na jestvujúci vodovod v obci Ploské, výsledkom čoho bude komplexné vyriešenie zásobovanie vodou v predmetnej aglomerácii. Novým vodovodom sa odstráni riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.

V samotnej obci je vybudovaný vodovod. Zdrojom pitnej vody je VS Starina – Košice. Obec Ploské je súčasťou skupinového vodovodu Chrastné – Kráľovce – Ploské – Rozhanovce – Hrašovík. Akumulácia pitnej vody je zabezpečená z vodojemu Kráľovce.  Vodovod je v majetku obce a je prevádzkovaný VVS, a.s.. Dĺžka vybudovanej vodovodnej siete je 5,45 km bez prípojok, počet vodovodných prípojok je 150. Dobudovanie vodovodnej siete v časti obce priamo nadväzuje na už zrealizovaný vodovod, čím prispeje k efektívnejšiemu využívaniu vybudovanej vodovodnej siete a vodných zdrojov.
Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- Čerpacia stanica v počte 1 ks
- Vodojem 2x50 m3
- Potrubím HDPE DN 100 o celkovej dĺžke 352 m sa zabezpečí prívod pitnej vody do čerpacej stanice  odtiaľ sa potrubím DN 80 o celkovej dĺžke 3750 m dopraví pitná voda z čerpacej stanice do vodojemu
- Vodovodná sieť o celkovej dĺžke 2761 m napojená na vodojem, potrubím HDPE DN 100 PN 10 - 1 526 m a DN 80 PN 10 - 1235 m
- Odpad z vodojemu (odvedenie vôd z bezpečnostného prepadu, prelivu) potrubie PP DN 150, o celkovej dĺžke 155 m
- Realizáciou projektu (vyššie uvedených objektov) sa vybuduje vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre všetky obývané objekty miestnej časti Ploské – Ortáše, ktoré sú dostupné z verejných komunikácií.
- Zvýšenie percentuálnej napojenosti na verejný vodovod obyvateľov v rámci obce Ploské. Aktuálne napojení na verejný vodovod je 537 obyvateľov, realizáciou projektu sa predpokladá, že sa napojí na verejný vodovod 276 obyvateľov, čo predstavuje 33,95 % z celkového počtu obyvateľov Ploského. Vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, a tiež zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

 


Projekt: Kuzmice – Kanalizácia a ČOV

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M868
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M868-421-19


Celkové oprávnené výdavky: 4 124 839 €
Nenávratný finančný príspevok: 3 712 355 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 15 mesiacov
Začiatok realizácie: 09/2022

Ukončenie realizácie: 12/2023

 

Stručný popis projektu:

Obec Kuzmice sa nachádza v Košickom kraji. Žije v nej cca 1 700 obyvateľov. Počtom obyvateľov obec patrí medzi obce s najvyšším počtom obyvateľov spomedzi obcí Košického kraja oprávnených predložiť projekt v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. V uliciach obce sú už vybudované rozvody vodovodu, plynovodu, telekomunikačných a elektrických káblov a rozvody vzdušných vedení – VN, NN, telekomunikačné vedenie. Pokiaľ ide o odvádzanie splaškových vôd, v súčasnosti sú jednotlivé domy odkanalizované do žúmp, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vodonepriepustné, čím dochádza k ohrozovaniu kvality podzemných aj povrchových vôd a zhoršovaniu životného prostredia. Obec patrí do okresu Trebišov, pričom v zmysle Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie Košického kraja (ďalej len krajský plán) v obvodoch Rožňava, Trebišov, Sobrance, Košice – okolie sa má v rámci rozvoja verejných kanalizácií  zvyšovať percentuálny podiel obcí napojených  na  verejnú  
kanalizáciu a ČOV a v  obvodoch  Košice - okolie  a Trebišov zvýšiť percentuálny podiel občanov napojených na verejnú kanalizáciu. Okrem toho sa v zmysle krajského plánu majú kanalizačné systémy budovať komplexne, t.j. vrátane ČOV.

