Spoločnosť - Investície - Prehľad zrealizovaných projektov

Prehľad zrealizovaných projektov

 

Prehľad zrealizovaných investičných projektov VVS, a.s., kofinancovaných zo zdrojov EÚ

 

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové investičné výdavky
RN (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2004 - 2006
ISPA/KOHÉZNY FOND
1. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína 29 139 807
2. Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín 23 081 159
3. Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd 27 624 672
4. Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľa 57 541 736
5. Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa 71 813 312
ŠTRUKTURÁLNE FONDY
1. Rozhanovce - kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí 4 694 275
2. Bardejov - Dlhá Lúka - Bardejovská Nová Ves - kanalizácia 3 929 695
3. Skupinový vodovod obcí údolia Kaňapty 2 820 076
  Spolu 220 644 732
  PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013
KOHÉZNY FOND
1. Zemplínske Hámre -kanalizácia 4 002 805
2. Svidník - Medzianky - prívod vody z vodárenskej nádrže Starina 12 879 661
3. Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vŕbnica - kanalizácia a ČOV 8 159 789
4. Rakovnica - vodovod 1 969 585
5. Intenzifikácia ČOV Bardejov 15 937 629
6. Odkanalizovanie v aglomerácii Rožňava - mestská šasť Nadabula a Rožňavská Baňa 3 858 073
7. Komárany, Nižný Kručov-vodovod, kanalizácia 2 648 487
8. Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV 10 573 835
9. Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia 4 096 667
10. Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov 2 419 579
11. Stropkov - Krušinec - Tisinec - rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV 16 070 529
12. Valaliky, Geča - kanalizácia 11 823 325
13. Snina ČOV - zvýšenie kapacity 7 944 591
14. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva 54 859 321
15. Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia 2 729 575
  Spolu 159 973 451
  PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020  
  KOHÉZNY FOND  
1. Trhovište,Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV 12 837 790
2. Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV 11 331 624
3. Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 14 797 700
  EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
1. Sady nad Torysou - vodovod 83 572
  Spolu 39 050 686
  SPOLU ZA CELÉ OBDOBIE ČERPANIA FONDOV EÚ 419 668 869