Projekt rieši výstavbu kanalizačnej siete v obci Kuzmice (okres Trebišov) vrátane súvisiacich objektov na kanalizačnej sieti a výstavbu ČOV, ktorá v obci absentuje. Hlavným cieľom projektu je Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v obci verejnou kanalizáciou a ich čistenie v novovybudovanej ČOV v záujme ochrany životného prostredia a zvýšenia kvality života v obci.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- bude vybudovaných 4 618,60 m kanalizačnej siete (vrátane výtlačných potrubí) a nová ČOV.
- Na kanalizáciu a ČOV bude novopripojených 1 022 ekvivalentných obyvateľov (merateľný
  ukazovateľ Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd), čo je
  cca 58 % obyvateľov obce. Hodnota tohto ukazovateľa je vypočítaná vychádzajúc z počtu
  kanalizačných prípojok, ktoré budú v obci zrealizované z tohto projektu (t. j. 292).
- vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore
  vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu,
- zníži sa znečisťovanie podzemných vôd netesnými žumpami,
- zníži sa znečistenie povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp,
- znížia sa náklady spojené s odvádzaním odpadových vôd.

Po realizácii projektu bude vybudovaná kanalizačná sieť v obci, čo umožní bezpečné odvádzanie produkovaných splaškových vôd, ako aj ich čistenie v novovybudovanej ČOV. Týmto budú odstránené základné vodohospodárske aj hygienické nedostatky, ktoré majú vplyv na kvalitu života v obci, nakoľko bude zamedzené ohrozovaniu kvality podzemných aj povrchových vôd splaškovými vodami. Dosiahne sa zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné konkrétne výsledky:
-    vybuduje sa nová ČOV pre 1 022 EO
-    vybuduje sa gravitačné kanalizačné potrubie z materiálu PVC  DN 300 mm, SN 12 v celkovej dĺžke 4 221,2 m
-    na stokovej sieti sa vybuduje 7 ks čerpacích staníc
-    vybudujú sa výtlačné potrubia z ČS z materiálu PE100 RC d 63/3,6 v celkovej dĺžke 397,4 m
-    vybuduje sa 292 ks kanalizačných prípojok gravitačných z materiálu PVC DN 150 mm resp. DN 200 mm v celkovej dĺžke 1 825,80 m

 

 

Projekt: Košická Polianka - vodovod

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M822
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M822-421-19


Celkové oprávnené výdavky: 1 059 416 €
Nenávratný finančný príspevok: 953 474 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 20 mesiacov
Začiatok realizácie: 04/2021
Ukončenie realizácie: 11/2022


Stručný popis projektu:

Územie realizácie projektu sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice v geomorfologickej jednotke Košická kotlina. Stavba je situovaná v katastrálnom území –Košická Polianka. Obec je napojená na nadradenú cestnú sieť Košického kraja, okresu Košice – okolie a na mesto Košice prostredníctvom cesty III/3410 aIII/3321.

Obec Košická Polianka je plynofikovaná, nemá vybudovaný verejný vodovod, obyvatelia využívajú vlastné studne ako zdroj vody. Kanalizácia v obci vybudovaná nie je. Voda v studniach často nevyhovuje hygienickým potrebám, je kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia sú nútený kupovať pre svoje potreby balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd je problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádza k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov. Je preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu dôjde k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov miestnej časti, pretože dôjde k odstráneniu problémov s pitnou vodou.

Realizáciou projektu sa vybuduje vodovod v obci Košická Polianka, ktorý bude napojený na jestvujúci vodovod v obci Sady nad Torysou, výsledkom čoho bude komplexné vyriešenie zásobovanie vodou v predmetnej aglomerácii.

V obci Sady nad Torysou sa nachádza vodojem, ktorý zabezpečuje nepretržitý príjem pitnej vody v už existujúcom verejnom vodovode. Existujúci vodojem vyhovuje podľa STN 75 5302 na vybudovanie nového verejného vodovodu z toho dôvodu nie je nutná výstavba nového vodojemu. Novým vodovodom sa odstráni riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.
Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky.
- Napojenie vodovodnej siete Košická Polianka na existujúcu vodovodnú sieť 367,52.
- Zásobné potrubie Košická Polianka o celkovej dĺžke 932,85 m.
- Vodovodná sieť Košická Polianka o celkovej dĺžke 4 759,11 m
- Vodovodné prípojky Košická Polianka, celková počet 263 ks a dĺžka 1 450 m (nie je súčasťou rozpočtu)
- Výsledkom vyššie spomínaných objektov je: Napojenie 1 028 obyvateľov obce Košická Polianka.
- Realizáciou projektu sa vybuduje vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre celú obec Košická Polianka.
- Zvýšenie percentuálnej napojenosti na verejný vodovod obyvateľov obce. Vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu a tiež zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

 

 

 

Projekt: Sady nad Torysou - vodovod

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041N711
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041N711-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 48 083 €
Nenávratný finančný príspevok: 43 275 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 4 mesiace
Začiatok realizácie: 06/2020
Ukončenie realizácie: 09/2020

 

Stručný popis projektu:

Územie realizácie projektu sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice v geomorfologickej jednotke Košická kotlina. Stavba je situovaná v katastrálnom území –Sady nad Torysou. Obec je napojená na nadradenú cestnú sieť Košického kraja, okresu Košice – okolie a na mesto Košice prostredníctvom cesty III/3410 aIII/3321. Obec Sady nad Torysou je plynofikovaná, má čiastočne vybudovaný verejný vodovod. Obyvatelia ktorí nie sú napojení na verejný vodovod využívajú vlastné studne ako zdroj vody. Voda v studniach často nevyhovuje hygienickým potrebám, je kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia sú nútení kupovať pre svoje potreby balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd je problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádza k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov. Bolo preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu došlo k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov riešenej časti, pretože sa vytvorili podmienky na odstránenie vyššie uvedených problémov s pitnou vodou.

Realizáciou projektu sa vybudoval vodovod v obci Sady nad Torysou, ktorý je napojený na jestvujúci vodovod v obci Sady nad Torysou, výsledkom čoho sa zvýšilo zásobovanie vodou obyvateľov v predmetnej aglomerácii. V obci Sady nad Torysou časť Byster sa nachádza vodojem, ktorý zabezpečuje nepretržitý príjem pitnej vody v už existujúcom verejnom vodovode. Existujúci vodojem vyhovuje podľa STN 75 5302 na dobudovanie verejného vodovodu, z toho dôvodu nebola nutná výstavba nového vodojemu. Novým vodovodom sa odstránilo riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.

Realizáciou projektu boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
- Výstavba Rad 4-1 obec Sady nad Torysou časť Zdoba 125,60 m
- Výstavba Rad 6-2 obec Sady nad Torysou časť Byster 178,40 m

Celková dĺžka rozvodnej vodovodnej siete je 304,00 m, čoho výsledkom bude napojenie projektom zainteresovaných obyvateľov obce Sady nad Torysou.

Realizáciou projektu sa vybudovala vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre časť obce Sady nad Torysou, ktorá touto možnosťou nedisponovala, čím sa zvýši percentuálna napojenosť na verejný vodovod obyvateľov obce. Vytvorili sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu a tiež sa zvýšila celková životná úroveň obyvateľstva.

 


Projekt: Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M897
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M897-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 4 217 431 €
Nenávratný finančný príspevok: 3 795 688 €

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov
Začiatok realizácie: 07/2022
Ukončenie realizácie: 12/2023


Stručný popis projektu:
Hlavným dôvodom výstavby vodovodu pre túto oblasť sú veľmi zlé pomery v zásobovaní pitnou vodou. Obyvateľstvo obcí je zásobované pitnou vodou z individuálnych domových studní. V záujmovej oblasti prebieha intenzívna poľnohospodárska činnosť, preto hygienické pomery kvality podzemných vôd sú značne nepriaznivé, individuálne domové studne nezabezpečujú normou predpísanú kvalitu vody a v mnohých prípadoch nespĺňajú ani základné podmienky hygienickej ochrany vodného zdroja. Suché resp. bezzrážkové ročné obdobie spôsobuje podstatný pokles výdatnosti jestvujúcich vodných zdrojov, ale najmä zhoršenie kvality vody. Spomenuté negatívne skutočnosti v zásobovaní pitnou vodou záujmovej oblasti sa odstránia zabezpečením zásobovania z dostatočne výdatného vodného zdroja, s kvalitnou a hygienicky nezávadnou pitnou vodou. V záujmovej oblasti sa nenachádza žiadny vodný zdroj, ktorý by spĺňal požiadavky na množstvo a kvalitu vody potrebnú pre hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod bude preto napojený na vodovodné potrubie DN 1 000 mm Východoslovenskej vodárenskej sústavy, úsek VDJ Medzianky – Košice, do ktorého priteká upravená pitná voda z vodárenskej nádrže Starina.

Doteraz bola zrealizovaná výstavba prívodného potrubia „A“ (obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), „B“(obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), „C“ (obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), vodojemu Tulčík 2 x 250 m3, zásobného potrubia „P“ (obec Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Podhorany, Tulčík) a zásobného potrubia „T“ (obec Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Podhorany, Tulčík). Obec Veľký Slivník má vybudovaný vodovod, vodný zdroj je však nedostatočnej kapacity.

Výstupom projektu bude vybudovaný skupinový vodovod v obciach Záhradné, Tulčík, Podhorany a Veľký Slivník v celkovej dĺžke 28 643,0 m vrátane 695 ks vodovodných prípojok v celkovej dĺžke 4 170,0 m a vodojem „Záhradné“ o objeme 650 m3 vrátane čerpacej stanice. Realizáciou projektu sa zabezpečí potrebná kvantita a kvalita pitnej vody a umožní sa prístup k základným environmentálnym službám pre 3 475 obyvateľov, čím sa dosiahne predpoklad zlepšenia zdravotného stavu a životnej úrovne obyvateľov.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné konkrétne výsledky:
    - Prívod vody pre Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod:
•   Prívodné potrubie „D“ v celkovej dĺžke 4 336 m z profilu DN/ID150 mm a využijú sa rúry z HDPE PE 100 podľa STN 64 3041
    - Čerpacia stanica v počte 1 ks (Q = 7,85 l/s)
    - výtlačné potrubie „B“ do vodojemu „Záhradné“ v celkovej dĺžke 791 m a vybuduje sa z profilu DN/ID 100 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
    - Vodojem „Záhradné“ 650 m3
    - Zásobné potrubie „Z“ - Záhradné v celkovej dĺžke 1 169 m a vybuduje sa z profilu DN/ID 150 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
    - Vodovodná sieť Záhradné
•   Celková dĺžka potrubia rozvodnej vodovodnej siete je 7 849 m, vybuduje sa z profilov DN/ID 150-100 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
•   Domové vodovodné prípojky v počte 230 ks v celkovej dĺžke 1 380 m z rúr IPE DN 32 mm
    - Vodovodná sieť Tulčík
•   Celková dĺžka potrubia rozvodnej vodovodnej siete je 8 351 m, vybuduje sa z profilov DN/ID 100 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
•   Domové vodovodné prípojky v počte 305 ks v celkovej dĺžke 1 380 m z rúr IPE DN 32 mm
    - Zásobné potrubie „VS“ – Veľký Slivník v celkovej dĺžke 850 m a vybuduje sa z profilu DN/ID 150 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
    - Vodovodná sieť Podhorany
•   Celková dĺžka potrubia rozvodnej vodovodnej siete je 5 297 m, vybuduje sa z profilov DN/ID 100 mm a využijú sa rúry z HDPE PE100 podľa STN 64 3041
•   Domové vodovodné prípojky v počte 160 ks v celkovej dĺžke 960 m z rúr IPE DN 32 mm


 


Projekt: Fintice - kanalizácia

 

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M845
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302041M845-421-19

Celkové oprávnené výdavky: 1 253 562 €
Nenávratný finančný príspevok: 1 128 206 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 12 mesiacov
Začiatok realizácie: 10/2022
Ukončenie realizácie: 10/2023


Stručný popis projektu:
Obec Fintice má 1970 obyvateľov a nemá vybudovanú kanalizáciu. Vzniknutá produkcia splaškových odpadových vôd z domácnosti, občianskej a technickej vybavenosti obce je zachytávaná v domových žumpách s následným odvozom do najbližšej ČOV na čistenie. Dôvody realizácie projektu sú najmä ekologické. Ide o potrebu ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami, a tiež z hľadiska možnosti rozvoja obci. Súčasný spôsob likvidácie odpadových vôd, a to cez žumpy, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné, je už neúnosný a v značnej miere ohrozuje životné prostredie.

Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obci Fintice. Splaškové odpadové vody vznikajúce spotrebou pitnej vody v domácnostiach a v zariadeniach občianskej a technickej vybavenosti obce budú odvádzane na likvidáciu cez stokovú sieť a výtlačné potrubie do jestvujúcej kanalizácie mesta Prešov a následne do ČOV Prešov.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- vybuduje sa 2 256 m gravitačnej kanalizácie, 2 725 m výtlačného potrubia, kanalizačné odbočky v počte 150 ks o celkovej dĺžke 600 m, 1 ks čerpacej stanice a tým sa vytvoria podmienky pre napojenie 600 obyvateľov obce Fintice ako aj napojenie ZŠ a MŠ v obci,
- vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu,
- zníži sa znečisťovanie podzemných vôd netesnými žumpami,
- zníži sa znečistenie povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp,
- znížia sa náklady spojené s odvádzaním odpadových vôd.

Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV Prešov sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

 

Programovacie obdobie 2014 – 2020

(Operačný program Kvalita životného prostredia)

 

 

Projekt: Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV

 

Kód projektu v ITMS2014+: 310011BLM9
Zmluva o poskytnutí NFP č.: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/01

Celkové oprávnené výdavky: 12 044 658 €
Nenávratný finančný príspevok: 10 840 192 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 15 mesiacov
Začiatok realizácie: 10/2022
Ukončenie realizácie: 12/2023

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obci Streda nad Bodrogom a jej napojenie na novovybudovanú ČOV Streda nad Bodrogom.
Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 17 505,00 m a bude sa skladať z gravitačnej stokovej siete v celkovej dĺžke 12 529,40 m z plnostenných hladkých kanalizačných rúr PVC SN12 DN 300 mm a tlakovej stokovej siete v celkovej dĺžke 4 975,60 m z tlakových plnostenných jednovrstvových rúr PE100-RC PN 10. Na stokovej sieti je navrhovaných celkom 13 ks čerpacích staníc.
Na kanalizácii sa zároveň vybuduje 315 ks šácht a realizuje sa 657 ks jednoduchých kanalizačných odbočiek z plnostenných hladkých kanalizačných rúr PVC SN8 DN 150 mm v celkovej dĺžke 4 234,70 m a 3 ks združených kanalizačných prípojok z materiálu HDPE DN 200 mm v celkovej dĺžke 366,00 m.

Po jej dobudovaní sa umožní pripojenie všetkým 2 480 obyvateľom obce na novovybudovanú kanalizáciu. Výstavba ČOV sa bude realizovať v obci Streda nad Bodrogom s celkovou projektovanou kapacitou 2 900 EO. Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.
 

 

Projekt: Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV

 

Kód projektu v ITMS2014+: 310011BLQ3
Zmluva o poskytnutí NFP č.: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/04

Celkové oprávnené výdavky: 9 663 742 €
Nenávratný finančný príspevok: 8 697 367 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 15 mesiacov
Začiatok realizácie: 10/2022
Ukončenie realizácie: 12/2022

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obciach Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota a jej napojenie na novovybudovanú ČOV v Rochovciach.
Celková dĺžka novovybudovanej gravitačnej stokovej siete bude 9 723,4 m z kanalizačných PP rúr DN/ID 300 mm, konkrétne v obci Rochovce kanalizácia v celkovej dĺžke 2 565,0 m, v obci Slavošovce v celkovej dĺžke 2 319,0 m a v obci Čierna Lehota kanalizácia v celkovej dĺžke 4 839,4 m. Na kanalizácii sa zároveň vybuduje 371 ks jednoduchých kanalizačných odbočiek a združených prípojok z PP rúr DN/ID 150-200 mm v celkovej dĺžke 1 922,8 m, konkrétne v obci Rochovce 108 ks kanalizačných odbočiek v celkovej dĺžke 562,4 m, v obci Slavošovce 49 ks kanalizačných odbočiek a 8 ks združených prípojok v celkovej dĺžke 463,3 m a v obci Čierna Lehota 206 ks kanalizačných odbočiek v celkovej dĺžke 897,1 m.

Po jej dobudovaní sa umožní pripojenie všetkým 2 933 obyvateľom obcí Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota na novovybudovanú kanalizáciu. Výstavba ČOV sa bude realizovať v obci Rochovce s celkovou projektovanou kapacitou 3 100 EO. Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

 

Projekt: Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

 

Kód projektu v ITMS2014+: 310011BNN7
Zmluva o poskytnutí NFP č.: OPKZP-PO1-SC122-2018-47/03

Celkové oprávnené výdavky: 37 038 898 €
Nenávratný finančný príspevok: 33 335 008 €


Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov
Začiatok realizácie: 11/2022
Ukončenie realizácie: 04/2024

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je Intenzifikácia úpravne vody Stakčín. Východoslovenská vodárenská sústava, pre ktorú je zabezpečuje pitnú vodu predmetná úpravňa vody Stakčín z Vodárenskej nádrže Starina, zásobuje rozhodujúce časti okresov Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Prešov, Svidník a Stropkov v Prešovskom kraji a tiež okresy Michalovce, Trebišov, Košice – mesto a Košice –okolie v Košickom kraji.
V roku 2014 bolo z vodovodných systémov Východoslovenskej vodárenskej sústavy zásobovaných 934 402 obyvateľov. V nasledujúcich rokoch sa očakáva podstatné zintenzívnenie rozvoja verejných vodovodov na území v správe VVS, a.s. Košice v dôsledku realizácie vodohospodárskych stavieb s pomocou finančných prostriedkov EÚ.
Stavba rieši zásadnú rekonštrukciu a intenzifikáciu úpravne vody s cieľom realizovať radikálne zmeny na technologickom zariadení, ktoré si vyžadujú zmeny aj v stavebných konštrukciách. Prevádzkovať predmetnú úpravňu vody Stakčín bude aj naďalej Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – HS VS Starina – Košice, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie úpravni vôd a distribúciu pitnej vody.

Merateľné ukazovatele:

Počet zrekonštruovaných úpravní povrchových vôd: 1
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody: 341 043.
Realizáciou týchto aktivít umožníme obyvateľom 9 okresov a celkovo 40 obcí, aby sa mohli pripojiť na vodný zdroj Starina v kú Stakčín, čím sa navýši počet odberateľov vody z tohto vodného zdroja o viac ako 14 000. Zároveň sa úpravou technológie zásadným spôsobom skvalitnia parametre upravenej vody najmä v oblasti eutrofizácie vôd arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou.
Aktivity projektu sú plne v súlade s cieľom smernice rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu ako aj zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a všetkými právnymi predpismi v rámci danej oblasti. Zároveň je objekt plne v súlade s príslušnými vyhláškami najmä s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z.. Investorom ako aj prevádzkovateľom projektu bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a užívateľmi občania regiónu v počte viac ako 340 000.
 

http://www.vodarne.eu